44 De directeur van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen, J. A. N1JKAMP In het kader van „Den Haag-Bloemen-Zee” leg den ruim 1000 kinderen van de Gem. School- en Kinder tuinen een bloemenmozaïek tegen het voormalige pa leis Noordeinde. In het mozaïek werd de blijdschap van de jeugd over het 35-jarig bestaan van de Schooi en Kindertuinen tot uitdrukking gebracht. Het moza ïek werd dit jaar twee dagen vroeger gelegd dan vorige jaren. Mede hierdoor en door de verlichting trok het veel belangstelling. Aan het einde van het verslagjaar werd zorgvuldig nagegaan hoe groot het aantal scholen (lagere, ulo- en middelbare) was, dat niet op enigerlei wijze gebruik maakte van de diensten van de Gem. School- en Kindertuinen. Hierbij bleek, dat er slechts één open bare school en zes bijzondere scholen waren, die in 1954 geen medewerking van de Dienst vroegen. Dit simpele onderzoekje toont duidelijk aan hoe belang rijk de plaats van het School- en Kindertuinwerk in het gehele Haagse onderwijs is geworden. VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. Den Haag-Bloemen-Zee. Slotbeschouwingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 618