I I 21 J 1 H I 53 Schoolopziener voor het kleuteronderwijs: mej. A. Clemens. Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor de provincie Zuid-Holland: A. in ’t Veld, arts. Inspecteur voor de lichamelijke opvoeding in de 2de inspectie: Th. J. H. van ’t Lam; consulent voor de lichamelijke opvoeding in de inspectie ’s-Graven- hage: F. W. E. de Haan. Gymnasiaal onderwijs: Dr J. M. van Buytenen, in specteur der gymnasia. Lyceaal, middelbaar en handelsavondonderwijs: door het overlijden in het verslagjaar van Dr. W. van den Ent, inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in de 3de inspectie (belast met het toezicht op de lycea, de hogere burgerscholen, de middelbare scholen voor meisjes, de handelsdag- en -avond scholen), ontstond een vacature, waarin op 31 De cember 1954 nog niet was voorzien. Nijverheidsonderwijs: Mr. Ir. M. Goote, inspec- teur-generaal; inspecteurs: Ir. A. G. van den Hoek, Ir. G. J. Slot, W. Polderman, J. P. J. van den Bergh, Ir. G. H. J. M. Moerkerk en Mr. H. M. L. H. Sark. Inspectrices: mej. W. B. Uytenhoudt en mej. G. G. Smit. In het verslag omtrent het onderwijs worden ge gevens nopens het openbaar voorbereidend onderwijs en de kleuterleidsters aangetroffen. a. Openbaar onderwijs. Gegevens betreffende het gewoon, voortgezet ge woon, (meer) uitgebreid en buitengewoon lager on derwijs worden aangetroffen in het verslag omtrent het onderwijs. Aangaande de Ouderraad en de Oudercommis siën wordt verwezen naar het verslag omtrent het onderwijs. Voor het onderwijs aan zieke kinderen wordt ver wezen naar het verslag der Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage.”. Rijkstoezicht: C. Kleywegt, hoofdinspecteur van de onderwijzersopleiding. De te ’s-Gravenhage gevestigde kweekscholen zijn: 1. Rijkskweekschool voor onderwijzers(essen), Ko ningin Emmakade 36, directeur: A. F. A. van Mak- kelenberg. 2. Christelijke kweekschool voor onderwijzers(essen), Galvanistraat 118, directeur: Dr. G. Kalsbeek. 3. Kweekschool van het Haags Genootschap tot ver dediging van de Christelijke Godsdienst, Antonie Duyckstraat 126, directeur: J. Jonges. 4. Bisschoppelijke Kweekschool (Rooms-Katholieke Kweekschool „St. Vincentius”), Paramaribostraat 21, directeur: Drs. P. J. Peters. 5. Rooms-Katholieke Kweekschool voor Onderwijze ressen, Oude Molstraat 35, directrice: Zr. J. W. Hoes. b. Bijzonder onderwijs. Voor gegevens omtrent bijzondere scholen wordt verwezen naar het verslag omtrent het onderwijs. Stichting „Onderwijs aan Volwassenen” te ’s-Gra venhage, secretariaat: Fuutlaan 33. Het aantal leerlingen op 31 December 1954 be droeg 226 (117 mannen en 109 vrouwen). Het on derwijs werd gegeven door 6 leraren en 1 lerares. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het verslag omtrent het onderwijs. Deze zijn: Christelijke vormschool tot opleiding van onderwijzeressen bij het Christelijk voorbereidend on derwijs, Westeinde 68 a. Opleidingscursus voor onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs van de St.-Willibrordus-ver- eniging, Oude Molstraat no. 36. Gegevens betrefffende deze cursus worden aan getroffen in het verslag omtrent het onderwijs. Afdeling A: opleiding tot onderwijzer(es). Tot het eerste leerjaar van de cursus 19541955 toegelatenen, naar hun vooropleiding: I De samenstelling van de Gemeentelijke inspectie van het onderwijs is vermeld in het verslag over het onderwijs. _..gj 11 5 8 14 3 36 44 3 47 26 2 31 I A. VOORBEREIDEND ONDERWIJS. (KLEUTERONDERWIJS) B. LAGER ONDERWIJS. Ouderraad; oudercommissiën. Onderwijs aan zieke kinderen. C. INRICHTINGEN TOT OPLEIDING VAN LEERKRACHTEN. 26 50 11 17 42 78 Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweek school R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen o u S--5 Bijzondere inrichtingen tot opleiding van kleuterleidsters. Land- en Tuinbouwcursus. Gemeentelijke inspectie van het onderwijs. ii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 62