1 ARCHIEF DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. citeit reeds ver overschreden en staat men voor het vrijwel onoplosbare vraagstuk de enorme jaarlijkse aanwas zó te bergen, dat de veelvuldige raadpleging door het publiek mogelijk blijft, zonder een dagelijkse verplaatsing van enkele tientallen kilo’s couranten papier! Meer dan eenmaal had het gebouw te lijden van overstroming in de benedenvestibule en -gangen bij zware onweersbuien. Dit was een gevolg van het feit, dat het water zich op het lage voorplein verzamelt, waar het niet snel genoeg een uitweg kan vinden. Het dringt dan deels via de drempel, deels door de riolering het gebouw binnen. Door verhoging van de buiten drempel en verbetering van de riolering heeft de Dienst van Gemeentewerken getracht dit euvel tegen te gaan, zodat men mag hopen, in de toekomst, voor verdere verrassingen van dien aard gespaard, te blijven. Materiële schade aan de archieven is door deze over stromingen gelukkig nog niet ontstaan. De telefooninstallatie onderging ook verbetering. Niet alleen kreeg het Gemeente-archief de beschikking over een tweede telefoonlijn, doch ook werd de vol komen verouderde en door gebrek aan onderdelen niet meer te repareren huistelefooninstallatie vervangen door een automatische telefooninrichting met aanslui ting voor 8 toestellen en bedieningstoestel. Daar het apparaat behalve voor intern verkeer ook de mogelijk heid biedt stads- en interlocale gesprekken tot stand te brengen, iets waarvoor vroeger in het gehele gebouw slechts drie, naast de huistelefoon afzonderlijk aan wezige toestellen ter beschikking waren, kan hier van een enorme verbetering en tijdsbesparing gesproken worden. Eveneens is door het aanbrengen van verklikkers en zg. Goliathschellen de mogelijkheid geschapen, dat de dienstdoende portier door het gehele gebouw telefoon en deurbellen kan horen. Het ontbreken daarvan had in het verleden herhaaldelijk tot moeilijkheden aan leiding gegeven. In de tentoonstellingszaal werd het schilderwerk, waarmede reeds in het vorige verslagjaar werd begon-, nen, in het begin van dit jaar voltooid. Tevens kwam gereed het meubilair, bestaande uit een grote kast voor berging van de prentendozen, een grote kast voor ber ging van de catalogi en andere ficheskastjes, een kast voor berging van de grote foto’s en acht dubbele ten- toonstellingstafels met daaronder bergruimte voor de foto’s, kaarten, negatieven, lantaarnplaatjes enz. Een en ander werd op bijzonder verdienstelijke wijze door de Dienst van Gemeentewerken vervaardigd, volgens de wensen en aanwijzingen van het Gemeentearchief Na de ingrijpende veranderingen, welke het jaar 1953 in de samenstelling van het personeel bracht, liet het verslagjaar 1954 slechts enkele kleine mutaties zien. De heer G. ’t Hart werd per 1 Januari bevorderd tot commies A. Op 1 Februari werd mej. A. M. J. de Haan, I hist. dra. aangesteld als adjunct-commies belast met zorg voor de prentenverzameling. Mej. De Haan was I voordien werkzaam aan het Rijksbureau voor Oorlogs- i documentatie. Op 1 April werd de heer C. C. Spiering, tot die datum werkzaam aan de Letterkundige Verza- meling als administratief ambtenaar A, op arbeidsover- I eenkomst volgens burgerlijk recht, wederom voor ten hoogste 1 jaar aangesteld, thans in de rang van admi nistratief ambtenaar B. Het staat reeds vast, dat de heer I Spiering met de afloop van deze termijn zal overgaan I in de dienst van de Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, waaraan ook de Letterkundige Verzameling door de Gemeente in bruik- I leen zal worden gegeven. Is De heer W. J. Leewens was in opdracht van de Com- I missie voor Sociale Kunstopdrachten ook dit jaar nog I enige tijd werkzaam aan het copiëren van oude, elders berustende, kaarten betreffende Den Haag. Hij was I werkzaam gedurende de periode van 1 Januari tot I en met 27 Februari. Door bemiddeling van de Commissie Sociale Werk- I voorziening Hoofdarbeiders kon in 1954 weer een vier- I tal werkloze hoofdarbeiders worden te werk gesteld H aan de klappers op de jongere notariële archieven. Deze E tewerkstelling, welke onderscheidenlijk op 8 Maart, 29 I Maart en 12 April inging, heeft tot nog toe zeer be- i vredigende resultaten opgeleverd. Voortzetting van de tewerkstelling van hoofdarbeiders aan dit werkobject schijnt dus wel gewettigd. Voor de verzorging van de Letterkundige Verzame ling was ook dit jaar de heer W. Kroner weer als vrij willige arbeidskracht verscheidene uren per week werkzaam. Het gebrek aan ruimte in het archiefdepöt, waarop in vorige verslagen reeds herhaalde malen gewezen moest worden, werd ook dit jaar, zelfs bij de vrij be perkte aanwas der bewaarde archieven, steeds nijpen der. Het nijpendst is de nood in de z.g. Krantenkamer, waar een vrijwel complete verzameling wordt bewaard van alle in Den Haag verschenen kranten en tijdschrif ten., te beginnen met de eerste ’s-Gravenhaagsche Cc urant van 1710. Hier is de normale bergingscapa- BULAGE 48 a. Personeel. b Toestand van het gebouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 637