I If 43 i Dr J. W. B. VAN DER STIGCHEL. 2 De directeur van het Museum voor het Onderwijs, Polygoon-Profilti maakte een reportage over het Museum. Gedurende de week van 1016 December 1954 werd deze reportage vertoond in het journaal in alle Nederlandse bioscopen. In de periode van 25 October6 November 1954 kwam het Museum in de volle publieke belangstelling te staan. Op 25 Ocober 1954 werd namelijk het 50- jarig bestaan herdacht. Veertien dagen achtereen von den in het Museum plaats: filmvoorstellingen, rond leidingen, lezingen en excursies. Hiervoor bestond zoveel belangstelling, dat niet alleen alle voorstel lingen en lezingen volgeboekt waren, maar dat deze voorstellingen en lezingen twee maal per avond moesten worden georganiseerd. Het hoogtepunt van dit jubileum vormde de bij eenkomst op 3 November 1954, waarop Prof. Dr G A. van Poelje de feestrede uitsprak. De Burgemeester deed mededeling van de benoeming van de directeur van het Museum tot officier in de Orde van Oranje- Nassau. Over het werk van het Museum voor het Onderwijs werd een film gemaakt. Gedurende deze veertien dagen werd de film bij iedere filmvoorstelling ver toond. In het afgelopen jaar brachten ook vele buiten landse onderwijsdeskundigen en studenten uit ver schillende landen een bezoek aan het Museum om zich op de hoogte te stellen van de werkwijze. Speciaal dient vermeld te worden, dat in het afge lopen jaar Deense gemeentebestuurders een bezoek aan het Museum brachten om de werkwijze te be studeren. Haag onze stad”, waaraan onderscheidene ge meentelijke diensten en bedrijven hadden medege werkt, beëindigd. In de maand Mei werd begonnen met de plaatsing van de maquette van de tentoonstelling „Wij bouwen een schip”, die vervaardigd is in het kader van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling. Op 2 Juni 1954 werd deze tentoonstelling en daarmede de nieuwe tentoonstellingszaal, in tegenwoordigheid van vele genodigden, officieel geopend. Met het af werken van het aantal aangevraagde rondleidingen werd met ingang van het nieuwe schooljaar begonnen. Op verzoek van de N.V. Bataafsche Petroleum Maat schappij werd een nieuwe tentoonstelling over „Aard olie" ingericht. Deze expositie werd op 3 Mei 1954 geopend. Van de zijde van de scholen bestond grote belang stelling voor de twee tentoonstellingen; zelfs zo, dat het te verwachten is dat deze tentoonstellingen pas in Juli 1955 kunnen worden beëindigd. Tijdens de jubileumweken werd met medewerking van de Ambassade van Canada ingericht een tentoon stelling „Kinderleven in Canada”. In totaal vonden in bet verslagjaar 863 rondlei dingen over de in het Museum voor het Onderwijs georganiseerde tentoonstellingen plaats. Ook werd aandacht geschonken aan het 5-jarig bestaan van de verkeersbrigade. In verband hiermede werd op 23 Januari 1954 door de Hoofdcommissaris van Politie een expositie van kindertekeningen ge opend. Gedurende de zomermaanden werd een tentoon stelling van foto's van beeldhouwwerken uit India georganiseerd. Van de mogelijkheid om de verzamelingen op het gebied van het menselijk lichaam te bestuderen, werd door vele studenten aan de medische faculteit der universiteiten gebruik gemaakt. Tengevolge van de slechte weersomstandigheden in het jaar 1954 vonden in Augustus vele filmvoorstel lingen en rondleidingen door het Museum plaats voor kinderen, die onder leiding van de Haagse Bond voor Vacantiebezigheid de vacantie doorbrengen. Wederom werden met zeer veel succes, naast de rondleidingen en lessen voor leerlingen, rondgangen georganiseerd op Zaterdag- en Zondagmiddag. De belangstelling voor de culturele filmvoorstel lingen voor volwassenen was enorm; alle voorstellin gen waren uitverkocht. In samenwerking met de Ver eniging van Vrienden van het Museum voor het Onderwijs werd wekelijks een tweede avond met dezelfde voorstellingen georganiseerd. In 1954 toonde zowel de plaatselijke als de lande lijke pers veel belangstelling. In vele bladen en tijd schriften verschenen artikelen en foto’s over het Museum. Ook mocht het Museum zich verheugen in een grote belangstelling van de radio en film. De om roepverenigingen, alsmede de wereldomroep maakten verschillende malen reportages over het werk van het Museum voor het Onderwijs, o.a. in verband met opening van tentoonstellingen. Op 9 en 10 Juni 1954 woonde de directeur het congres van de International Council of Museums bij. dat te Londen werd gehouden. Gedurende enige da gen daarna had hij nog gelegenheid om met de direc teuren van de verschillende Londense musea bespre kingen te voeren. De tentoonstelling „Gouden Vleugels", die in Amsterdam was opgesteld, werd in de loop van het jaar naar Maastricht overgebracht. Na geruime tijd van opstelling aldaar is het materiaal weer terugge bracht naar de verschillende inzenders. De tentoonstelling „De ontwortelde Mens”, die was opgesteld in Straatsburg, werd in de loop van 1954 weer terugbezorgd. Door de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen werd ingesteld een Commissie, die tot taak zal hebben een onderzoek in te stellen naar de inrichting en exploitatie van kleine natuurhistorische musea in Nederland. De directeur van het Museum werd door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen als lid van deze Commissie benoemd- VERSLAG MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS «O Publiciteit. Contacten met andere musea.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 613