48 2 Ondanks de zeer vochtige zomer kon, dank zij de ontvochtingsapparaten, de vochtigheid in het gebouw tot niet al te verontrustende proporties worden terug gebracht. De toestand der archieven en verzamelingen is dan ook, voor zo ver na te gaan, in het algemeen niet verder achteruit gegaan. Van de archieven werden hersteld en gebonden24 delen in halfperkament van het Notarieel Archief, 2 delen in heel-perkament van het Rechterlijk Archief en 12 delen van het Oud Archief der Gemeente, waarvan enkele in perkament. Voor het archief der Gemeente sedert 1815 werden 7 delen gebonden in moleskin. Voor de bibliotheek werden 95 delen gebonden, inge naaid of hersteld. Voor de Letterkundige Verzameling werden 21 delen ingenaaid. Voor archief en bibliotheek te zamen werden 15 dozen en 42 portefeuilles, alsmede 34 charterzakjes vervaardigd en circa 30 000 fiches ge sneden. en is dusdanig geconstrueerd, dat het in de toekomst ook in een nieuw archiefgebouw gebruikt zal kunnen worden. Ook werd een nieuwe (buis-)verlichting aan gebracht. Hierdoor is het archief in het bezit gekomen van een tentoonstellingszaal, welke redelijk aan de eisen van een moderne expositieruimte voldoet, ter wijl tevens voor de prentenverzameling, welke sinds lang met een ernstig ruimtegebrek had te kampen, weer voor enkele jaren expansie mogelijk is geworden. Voorts werden enkele muren in het trappenhuis en de depotgang, welke ernstig van vocht te lijden hadden, hersteld en opnieuw geschilderd. Voor de klappers op de notariële archieven werd een stalen ladenkast met 52 laden aangeschaft, welke na veel passen en meten nog een plaats kon vinden in de studiezaal voor het publiek. Zullen dus de klappers ook in de toekomst toegankelijk blijven voor het publiek, voor wie zij toch in de eerste plaats bestemd zijn, dan is uitbreiding van de studiezaal met het daar naast gelegen (thans voor de administratie en het secretariaat ingebruik zijnde) vertrek een eerste vereiste. Voor de Prentenverzameling werden 186 tekeningen en prenten en 1 199 foto’s opgezet, 4 kaarten op katoen geplakt, 41 lantaarnplaatjes gemonteerd en 1 koker voor een kaart vervaardigd, alsmede 35 zakjes van triacel, ter bescherming van de prenten welke in de studiezaal aan het publiek ter inzage worden gegeven. Tenslotte werden de dagbladen over 1953 in 31 delen gebonden. De eerste zijn niet aanwezig, De blusmiddelen wer den door de Brandweer gecontroleerd en in orde be vonden. Het hoofd der bedrijfszelfbescherming der Gemeente gaf echter bij zijn bezoek aan het Gemeente archief te kennen, dat hij het thans aanwezige type blusapparaten voor het gebruik in een archief minder geschikt vond, daar de daarin aanwezige vloeistof weliswaar een mogelijke brand zou kunnen blussen, doch het gevaar opleverde dat ze zelf ook schadelijk was voor de archiefstukken. Hij ried derhalve tot aanschaffing van koolzuur-blusapparaten. Na raad pleging van de Commandant van de Brandweer, zullen zo spoedig mogelijk maatregelen in die richting worden genomen. De laatste hand werd gelegd aan de inventaris van het administratief archief der Gemeente over de periode 1313-1815, o.a. door invoeging van de door ruil met het Algemeen Rijksarchief verkregen afgedwaalde stukken (zie: Aanwinsten en verliezen). Het wordt thans verder voor de druk gereed gemaakt, een werkzaamheid waarvan de voltooiing in de loop van 1955 kan worden tegemoet gezien. De in het verslagjaar verworven eigendomsbewijzen van particuliere woningen werden in het bestaande ordeningssysteem ingevoegd en in de desbetreffende inventaris verantwoord. De registers van eigendommen der Gemeente, betrekking hebbende op de topografische afdelingen 1 en II (het grondgebied van Den Haag is in elf van dergelijke afdelingen ver deeld) werden gecopieerd en de oude bijlagen van eigendomsovergangen aan de Gemeente, overgedragen door de afdeling Openbare Werken der Gemeente secretarie (zie Verslag 1953) geinventariseerd. Een aan vang werd gemaakt met het vervaardigen van een klapper op de aan de stukken in het archiefdepót aanwezige zegels. De ordening van het archief der in 1953 in bewaring ontvangen archieven van de Oostmadepolder kon wor den voltooid. De definitieve inventarisatie van de oude rechterlijke archieven tot 1811 (bruikleen van het Rijk) kwam nagenoeg gereed. Ter hand werd genomen de ordening en inventarisatie van de archieven van de rechterlijke colleges en alleensprekende rechters te ’s-Gravenhage over de periode 1811-1838. Eveneens werd een aanvang gemaakt met de ordening en inven tarisatie van het archief van Marlot c.a. De inventarisatie van de archieven der Sociëteit werd voortgezet. Evenzo die van de stukken betreffende de buitenplaatsen Waalsdorp en Oostduin. Een aanvang werd gemaakt met de ordening en be schrijving van de collecties betreffende de geschiedenis van Den Haag in de jaren 1940-1945. Door werkloze hoofdarbeiders werden 50 delen der notariële protocollen uit het eind der 18e eeuw ge klapperd. Een hunner kon, na te zijn ingewerkt, worden belast met het toezicht en de leiding bij de arbeid, zodat I het collationneren der fiches en het samenstellen van I een klapper op de beroepen en bijzonderheden aan I hem kon worden overgelaten. Door deze taakverdeling I werd het voor de met de leiding van de klapperwerk-1 zaamheid belaste wetenschappelijke ambtenaar moge-1 lijk zich te beperken tot een algehele supervisie en net I oplossen van onduidelijkheden; hij kreeg daardoor I VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE, blusmiddelen. d. Materiële toestand der archieven. c. Toestand der reddings- en e. Voortgang van de inventarisatie en andere werkzaamheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 638