47 10 voor woon lager onderwijs, 3 bijzondere scholen voor lager nijverheidsonderwijs, 1 bijzondere school voor uitge breid lager nijverheidsonderwijs, 1 montessorischool, 6 bijzondere scholen voor middelbaar onderwijs en 5 kweekscholen is gedurende de zomermaanden een terrein beschikbaar gesteld. Aan 5 basketbalverenigingen, 1 castingvereniging, 15 gymnastiek- en athletiekverenigingen, 36 handbal verenigingen, 3 hockeyverenigingen, 23 jeugdorgani saties, 1 kaatsvereniging, 30 korfbalverenigingen, 1 rugbyvereniging, 50 schoolverenigingen, 139 voetbal verenigingen en 3 volleyballverenigingen werden een of meer, in totaal 110, velden verhuurd. Aan 25 kleuterscholen, 1 kindertehuis en 1 kinder- bewaarplaats werd gedurende het zomerseizoen koste loos gebruik van een speeltuin toegestaan. De turnhal aan de Hoekwaterstraat werd aan 6 rolschaatsvereni- gingen verhuurd. Het beheer van het Openluchttheater werd dit sei zoen wederom opgedragen aan de heer W. F. Koppe- schaar, technisch hoofdambtenaar-afdelingschef van de Gemeenteplantsoenen. Hieronder volgt een overzicht van het gebruik van het theater en de bezoekersaantallen. voorstelling Namens het Bestuur der „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding”, W. A. RENSEN, plv. voorzitter. Mr J. VELDERS, secretaris. Overeenkomstig het door de Huurcommissie ter zake ingediende rapport in zake het vaststellen van al gemeen geldende huurvoorwaarden voor huurders van grote complexen sportterreinen werd een nieuw tarief ontworpen. Dit tarief is als volgt: tot f 50.000,10 van 50,000.— tot 70.000,— 20 boven 70.000 30 van de inkomsten. Minimum huur voor elk veld 375,per jaar. Evenals voorgaand winterseizoen werd door de Commissie voor opleiding van sportjeugdleiders een cursus ingesteld. Wederom werd een serie van vier lezingen in het kader van de opleiding van sportjeugd leiders georganiseerd in samenwerking met de Haagse Jeugd-Actie. Deze lezingen, gehouden in het Gymna sium Haganum, werden kosteloos toegankelijk ge steld. 227 leden van sportverenigingen meldden zich voor het volgen van deze cursussen. Wegens slechte weersgesteldheid moesten stellingen worden afgelast. Hierna volgen de staat van bezittingen en schulden en de rekening van baten en lasten der Stichting over het boekjaar 1954. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Omschrijving. Aantal Bezoekers 10 1 1 61 5 2 34 8 3 4 5 Openluchttheater in het Zuiderpark. 5 2 34 8 3 4 Promenadeconcerten Jazzavonden Kindervoorstellingen Ballet- en dansavonden Voordrachtsavonden Kerkelijke bijeenkomsten Diversen Promenadeconcerten Jazzavonden Kindervoorstellingen Ballet- en dansavonden Voordrachtsavonden Kerkeiijke bijeenkomsten Diversen 2 288 3 139 53 859 5 366 636 6 600 1 400 400 440 189 500 I 74 817 1 I Landdag van de Vrouwengroep P.v.d.A. 1 1 Huurtarieven. Sportjeugdleiderscursus. Gemiddeld bezoek per voorstelling: 1226. Aantal bezoekers per gegroepeerde e.a. 458 (gem. per voorst.) 1 570 1 584 671 212 1 650 585 I Haags Opera Mannenkoor M idzomerfeestavond Arbeiders Jeugdccn- trale Vacantieavond Zonder Zorgen Gymnastiekvereniging „Tumlust”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 634