47 9 Morgenstond III, IV en V. De Gemeenteraad besloot tot de aanleg van drie sportterreinen in scholencomplexen, waarvan één met een sintelbaan. Stokroosplein. De heraanleg van dit terrein is gereed gekomen. De wederingebruikneming kan September 1956 wor den verwacht. Ketelstraat. Met de aanleg van het speeltuingedeelte van het speelterrein is een aanvang gemaakt. Jan Vosstraat. Met de aanleg vang gemaakt. Wognumstraat. Met de omwonenden werden door vértegenwoordi- gers van de Stichting de ontwerpplannen voor de aanleg van deze speeltuin besproken, waarna Burge meester en Wethouders werd geadviseerd tot aanleg van een speeltuin ter plaatse over te gaan. Op de sport- en speelterreinen aan de Capadose- straat, de Paets van Troostwijkstraat en de Schimmel- weg werd een basketbalveld aangelegd. De grasmat van het speelterrein aan de Carel Rei- nierszkade werd vernieuwd. Ten behoeve van 40 openbare lagere scholen, 13 openbare (m.)u.l.o.-scholen, 3 openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 11 openbare scho len voor voorbereidend hoger en middelbaar onder wijs, 1 openbare school voor lager nijverheidsonder wijs, 3 scholen voor middelbaar nijverheidsonderwijs, 4 scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 38 bij zondere lagere scholen, 21 bijzondere (m.)u.l.o.-scho- len, 4 bijzondere scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 3 bijzondere scholen voor buitenge- Op 31 December 1954 bestond het personeel der Stichting uit 76 personen; hiervan waren 40 personen in vaste dienst van de Stichting, 8 in tijdelijke dienst, terwijl de overigen op arbeidsovereenkomst werkzaam waren. Ten behoeve van de openstelling van de speelter reinen onder bevoegde leiding waren gedurende het speelseizoen (van 1 April-1 October) 46 leiders(sters) en gedurende de maand Augustus tevens 11 reserve- leiders(sters) werkzaam onder supervisie van de toe zichthoudend ambtenaar. Bovendien werden gedurende het genoemde tijdvak 23 terreinwerkers en 3 toezichthouders tijdelijk te werk gesteld. Jacob van Campenplein. In voorbereiding is het plan voor de aanleg van een speeltuin op het Jacob van Campenplein. Het plan werd door de Commissie voor de speeltuinen en -terreinen te voren met de omwonenden besproken. Een commissie werd ingesteld, welke het aan brengen van warme-douche-installaties in de kleed- gelegenheden der Stichting in studie heeft genomen. Aan de hand van het ingekomen rapport werd de volgende regeling vastgesteld. Het initiatief tot het aanbrengen van warme douches zal aan de huurders worden overgelaten. Indien deze daartoe overgaan, zal vanwege de Stichting wor den gezorgd voor aanvoer van gas of electriciteit tot aan het kleedgebouw. Bij de bouw van nieuwe kleed- gelegenheden zal hiermede rekening worden gehouden. (Verlengde) Melis Stokelaan (Bouwlust III). Het plan voor de aanleg van vijf voetbalvelden is m voorbereiding. Het resterende gedeelte van het complex sport terreinen aan de Fruitweg moest worden ontruimd. Twee verenigingen werden op de nieuw aangelegde velden in Ockenburgh ondergebracht. Eén vereniging fuseerde. De speeltuin Rijswijksestraat werd opge heven in verband met de stichting ter plaatse van een gebouw voor een kindertehuis. van deze speeltuin werd een aan- Wederom zijn diverse terreinen, in het algemeen binnen de bebouwing gelegen, welke binnen korte of lange tijd een definitieve bestemming zullen verkrij gen, ter beschikking van de Stichting gesteld, die deze tot tijdelijke speelplaatsen voor de jeugd door tussenkomst van de Gemeentelijke Sociale Werkver- schaffingsregeling heeft ingericht, t.w.: Cannenburglaan, Erasmusweg, Rhijnvis Feithlaan, Herman Costerstraat, IJsselsteinstraat, Rijswijkse straat, Van Boecopkade, Kemperstraat, Loenense- straat en Douwes Dekkerstraat. Op deze terreinen werden boegsprieten, duikelrek- I ken, klimstellingen, bruggen en zandbakken met speeltafeltjes geplaatst. De speelwerktuigen werden (door werkloze handarbeiders in de G.W.S.-werk- plaats vervaardigd. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Onderhoud terreinen. Verhuring van terreinen. Personeel. (Speeltuinen). Onderhoud opstallen. Onttrekking van terreinen. Diverse terreinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 633