44 Demonstratielessen in de tuinen: dus t.o.v. 1951 het aantal aanvragen ge- In het verslagjaar werden 19 excursies geleid voor verschillende verenigingen. Evenals vorige jaren verleende de Dienst medewer king aan verschillende scholen bij de inrichting van tentoonstellingen. Buiten het steeds toenemend aantal planten, dat de leerkrachten en de leerlingen zelf op de tuinen kwamen halen, werden er 791 bossen planten voor lesdoel einden op de scholen bezorgd (1953: 783 bossen). 1951 1952 1953 1954 150 214 234 100 109 De in het najaar van 1953 begonnen cursus voor leiders werd voortgezet met alle 14 deelnemers. In de loop van het verslagjaar vielen er twee cursisten af, resp. door ziekte en door het aanvaarden van een andere werkkring. De cursus eindigt in het voorjaar van 1955. De directeur sprak in het verslagjaar op vijf avonden voor ouderverenigingen van scholen, op één avond voor de afd. Den Haag van de Vereniging van Chr. Onderwijzers(essen) en op één avond voor de Bond van onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs. Bovendien sprak hij op vier plaatsen buiten Den Haag (Oldenzaal, Zwolle, Tilburg en Haarlem) over het Haagse School- en Kindertuinwerk. Op verzoek van het Hoofdbestuur van de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging leidde de direc teur het Biologisch Werkkamp voorOnderwijzers(essen) in Montfort (L). Een groep van negen Vlaamse en Nederlandse onder- wijzers(essen), die deel uitmaakte van een groter ge zelschap, dat van 21-29 Augustus in de Volkshoge school „Olaertsduyn” te Rockanje de cursus „Het leven in de ruimste zin” volgde, bracht een bezoek aan de tuinen van de Dienst en gaf hiervan een enthou siast verslag aan de andere deelnemers. Op 28 en 29 Mei bezocht Dr. Barbara Shalucha van het Botany Department van de Indiana Uni versity te Bloomington (Ind.) op haar studiereis door Europa de Haagse School- en Kindertuinen. Zij nam uitvoerig kennis van alle facetten van ons werk door het bijwonen van demonstratielessen en excursies en van het eigenlijke kindertuinwerk. Naar haar me ning kon Amerika in dit opzicht meer leren van Nederland in het bijzonder van Den Haag dan omgekeerd en zij had grote lof voor de wijze, waarop het Gemeentebestuur van Den Haag dit werk had ge organiseerd. Intussen bevatten de naderhand van Dr. Shalucha ontvangen rapporten over het van staatswege georga niseerde kindertuinwerk in de staat Indiana vele bij zonderheden, die het Haagse werk verder kunnen inspireren. Met bijzonder veel genoegen wordt in dit verslag mel ding gemaakt van een bezoek van de ambtenaren van de Afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. Zij woon den een deel van een demonstratieles bij en zij bezochten de wetenschappelijke tuin. Deze uitgave verscheen in het verslagjaar zeven maal in een oplage van 27 000 exemplaren. Bij demonstratielessen en excursies blijkt herhaal delijk, dat er op de scholen zeer intensief gebruik van wordt gemaakt. Aan het van vele zijden gedane verzoek om deze blaadjes, die voor twee leerjaren per school beschik baar gesteld worden, ook voor de andere leerjaren te verstrekken, kon om financiële redenen niet vol daan worden. Op hun verzoek ontvingen 134 onderwijzers(essen) regelmatig de convocaties voor de excursies, die spe ciaal voor onderwijzers(essen) georganiseerd werden. Het aantal deelnemers varieerde per excursie van 6 tot 56. Er werden in het verslagjaar 30 excursies georgani seerd (17 ’s morgens vóór schooltijd voor de vroege vogelzang, 1 nachtexcursie voor het horen van uilen en nachtzwaluwen en voor de vogelzang bij zonsop komst en 12 op Woensdag- en Zaterdagmiddagen) en twee demonstratiemiddagen met levende dieren. Van dit voor de kinderen der Gemeentelijke Schooi en Kindertuinen bestemde krantje verschenen in het verslagjaar vijf nummers. Terwijl stegen is met 134%, steeg het aantal gegeven lessen slechts met 56 en het personeel met 24 In vergelijking met 1953 is er een kleine verbetering te bespeuren: het percentage van de toegewezen aan vragen steeg van 52% tot 56,6%. Deze stijging is groter dan met het oog op de toeneming van het aantal onderwijzers verwacht mocht worden. Zij moet dan ook worden toegeschreven aan het aanbrengen van verlichting op de tuinen aan de Mient en in het Zuider- park. Door de aanwezigheid van electrisch licht kon den de lessen daar in voor- en najaar vroeger beginnen en later eindigen. Het ware te overwegen ook op de andere tuinen licht aan te brengen. VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. 4 Excursies voor verenigingen, enz. Lesmateriaal. Jaar Aangevraagd (index-cyfers) 100 Toegewezen (index-cyfers) 100 108 126 156 Beschikbaar personeel (index-cyfers) 115 124 Belangstelling voor het school- en kindertuinwerk „De natuur van de maand". Excursies voor onderwijzers. „De school- en kindertuin”. Cursus voor leiders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 617