45 L. 2 J. M. SMELIK directrice. Het aantal door het Bureau ontvangen poststukken bedroeg 2 188. Het aantal verzonden poststukken bedroeg 1 236. Bibliotheek. Er werd, evenals vorige jaren, weer een aantal boeken aangekocht, waaronder verscheidene ter bestudering van het psychologisch onderzoek. Aan adviesvragenden werd zeer vaak oriënterende lectuur ter lezing meegegeven. van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroeps keuze, de Commissie ter bestudering van de medische aspecten van de beroepskeuze, de Gemeentelijke Com missie voor Kraamhulp, de Gemeentelijke Commissie Zedelijk Gedrag (als plaatsvervangend lid voor de adjunct-directrice van het Gem. Ziekenhuis), de Ge meentelijke Commissie van advies inzake het verlenen van tegemoetkomingen in studiekosten aan het ge- meentepersoneel, de Stichting voor Practische Psycho logische en Paedagogische Arbeid vanwege de Neder landse Hervormde Kerk. Door de adviseurs, gezamenlijk of afzonderlijk, wer den 35 instellingen, die voor het beroepskeuzewerk van belang zijn, bezocht. De meeste onderwijsinstellingen in Den Haag, maar ook verschillende buiten de Gemeente kwamen ter sprake en zo was het ook met de geadviseerde beroeps richtingen. Een opsomming wordt hier achterwege gelaten. Mej. C. M. D. Dil nam deel aan de algemene voor lichtingsavond „Beroepskeuze voor Meisjes”, uitgaan de van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, voor leerlingen der hoogste klassen van het m.o. en v.h.o. Voorts verzorgde mej. Dil de organisatie van de studieconferentie voor beroepskeuze-adviseurs. Mej. Dil en de heer De Boer hadden als gecommit- teerderrzitting bij de eindexamens van de School voor Winkelpersoneel. Mej. Smelik schreef op verzoek van de redactie een artikel in het weekblad „De Hervormde Kerk” van 1 Mei 1954. Op verzoek van de commissie, die zich belast had met de beroepskeuzevoorlichting van eindexamencan- didaten, verleende het Bureau zijn medewerking aan deze voorlichtingsweken. Twee van de adviseurs waren enige malen aanwezig op de tentoonstelling van be roepenvoorlichtingsmateriaal om mondelinge inlich tingen te geven. VERSLAG VAN HET GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. geadviseerde beroeps- Correspondentie. Bezoeken aan scholen, bedrijven, instellingen enz Genoten onderwijs en richtingen. Overige werkzaamheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 620