1 GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954 Op de tuin aan de Wegastraat plaatste Gemeente werken een nieuw gereedschapshuisje. De noodgebouwtjes op de tuinen Duivelandsestraat, Westduinweg, Ockenburg en Scbimmelweg I, die in het kader van de Wederopbouw door nieuwe huisjes vervangen moeten worden, verkeren in desolate toe stand. Het probleem van de huisvesting van het adminis tratieve personeel en van de bergruimte voor groot gereedschap en lesmateriaal is nog steeds niet opgelost. 620 4 752 312 2 868 638 2215 391 1 902 3 283 82 4 010 2 315 1 001 1 507 1 187 353 63 960 443 1 999 907 In het verslagjaar werden drie nieuwe tuinen Hemsterhuisstraat, Fruitweg I en Fruitweg II in gebruik genomen. Hierdoor steeg het aantal kinder- tuintjes van 5 815 tot 6 235. Tegenover deze geringe stijging van het aantal tuin tjes stond echter een sterke toeneming van het aantal aanvragen, dat van 9 696 in 1953 steeg tot 12 002 in 1954. Deze aanvragen komen van 4e en hogere leerjaren van scholen voor gewoon en buitengewoon lager onder wijs, alle leerjaren van het voortgezet gewoon lager 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 82 77 82 76 68 60 62 60 52 5 660 5 977 5 738 5 651 5 614 5 653 5 621 5 815 6 235 77,7 67,6 54,- 49,- 46,4 44,- 43,- 40,- 37,4 37,2 33,3 30,- 30,- 29,4 28,2 27,6 26,7 26,7 23,7 18,3 17,- 14. Bohemen - Meer en Bos 36. Moerwijk 19. Vruchtenwijk 31. Rustenburg-Oostbroek 8. Duindorp 27. Gebied tussen singelgrachten, Holl. Spoor en Staatsspoor 38. Spoorwijk-Laakkwartier 2. Belgisch Park 30. Transvaalkwartier 32. Leijenburg 7. Scheveningen (excl. Duindorp) onderwijs en le en 2e leerjaren van het uitgebreid lager ,21. Regentesselaan en omgeving 26. Bezuidenhoutkwartier 20. Valkenboslaan en omgeving 10. Zorgvliet 29. Schildersbuurt 12. Bomen- en Bloemenwijk 17. Loosduinen 9. Geuzen- en Statenkwartier 13. Vogelwijk 5. Archipelwijk onderwijs. De toeneming werd slechts ten dele veroor zaakt door de stijging van het geboortecijfer na de oorlog. Als oorzaken voor deze stijging kunnen worden gezien een toeneming van de belangstelling enerzijds en het steeds nijpender tekort aan recreatiemogelijk heden voor de jeugd anderzijds. De toestand wordt het beste geïllustreerd door het volgende staatje, dat het aantal tuintjes en het percentage van het aantal toege wezen aanvragen weergeeft van 1946 tot 1954. Het leidinggevend en onderwijzend personeel be stond in het verslagjaar uit een directeur, drie onder wijzers (tot 1 September: twee), een wetenschappelijk assistent B, een wetenschappelijk assistente A (die een gedeelte van haar tijd ter beschikking stond van de Ge- meenteplantsoenen en de Gemeenteapotheek), twee rondieidsters (gedurende enkele maanden) en 68 tijdelijke leiders en één tijdelijke leidster. Van deze 69 leiders waren er 68 werkzaam bij het onderwijs, terwijl er 56 het diploma van tuinleider bezitten. Het administratieve personeel bestond uit een com mies B, bijgestaan door een schrijver. Het tuinpersoneel bestond uit een onderbaas, vier tuinlieden in de rang van voorman-schooltuinen, één eerste tuinman, één tuinman, één plantsoenwerker, één werkman-mindervalide, één jongmaatje-werkman en een groep in werkverschaffing tewerkgestelden. Terwijl het aantal aanvragen van 1946 tot 1954 toe nam met 74% (6 898 tot 12 002), nam het aantal tuintjes in diezelfde periode slechts toe met 10% (5 660 tot 6 235). Voor een verantwoorde dekking van de behoefte is het noodzakelijk de grootte van die behoefte te kennen. Van de 38 620 leerlingen, die in 1954 in de termen vielen voor het aanvragen van een tuintje, kwamen er via de scholen 12 002 aanvragen binnen. Dit is ruim 31% Het ligt voor de hand te verwachten, dat dit percen tage niet voor alle stadswijken gelijk zal zijn. Om enig inzicht in de grootte van de behoefte in de verschillende wijken te krijgen en mede om te trachten de oorzaken voor het optreden van verschillen in de behoefte op te sporen, werd voor iedere stadswijk, waarin scholen ge vestigd zijn, het percentage aanvragen bepaald. In onderstaand staatje zijn de wijken gerangschikt naar de grootte van het behoeftepercentage. personeel. Toestand gebouwen en hekken. Kindertuinen. Jaar. Toegewezen aan vragen in pCt van het totaal aantal aanvragen. Aantal beschik bare tuintjes. Percentage dat een tuintje aanvroeg. Totaal aantal leerlingen dat in Wük. aanmerking kwam. BIJLAGE 44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 614