44 2 Centrum Duinoord Benoordenhoutkwartier Groente- en Fruitweg en omg. Waldeck (Componistenbuurt) Kijkduin-Ockenburgh Willemspark en omgeving Mariahoeve-Marlot-Landschei- ding-Spoorbaan 28. 11. 4. 37. 18. 15. 23. 25. 13,5 13,3 12,8 8,3 0,0 0,0 0,0 10 904 8 427 13 732 14 593 13 010 13 618 4213 25 060 15 814 2 037 4 938 4 494 18 776 5 007 6 822 7 163 7718 11 126 12 668 Mient I Mient II Mient III Mient IV Laan van Eik en Duinen Herman Costerstraat Hemsterhuisstraat Herweijertuin I Herweijertuin II Vierheemskinderenstraat Fruitweg I Fruitweg II Erasmusweg Hildebrandstraat Hildebrandplein Schimmelweg I Schimmelweg II Laakkade Laakweg Aan het einde van het verslagjaar waren er plannen in voorbereiding voor een drietal tuinen in de omge ving van de Guntersteinweg, 1 tuin in de Escamp- polder, 1 tuin in de omgeving van de Fruitweg, 1 tuin bij de Laan van N.O. Indië, 1 tuin aan de Tesselse- straat en een tijdelijke uitbreiding van de tuin aan de Adelheidstraat, terwijl zeer binnenkort de plannen voor enkele andere tuinen ter hand genomen zullen worden. Hoe hoopvol dit alles lijkt: toch moet ernstig wor den gevreesd voor een verdere daling van het percen tage toegewezen tuintjes, tenzij het tempo, waarin de plannen gerealiseerd worden, belangrijk wordt opge voerd. Dit klemt temeer, omdat het hoge geboorte cijfer van de jaren vlak na de oorlog binnen enkele jaren invloed gaat uitoefenen op het aantal aanvragen. Het kindertuinseizoen begon in het verslagjaar in de derde week van Maart en het eindigde in de laatste week van October. Na een bijzonder droog voorjaar volgden een zomer en een herfst, die niet alleen abnormaal nat waren, maar waarin ook het aantal regendagen opvallend was. Het is duidelijk, dat deze merkwaardige weersge steldheid ook het bezoek beïnvloedde. In het voorjaar was het bijzonder groot, maar in het najaar bleef het ver onder het normale. Een ongunstige invloed op het gemiddelde bezoek hadden nog de late opening (tweede helft van April) van de tuinen aan de Fruitw'eg en de vervroegde sluiting (begin October) van de tuinen aan de Herman Coster straat, de Wegastraat en de Schimmelweg I, doordat deze laatste tuinen practisch onder water stonden. Ondanks al deze ongunstige factoren bezocht ieder kind in 1954 zijn tuintje gemiddeld 47 maal (1953: 50 maal). Hierbij dient aangetekend te worden, dat alléén de zg. verplichte bezoeken (tweemaal per week; Hemster huisstraat driemaal per week) geregistreerd worden, zodat het werkelijk bezoek hoger lag. Bezoek aan de kindertuinen in 1954: 2 699 965 I 111 493 110 58 292 52 50 43 47 48 45 77 47 45 40 42 43 45 48 43 49 41 K Bij een analyse van deze cijfers stuit men direct op enkele moeilijkheden. Het feit, dat er uit bepaalde wijken totaal geen aan vragen zijn, betekent meestal, dat de hoofden der scholen in die wijken aan de Dienst ondanks een herhaald verzoek geen opgave zonden. Het lijkt niet te boud te veronderstellen, dat in een deel van die gevallen de behoefte zelfs niet gepeild is. Voor die wijken, waarin de scholen op grote afstand van de naastbijliggende kindertuin gevestigd zijn, is dit ook wel verklaarbaar. Dezerzijds wordt het hoge percentage in wijk 14 en het lage in wijk 37 aan toevallige omstandigheden toegeschreven. Zoals te verwachten is, is het percentage het grootst in die delen van de stad, waar kindertuinen liggen. Naarmate de afstand tot de kindertuinen groter wordt, daalt ook het percentage. De cijfers zeggen weinig over een eventueel verband tussen het sociale milieu en de behoefte (tegenover het lage percentage in wijk 13 staat het hoge in wijk 2) en ondergetekende is mede op grond van zijn erva ringen in de practijk geneigd te veronderstellen, dat de behoefte om te tuinieren in de verschillende milieu’s niet sterk uiteenloopt. Een gemiddeld percen tage van 31 is zeker aan de lage kant en er moet reke ning worden gehouden met de waarschijnlijkheid, dat dit percentage stijgt, zodra er in misdeelde wijken kindertuinen komen. Bijzondere aandacht valt te wijden aan het hoge percentage (67,6) in wijk 36. De noodzaak tot snelle realisatie van de plannen voor de Moerwijk wordt hierdoor wel sterk onderstreept. In het licht van de bovenstaande cijfers is het wel bijzonder pijnlijk te moeten vermelden, dat aan het einde van het verslagjaar de tuinen aan de Gentse- straat (200 tuintjes, wijk 2,- aanvraagpercentage 40) en aan de Laakkade (225 tuintjes, wijk 38, - aanvraag percentage 43) ontruimd moesten worden, terwijl de kans groot is, dat ook de tuin aan de Tholensestraat (151 tuintjes, wijk 8, - aanvraagpercentage 46,4) nog vóór het seizoen 1955 opgeheven moet worden. In het najaar van 1954 werd een klein terrein aan de Laakweg ingericht tot kindertuin (50 tuintjes), ter wijl ook het terrein aan de Groenteweg (220 tuintjes) klaar kwam. VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. 43 0,0 Wijk Percentage dat een tuintje aanvroeg Totaal Totaal aantal leerlingen dat in aanmerk, kwam Gem. p. kind. 41 41 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 615