45 1 Op 16 Maart werd mej. J. M. Smeiik benoemd tot directrice van het Bureau. Op 31 December 1954 bestond het personeel uit: de directrice (tevens adviseur); 2 mannelijke adviseurs; I vrouwelijke adviseur; 1 administratief ambtenaar. GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. jonger dan 15 jaar 15 t/m 18 jaar 19 t/m 24 jaar 25 jaar en ouder In 1954 werden door het Bureau 189 candidaten onderzocht op hun geschiktheid voor het volgen van schoolonderwijs en/of beroepsopleiding. Hiervan wa ren 156 mannelijke en 33 vrouwelijke candidaten. Vanwege het Bureau werden op verzoek 13 lezingen gehouden voor ouderavonden en onderwijsinstellingen. Het Bureau ondervond weer veel medewerking van hoofden en onderwijzers van openbare en bijzondere scholen; er bestond een goede samenwerking met ge meentelijke diensten, met kerkelijke en sociale in stellingen. De directrice maakte als lid deel uit van de volgende commissies en besturen: de Haagse Jeugd-Actie (HAJA), de Gemeentelijke Efficiency-Commissie, de Vereniging tot Bevordering der Voorlichting bij Beroepskeuze, het Centraal Comité Een uitvoerig, gestencild, jaarverslag werd evenals vorige jaren weer op ruime schaal verspreid, terwijl een aantal vouwbladen voor de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere- en u.l.o.-scholen werd uitge reikt. De opbrengst van de verplichte vergoeding bedroeg ƒ2.842,50. 150 237 119 68 574 In Maart werd een Commissievergadering gehouden; bovendien hadden met de secretaris verscheidene be sprekingen plaats. Eenmaal werd een aantal personen-dossiers door alle leden nagezien als controle op het werk van het Bureau. Het aantal nieuwe adviesvragenden bedroeg 1482; hiervan waren 908 mannelijke en 574 vrouwelijke can didaten. Van deze candidaten waren 236 niet-ingezete- nen van ’s-Gravenhage. Voor herhaald overleg bezochten 1327 personen het Bureau (881 mannelijke en 446 vrouwelijke). Deze herhaalde bezoeken vragen voor het merendeel een uitvoerige bespreking, vooral wanneer het personen betreft, die enige jaren geleden het Bureau bezochten. In totaal boekte het Bureau derhalve 2809 beroeps- keuzebesprekingen. Verdeeld naar de leeftijden waren voor de nieuwe ad viesvragenden de cijfers als volgt: 415 306 120 J>7 908 In de Commissie kwam geen wijziging, zodat deze op 31 December 1954 was samengesteld als volgt: de heer G. J. Scheepers, voorzitter; de heer Mr W. Nieuwhoff, secretaris; de dames Dra W. Khan-De Koningh en Dra N. Ongerboer; de heren A. T. Kupe- rus, C. H. Sonneveld, rector J. N. Verkley, leden. Door het vertrek van de inwonende concierge in 1953 was er woonruimte vrijgekomen. Bij Burgemees ter en Wethouders werd toen een uitvoerig omschreven verzoek ingediend om verbouwing en uitbreiding van het gebouw in overweging te willen nemen. Na een onderzoek ter plaatse konden Burgemeester en Wet houders zich geheel met het voorstel verenigen en in September 1954 werd met deze verbouwing begonnen. Thans heeft het Bureau de beschikking over de volgende ruimten: 4 spreekkamers, één voor iedere adviseur; 1 wachtkamer1 testkamer voor groepsonderzoek1 testkamer voor individueel onderzoek, tevens biblio theek; 1 kleinere kamer voor individueel onderzoek; 1 personenarchief met ruime stalen rekken. Een woord van dank aan de Dienst van Gemeente werken, onder leiding waarvan de verbouwing in korte tijd tot stand kwam, mag hier niet ontbreken. BIJLAGE Verstrekte adviezen. Personeel. Psychologisch onderzoek. Lezingen. Medewerking. Deelneming aan commissies. Propaganda. Inkomsten. vrouwelijke candidaten. Contact met de Commissie voor Beroepskeuze. mannelijke candidaten. de Commissie voor de Beroeps- Samenstelling van keuze. Huisvesting van het Bureau.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 619