mannen secretariaat Van 52 - R.K. Kinderbewaarplaats Stichting Onze Lieve Vrouw ter Nood, Lange Lombardstraat 38. De kinderbewaarplaats afdeling I kleuters van 6 weken tot 3 jaar was in het verslagjaar 279 dagen geopend en telde 11 727 verpleegdagen, zodat er gemiddeld ruim 42 kinderen per dag verbleven. De afdeling II kleuters van 3 jaar tot 3 jaar en 9 maanden was 245 dagen geopend; het aantal ver pleegdagen in die afdeling was 9 048, zodat daar ge middeld 37 kinderen per dag verbleven. Het nadelige saldo over 1954 bedroeg 11.036,46, waarvan 2.700,door Gemeentesubsidie werd ge dekt. HOOFDSTUK XIII. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. De belangrijkste besluiten in 1954 ten aanzien van het onderwijs genomen, zijn vermeld in het verslag omtrent het onderwijs. Rijksschooltoezicht lager onderwijs (inspectie ’s-Gravenhage): hoofdinspecteur in de 2de hoofdin spectie: E. H. Bos; inspecteur voor het lager onder wijs: F. C. de Joode. inspecteurs in de ressorten A en B te ’s-Gravenhage: A. S. Hörchner, tevens belast met het toezicht op het kleuteronderwijs, en B. J. G. F. Altepost. Hoofdinspecteur van het buitengewoon lager on derwijs: N. Y. Vlietstra. Inspecteur van het buiten gewoon lager onderwijs: H. W. Broeren. Kinderbewaarplaats ,,Ons Zonnekind”, Korten bos 157, van de Wijkvereniging „De Heer zal voor zien”, Gedempte Sloot 57. In het verslagjaar had de Kinderbewaarplaats de beschikking over een hoofdleidster en zeven leidsters. Het aantal verpleegdagen was 13 509. Van de Gemeente werd ook in 1954 financiële hulp ontvangen voor de voortzetting van het sociale werk, evenals voor uitzending van kleuters naar Kijk duin gedurende de vacantieweken. Uitgebreide gegevens inzake voorlichting en rap portering door reclasseringsverenigingen zijn opgeno men in het verslag van de Reclasseringsraad te ’s-Gravenhage. Aan de verslagen van enige aangesloten verenigin gen is het volgende ontleend. Nederlands Genootschap tot Reclassering, afdeling ’s-Gravenhage, bureau: Celebesstraat 71. Het aantal werkende leden van de afdeling be droeg op 31 December 1954 246; het aantal con tribuerende leden 247. Het aantal onder toezicht van de afdeling gestelde personen was per 31 December 389. De voorlichtingsambtenaren brachten in totaal 164 rapporten uit en wel 143 betreffende mannen en 21 betrekking hebbende op vrouwen. Het voordelig saldo per 31 December 1954 be droeg 189,16. Protestants-Christelijke Reclasseringsvereniging, ajd. ’s-Gravenhage, bureau: Frederik Hendriklaan 32. In het verslagjaar zijn de werkzaamheden van de afdeling wederom uitgebreid. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leden 400 (1953: 392); het aantal reclasseringsbezoekers 17. Het aantal onder toezicht van de afdeling gestel de personen bedroeg per 31 December 181. In 1954 werden in totaal 188 (1953: 117) voor lichtingsrapporten uitgebracht. De rekening van baten en lasten over 1954 ver meldde een voordelig saldo ten bedrage van 481,21. Rooms-Katholieke Reclasseringsvereniging, ajd. ’s-Gravenhage, secretariaat: Bezuidenhoutseweg 197. In het verslagjaar werden in totaal 287 voorlich tingsrapporten uitgebracht. Óp 31 December 1954 stonden 468 en vrouwen onder toezicht van de afdeling. In totaal heeft de afdeling in 1954 wegens het uitoefenen van toezicht bemoeienis gehad met 669 personen. Aan het einde van het verslagjaar telde zij 101 leden, nl. 23 dames en 78 heren. Verder waren nog 60 per sonen in „los” verband voor de afdeling werkzaam, zodat het aantal medewerkers in totaal 161 bedroeg. Per 31 December 1954 waren 16 leden als celbe zoeker werkzaam in de strafgestichten. Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet verstrekt. Vereniging ,,Pro Juventute”, Speijkstraat 16. Over 1954 werden van deze instelling geen ge gevens voor het Gemeenteverslag ontvangen. Haagse Reclasseringsbrigade van het Leger des Heils, Steynlaan 148. Door de Haagse afdeling werden in 1954 120 voorlichtingsrapporten aan de rechterlijke macht uit gebracht. Over 26 gedetineerden werd aan de reclasserings raad een rapport uitgebracht. Er verbleven in 1954 54 reclassenten uit Den Haag in inrichtingen van het Leger des Heils (5 168 verpleegdagen). Op 31 December 1954 stonden 248 personen on der toezicht. Het aantal toezichthouders is in het verslagjaar gestegen van 75 tot 90. Betreffende reclassering in verband met nazorg voor leerlingen van het buitengewoon lager onder wijs worden voorts gegevens aangetroffen in het ver slag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst. ONDERWIJS. Rijksschooltoezicht. Reclassering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 61