47 Zaterdag van 1012 uur en 19 uur; 4 voor de leeftijdsgroepen van 415 jaar: Maandag, Dinsdag, Donder- in de vacanties: van 15 t/m 26 April, op 5 en 8 Juni en van 26 Juli t/m 28 Augustus; van 9.30—12 uur en van 1417 uur; en Zaterdag van 17 uur; Escamp. De aanleg van dit complex van 18 sportvelden nadert zijn voltooiing. De oplevering kan het volgend jaar worden tegemoet gezien. Bosjes van Pex. De aanleg van het sportterrein is gereed gekomen. Dit terrein werd 1 September aan de Korfbalvereni ging „A.L.O.” in gebruik gegeven. Madestein. Vier reeds verhuurde voetbalvelden, tot 1 Januari 1954 in beheer bij het Grondbedrijf, werden onder be heer van de Stichting gesteld. Met de aanleg van een vijfde veld in G.S.W. Jj-verband werd een aan vang gemaakt. Bezuidenhout (Mariahoeve). De aanleg van dit korfbalterrein is gereed gekomen. De uitgifte kan in September van het volgende jaar verwacht worden. van 1 Mei t/m 28 Augustus; a. van 30 September b. van 1 October 1954 tot 1 April 1955 1 April t/m werkdagen van 912 uur en van 1318 uur; Woensdag van 1317 uur en ry j ia t van 1317 uur. Bovendien zijn de zandbak en de speelwerktuigen van deze terreinen beschikbaar voor de jeugd van 47 jaar van 9.3012 en van 1416.30 uur en ge durende de wintermaanden van 1 October tot 1 April voor kinderen van 4—10 jaar op Woensdag van 1317 uur en op Zaterdag van 1012 en van 1317 uur. Voor het speeltuingedeelte van het speelterrein aan het Pieter de Hoochplein geldt echter de regeling ver meld onder C. Maandag t/m Zaterdag van 1 April t/m 30 September; WW .6,3^ on a 19 uur; Juli en van 30 Augus- i tus t/m 30September; i De speeltuinen aan het Newtonplein en Oranje- plein waren elke Zondag geopend van 1116 uur en gedurende het zomerseizoen op werkdagen tot zonsondergang, terwijl de speelweide aan de Fruitweg van 1 October tot 1 April geopend is op Woensdag middag van 1317 uur en op Zaterdag van 1012 en van 1317 uur. Bij gunstige weersgesteldheid werden de speelterreinen na 30 September onder toe zicht van de terreinmeesters opengesteld. Er viel een stijging van de bezoekersaantallen van de speelterreinen, maar een daling van die van de speeltuinen waar te nemen. Deze stijging geldt in het algemeen voor alle speelterreinen, terwijl het gunsti ger totaal dan verleden jaar mede beïnvloed wordt door de openstelling van het nieuwe speelterrein aan de Ketelstraat. Ondanks een geringe daling van het bezoekersaantal van de speeltuinen, toe te schrijven aan de abnormaal koude en natte zomer, ligt het totale bezoekersaantal van speelterreinen en speel tuinen 28 196 hoger dan vorig verslagjaar. Op voorstel van de Commissie voor de speeltuinen en op aandrang van de ouders, werd besloten de openstelling van de speelterreinen in den vervolge in die zin uit te breiden, dat de kinderen na schooltijd onmiddellijk toegang tot de terreinen hebben. In af wachting van de komst van het leiderspersoneel spelen zij dan onder toezicht van de terreinmeester. C. de speeltuinen aan de Breukelensestraat, Delftse- laan, Haagweg (Lsd.), Julianastraat (Lsd.), Mac- kaystraat, Newtonplein, Newtonstraat, Van Nijen- rodestraat, Oranjeplein, Peilstraat, Pluvierstraat, Rederijkerstraat, Rozenburgstraat, Scholstraat, Sumatrastraat, Tuinderslaan, Vaalrivierstraat, Dr. DeVisserplein, Wieringsestraat, Zuid Binnensingel, Zusterstraat en Zwarteweg: B. de speeltuinen en piasvijvers in het Zuiderpark bij het A.D.O.-terrein en bij het Ligthartmonu- ment, de speeltuin met rolschaatsenbaan en de speelweide aan de Evert Wytemaweg (Sportlaan) en aan de Fruitweg: i werkdagen van 1018 uur; I Zondag van 1117 uur; A. de speelterreinen aan de Beijersstraat, Capadose- straat, Carel Reinierszkade, Gaslaan, Hanneman- straat, Ketelstraat, Nieuwe Haven, Pieter de Hoochplein. Pomonaplein, Schimmelweg, Sein- poststraat en Vermeerstraat: De bij de Stichting in beheer zijnde speelterreinen en speeltuinen waren in het verslagjaar geopend van 1 April tot 1 October, volgens onderstaande rooster. bovendien voor de leeftijdsgroepen van 1421 jaar (uitgezonderd het speelterrein Seinpoststraat), zomede de speeltuin Haagweg; Maandag, Dinsdag, Donder dag en Vrijdag van 1921 uur. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Gemeentelijke Sociale Werkverschaffing. Nieuwe terreinen. (Sportterreinen). Openstelling van de speelterreinen en speeltuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 628