I 10 1 19 J r STICHTING „ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN TE ’S-GRAVENHAGE”. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. 9 I J4 6 I 7 I 7 13 J BIJLAGE 46 13 I Bestuur. Leerkrachten. a. a. elke maand 1 Mei 1 Dec. 31 Dee. 25 80 86 84 80 68 70 77 77 88 84 1 1 Jan. 1 Febr. 11 Maart i I Onderwijs a. aan huis b. in ziekenhuis Totaal Onderwijs: a. aan huis b. in ziekenhuis Totaal 24 16 40 4 8 12 I 2 8 10 20 16 36 5 9 14 21 12 33 7 8 15 Vergaderingen. Het Algemeen Bestuur hield in 1954 twee vergade ringen, welke werden bijgewoond door de groepsbe sturen en wel op 10 Juni en op 17 December. 25 14 39 7 10 17 3 9 12 21 19 40 7 I 16 10 9 19 21 18 39 10 8 18 Neutraal groepsbestuur. 27 10 37 19 20 39 19 17| Protestants-Christelijk groepsbestuur. 10 9 7 14 17 18 24 23 10 33 Leerlingen. In 1954 werd aan 246 kinderen onderwijs gegeven, waarvan 1 17 het onderwijs volgden vanwege het neu traal groepsbestuur, 68 vanwege het Protestants- Christelijk groepsbestuur en 61 vanwege het Rooms- Katholiek groepsbestuur. Onderwijs: a. 'aan huis b. in ziekenhuis Totaal 6 10 16 6 11 17 6 20 9 17 26 8 22 30 6 20 26 6 19 25 7 21 28 6 21 27 9 JI3 22 8 21 29 1 April i Aantal leerlingen op de 1ste van en op 31 December 1954. Het bestuur onderging in de loop van 1954 een wijziging. Doordat de heer W. H. Damen als waar nemend hoofd van de afdeling Onderwijs de gemeente dienst in het begin van het jaar verliet en als zodanig werd opgevolgd door de heer Drs W. J. de Blaey, heeft laatstgenoemde de opengevallen plaats van de heer Damen in het stichtingsbestuur ingenomen. Het Algemeen Bestuur bestond op 31 December uit de volgende leden: mevr. E. C. J. van der Tak- Vrouwenvelder, voorzitster, de heren P. S. Duinker, plv. voorzitter, J. W. Gritters Doublet, secretaris, Dr A. J. Bossets. Mr I. van Woerden, A. M. van der Vring en het hoofd der afdeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie, de heer Mr J. Velders, leden. Plaatsvervangende leden waren: mej. T. Langeraap en het wnd. hoofd der afdeling Onderwijs van de Ge meentesecretarie, de heer Drs W. J. de Blaey. De groepsbesturen waren als volgt samengesteld: Neutraal groepsbestuur: de heren Dr A. J. Bossets, J. Oosterkamp en K. Nederpelt. b. Protestants-Christelijk groepsbestuur: de heren Mr 1. van Woerden, G. Remeijer en K. Dijk. Rooms-Katholiek groepsbestuur: de heren A. M. van der Vring, J. Groenhuizen en J. J. A. Lindner. Op 31 December 1954 waren in dienst van de stichting: bij het neutraal groepsbestuur: mevr. J. J. van Nijendaal en de heer D. Winterdijk; b. bij het Protestants-Christelijk groepsbestuur: mej. C. R. Temmink; c. bij het Rooms-Katholiek groepsbestuur: mej. M. P. Vintges. 1 Juni i 1 Juli 1 Oct. i 1 Nov. Rooms-Katholiek groepsbestuur. 9 10 10 15 17 17 Algemeen totaal. 70 76 60 25 35~ I 22 41 24 37 1 Aug. 1 Sept. 5 I 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 621