HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. commissies uit het Bestuur, te weten de Huurcom- missie, de Subcommissie tot exploitatie van het Openluchttheater, de Technische Commissie en de Commissie voor de speelterreinen en -tuinen, 1, 1, 10 en 3 maal vergaderden. In de loop van het verslagjaar bracht de Raad van Advies advies uit over verschillende vraagstukken, welke de Stichting, alvorens daarover een beslissing te nemen, te voren aan de Raad had voorgelegd, zo als over de ontwerpplannen tot aanleg van de sport terreinen in Bouwlust III, nabij Groenendaal (W.); de indeling der aan te leggen complexen sportterreinen; tribunebouw in het sportpark „Escamp”; sluiting ter reinen gedurende het gesloten sportseizoen; over plaatsing van verenigingen van het sportterrein aan de Fruitweg; het aanbrengen van warme-douche-installa- ties in de wasgelegenheden der Stichting; toekenning van gemeentelijk subsidie voor de sport; eventuele ingebruikgeving van sportterreinen ten behoeve van de beroepssport, de Haagse Sportweek en over vele andere zaken. Na overleg door de Voorzitter van de Raad van Advies met het Algemeen Haags Comité heeft de Raad van Advies aan het Bestuur der Stichting voor stellen gedaan omtrent de voorbereiding van een vier jaarlijkse Haagse Sportweek van grote opzet en tot het instellen van een coördinatiecommissie in samen werking met het Algemeen Haags Comité ter voorbe reiding van een dergelijke Sportweek. Voorts namen enkele leden van de Raad van Ad vies zitting in de door het Bestuur ingestelde reorga- nisatiecommissie, t.w. Prof. Mazure, Drs Van Zijll en de heer V. d. Doll. Op 9 November hield de Raad van Advies met vertegenwoordigers uit de Haagse Sportwereld zijn jaarlijkse bijeenkomst. In deze bijeenkomst werd behandeld: De organisa tie van de Haagse Sportweek. Daarna werd een sport- forum gehouden. Medewerking aan dit alleszins geslaagde sportforum werd verleend door de heren Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure (voorzitter), F. Jutte, Ir. E. M. Neuerburg, Drs K. Rijsdorp en Drs W. van Zijll. Op deze bijeenkomst waren talrijke vertegenwoor digers van verschillende sporten aanwezig. Niet herbenoemd werden de heren R. N. Blok- bergen, W. Bot, F. Delfgaauw, T. Schuringa en A. Worm. De samenwerking met de Raad van Advies was ook dit jaar weer zeer goed. De vergaderingen van de De zittingsduur van enkele leden, te weten van de heren W. A. Rensen, J. F. J. de Lange (vertegen woordiger van de R.K. Sportcentrale) en F. C. van Waalwijk, plaatsvervangend secretaris, eindigde op 23 Augustus van het verslagjaar. Gezien het feit, dat de heer De Lange wegens ver trek naar elders de R.K. Sportcentrale niet meer in het bestuur kon vertegenwoordigen, werd in zijn plaats benoemd de heer N. G. M. van Wijk, terwijl de heer W. A. Rensen tot lid-plaatsvervangend voor zitter en de heren F. C. van Waalwijk en N. G. M. van Wijk voor de tijd van drie jaar tot lid werden benoemd. Tengevolge van wisseling in het voorzitterschap van verschillende groepen van de Raad van Advies i verloor Drs. J. Mulder het lidmaatschap van het be- i stuur. In zijn plaats is gekomen de heer P. M. Ver- beek als voorzitter van groep A, de heer A. C. J. I Wamsteeker is thans voorzitter van groep B, de heer Mr. E. G. van Bisselick voorzitter van groep C en de heer C. Fromberg voorzitter van groep D. Op 31 December 1954 bestond het Bestuur uit de heren: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, voorzitter; W. A. Rensen, lid van de Gemeenteraad, plv. voorzitter; Mr. J. J. Hangelbroek, lid van de Gemeenteraad; Mr. J. Velders, secretaris; F. C. van Waalwijk, plv. secretaris; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeuren van het Ge meentelijk Grondbedrijf, van Gemeentewerken en van Gemeenteplantsoenen of hun plaatsvervangers; I Drs. K. Rijsdorp, Gemeentelijk Inspecteur van het i Onderwijs, in het bijzonder belast met het toezicht op de lichamelijke opvoeding; Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure, voorzitter van de Raad van Advies; P M. Verbeek, voorzitter van groep A van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de lichamelijke oefening van de schooljeugd; A. C. J. Wamsteeker, voorzitter van groep B van de Raad van Advies, ver tegenwoordigende de lichamelijke oefening van oude ren; Mr. E. G. van Bisselick, voorzitter van groep C van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de sportspelen; J. van der Doll, lid van groep C van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de sportspelen; C. Fromberg, Voorzitter van groep D van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van overige takken van sport en N. G. M. van Wijk. Het Bestuur hield 3 vergaderingen, waarbij buiten be schouwing zijn gelaten de besprekingen, welke een meer leden van het Bestuur met andere personen lebben gevoerd, terwijl voorts de verschillende sub- BIJLAGE 47 1 Raad van Advies. Bestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 625