44 Kinderboerderij Zuiderpark Kinderboerderij Erasmusweg Wegastraat Adelheidstraat I Adelheidstraat II Adelheidstraat III Gentsestraat Seinpoststraat Westduinweg Tholensestraat Duivelandsestraat Ockenburgh Door de strenge vorst in het voorjaar liep het aan tal plantensoorten in de tuin iets terug. In het landschappelijke gedeelte van de tuin werd een begin gemaakt met de inventarisatie van de dier soorten. De broedvogelbevolking werd zorgvuldig nagegaan. In samenwerking met het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden werden 105 vogels, tot 15 soorten behorend, geringd. Bij een voorlopige inventarisatie van de planten bleek, dat er in vrijwel alle landschappen herzieningen nodig zijn, waarbij tevens het aantal soorten moet worden uitgebreid. Het bezoek aan en het gebruik van de tuin was zeer groot. Ter illustratie van de huidige toestand moge het volgende staatje dienen. 9219 10 952 7 328 14 585 10451 7 029 8 222 6 349 6 164 10 327 Er werden dit jaar geen proeftellingen van het aan tal bezoekers gehouden. Door het ongunstige strand weer was het aantal bezoekers zeker groter dan in andere jaren (1953: ruim 200 000). De kinderboerderij op de E. J. Herweijertuin ont wikkelt zich steeds meer tot asyl voor zieke, gewonde en uitgeputte dieren. Tientallen vogels knapten er door rust en goede verzorging weer zo op, dat ze vrijgelaten konden worden. De tijdelijke aanwezigheid van deze dieren biedt volop gelegenheid tot het doen van biologische waar nemingen, waarvan ook de bezoekende klassen profi teren. 56 58 51 52 48 42 52 In het systematisch-botanische gedeelte werd de etikettering voltooid, terwijl de overzichtelijkheid gro ter werd gemaakt door het plaatsen van familieborden. Zoals uit de cijfers blijkt, werd de nieuwe kindertuin aan de Hemsterhuisstraat een groot succes. Een deel van dit succes moet zeker geschreven worden op reke ning van de leider van deze tuin, die niet alleen de kinderen, maar ook de omwonenden warm wist te interesseren voor dit kleine terrein. De tuin aan de Wegastraat werd in het najaar op advies van het Proefstation te Naaldwijk gedrai neerd. Het advies om dit ook te doen op de E. J. Her weijertuin kon in het verslagjaar wegens de hoge kos ten niet worden opgevolgd. De stijging in het aantal aanvragen voor demon- stratielessen en excursies zette zich ook dit jaar voort. In totaal vroegen 5 354 klassen met 157 470 leer lingen lessen aan (vorig jaar: 4 886 klassen met 141 657 leerlingen). Gegeven konden worden 3 038 lessen voor 89 907 leerlingen (vorig jaar: 2 467 lessen aan 71 486 leerlingen). Het aantal aanvragen voor excursies steeg van 369 in 1953 tot 704 in 1954. Toegewezen konden worden 318 excursies (1953: 172). Het is zonder een uitvoerige enquête zeer moeilijk een goede analyse te maken van de oorzaken van de gestegen en nog stijgende belangstelling voor het onderwijs in veldbiologie, zoals dit door de Dienst wordt gegeven. De stijging is veel groter dan met het oog op de leerlingenaanwas verwacht mag worden, temeer, omdat de meeste aanvragen komen van de hogere leerjaren. Ondergetekende meent dan ook, dat deze stijging direct verband houdt met de neiging het onderwijs frisser te maken en meer op de directe omgeving van het kind te richten. Bij de vernieuwing van het onderwijs speelt de. bio logie een niet-onbelangrijke rol en nu valt het in de stadsschool niet mee uit te komen boven verbalisme, omdat het zeer moeilijk is er het levende materiaal te verkrijgen, dat het woord levend en tot begrip moet maken. De demonstratielessen en de excursies van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen worden bewust en zorgvuldig op deze behoefte afgestemd en zij vormen dus een steun voor al die scholen, waar de drang naar vernieuwing leeft. Het is zonder meer duidelijk, dat de waarde van deze steun stijgt met de frequentie van het gebruik, dat hiervan gemaakt kan worden. Het is dan ook te betreuren, dat de dishar monie tussen het aantal aangevraagde en het aantal gegeven lessen nog steeds voortduurt. Deze toestand is een gevolg van het tekort aan les lokalen enerzijds en het tekort aan onderwijzers en wetenschappelijke assistenten anderzijds. Het werk op de beide kinderboerderijen (E. J. Her weijertuin en Erasmusweg) verliep geheel naar wens. De ervaring, met dit werk opgedaan, is thans wel zo groot, dat met warmte gepleit kan worden voor uit breiding van het aantal kinderboerderijen. Bezoek aan de kinderboerderijen in 1954. 2 793 1 153 VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. 3 Totaal Gem per kind Gem. p. kind. 43 46 44 62 62 Wetenschappelijke tuin. Het onderwijs op de tuinen. Kinderboerderijen. Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 616