46 2 „KAAPSTAD. 14 April 1955. Postbus 346. Ook in het verslagjaar is wederom gebleken, dat met het onderwijs aan zieke en gebrekkige kinderen een zegenrijk werk wordt verricht. De kinderen zien met verlangen de komst van hun onderwijzer of De desbetreffende ouders hebben ook dit jaar het onderwijs aan hun zieke kinderen op hoge prijs ge steld. De hiernavolgende brief moge hiervan, onder andere, getuigenis afleggen. onderwijzeres tegemoet, daar dit bezoek in hun dik wijls eentonig bestaan een welkome afleiding be tekent. De resultaten van het onderwijs gaven ook in dit verslagjaar aanleiding tot tevredenheid, rekening hou dend met de aanleg van de kinderen en de aard hunner ziekten. Het is mij een behoefte langs deze weg Uw stich ting mijn bijzondere dank te betuigen voor het uit stekende onderwijs, dat mijn zoon Paul gedurende de periode December 1953 tot Februari 1955 heeft ontvangen. Wanneer ik mij realiseer, wat de leerkracht in deze korte tijd bereikt heeft, kan ik niet anders dan mijn diepe waardering uitspreken over de wijze, waarop deze mijn zoon bij zijn eerste schreden op de trap van ontwikkeling heeft onderwezen. De sfeer, waarin het onderwijs werd gegeven, was altijd zodanig, dat Paul met verlangen uitzag naar het volgende lesuur. 14 15 14 15 12 12 12 12 12 12 10 11 1 1 Het aantal kinderen, dat in het Nederlands Zee- hospitum te Kijkduin( tijdelijk gevestigd in het Haags Sanatorium aan de Tapijtweg), les heeft ontvangen, bedroeg 23. De aantallen leerlingen op de eerste van elke maand en op 31 December waren als volgt: 1 Januari 1 Februari 1 Maart 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Augustus 1 September 1 October 1 November 1 December 31 December III. Een spastische, uiterst nerveuze leerling van 8 jaar kon de school niet langer bezoeken wegens zijn lichamelijke toestand. Hij kon een weinig lezen, rekende met moeite tot 10, doch kon niet schrijven, omdat hij zijn bewegingen niet beheerste. Hij had in het geheel geen zelfvertrouwen. Deze jongen kreeg vanwege de stichting voor het eerst les in Mei 1954. Hij had al dadelijk veel plezier in de lessen en dit is zo gebleven. Hij vindt die uurtjes een feest; op de les dagen zit hij ’s morgens vroeg al op de uitkijk. Zijn vorderingen zijn en blijven uitstekend. De lessen aan deze leerling gaan voort. Enkele voorbeelden mogen dit toelichten. 1. Een jongen werd, na drie weken op school te zijn geweest, ziek. Hij kreeg bijna twee jaar lang les van wege de stichting. Hij heeft in deze tijd 5 rekenboekjes en drie taalboekjes grondig kunnen doorwerken. Na zijn herstel ging hij weer naar school en was daarbij de klasse waarin hij thuis behoort, verre vooruit. II. Een jongen, die de le klasse van een mulo-school bezocht, werd ziek. Hij ontving een half jaar lang les vanwege de stichting. Nadat hij weer naar school was teruggegaan, kwam hij vol trots zijn eerstvolgende rapport aan de stichtingsonderwijzeres tonen. En daar was alle reden toe, want het was inderdaad een prachtige lijst. Aangezien het bestuur der stichting was gebleken, dat de hoofden van scholen en ouders niet voldoende of nauwelijks met het bestaan en de werkwijze van de stichting op de hoogte waren, is in 1954 een grote propaganda-actie gevoerd. Aan de hoofden van openbare en bijzondere scho len werd een propagandakaart toegezonden, met het verzoek deze in de scholen te willen ophangen. Op 24 September werd een persconferentie belegd in het nieuwe Stadhuis, waar vrijwel alle Haagse couranten en enkele landelijke bladen vertegenwoor digd waren. Met de journalisten werd een tocht ge maakt naar het Haags Noodsanatorium en het Juliana- kinderziekenhuis, waar zij het lesgeven in de practijk konden bijwonen. Vrijwel alle bladen hebben aan het werk van de stichting een artikel gewijd. Als uitvloeisel van deze artikelen werd van de N.C.R.V. het verzoek ontvangen een radioreportage van het werk der stichting te mogen verzorgen. Deze reportage werd op 8 November des namiddags uit gezonden. De propaganda-actie is zeer geslaagd, hetgepn bleek uit een grotere aanmelding van kinderen, waar onder enkele, die door hun ziekte reeds geruime tijd van onderwijs verstoken waren. VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN. 1) N.C.R.V Nederlandse Christelijke Radio Vereniging. Onderwijs. 1 April Propaganda.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 622