48 3 f. Uitgave van in de archiefbewaarplaats berustende bescheiden. Wederom zagen vele artikelen en ook boeken het licht, waarvoor stukken uit de archieven en andere verzamelingen werden gebruikt. in de verzameling aanwezige prenten. Er werden 1177 foto’s van achterschriften voorzien en opgeborgen, 3 382 prentbriefkaarten met de bestaande verzameling vergeleken, waaruit de nog niet bestaande konden wor den verworven. Er werden 59 boeken nagezien op afbeeldingen betreffende Den Haag, die waar ze voor kwamen op fiches zijn genoteerd. Van de clichéver- zameling werden alle clichés van de houten blokken ontdaan, hetgeen een belangrijke ruimtebesparing be tekent. De aanwinsten dezer verzameling werden in de catalogus verantwoord. Dit geschiedde eveneens met de aanwinsten der verzameling negatieven en die der lantaarnplaatjes. De verzameling dubbelen werd toe gankelijk gemaakt. Zij zijn nu volgens de bestaande alfabetische stratenlijst gerangschikt in dozen, welke vrijkwamen door het ingebruiknemen van de nieuwe fotoladen in de tentoonstellingszaal. Hierdoor is het uitlenen van deze dubbelen veel beter mogelijk gewor den. De ordening van de plattegronden, welke oudtijds deel hebben uitgemaakt van het oud-archief, is gereed gekomen. De bestaande catalogi werden bijgehouden. Nieuw opgezet werden een standcatalogus bij de historisch- topografische prentencatalogus, een catalogus van de dubbele prenten en een catalogus van de portretten. Wat betreft de Letterkundige Verzameling werden in het verslagjaar de beschrijving en catalogisering van de collecties Elise van Calcar en M. Wagen voort vol tooid. De collecties G. D. Schotel, A. G. Loffelt en H. Borel, welke slechts gedeeltelijk waren beschreven, werden eveneens gecatalogiseerd en van de drie gang kasten overgebracht naar dozen in de Letterkundige Verzameling. Een in 1929 samengestelde lijst van Haagse auteurs werd verbeterd en aangevuld. Dubbele exemplaren van portretten van Haagse schrijvers (gravures, foto’s en afbeeldingen uit kranten en tijd schriften) werden uitgezocht en (met het oog op de aanstaande overdracht van de verzameling aan het Letterkundig Museum) overgebracht naar de Prenten- verzameling. Evenzo werden dubbele exemplaren van boeken uit de Letterkundige Verzameling van of be treffende Haagse schrijvers overgebracht naar de biblio theek van het gemeente-archief. g. Aanwinsten en verliezen. Door ruil werden van het Algemeen Rijksarchief verworven 11 charters, 2 stukken en 1 plattegrond welke van oudsher tot het oud-archief der Gemeente hadden behoord blijkens de daarop gestelde dorsale aantekeningen, doch die vermoedelijk tijdens de inven tarisatie c. 1868 door J. H. Hingman op het Rijksar chief waren achtergebleven en met zijn andere nagelaten papieren aldaar werden bewaard. In ruil daarvoor gelegenheid zich ook meer te wijden aan de samen- oeging van de fiches in de alfabetische klapper. Door de heide administratieve ambtenaren, die regelmatig aan de notariële klapper werken, werden onder zijn leiding de fiches der notariële protocollen over de periode 1670- 1680, voor zover reeds aanwezig, samengevoegd met de nieuw vervaardigde fiches, zodat op de duur één klap per zal ontstaan op de notariële archieven over de periode 1670-1842. De alfabetisering wordt daarbij in overeenstemming gebracht met die welke ook voor de doopklapper is gebruikt. Het streven is op de duur alle klappers, welke nu nog volgens uiteenlopende syste men gealfabetiseerd zijn, uniform te ordenen. Door mejuffrouw Ten Klooster, die voor de historische Vereniging „Die Haghe” ten Archieve werkzaam is, werden 4 delen der notariële protocollen uit de jaren 1670-1680 bewerkt; ook deze fiches werden in de klapper verwerkt. De verfijning der ordening van de doopklapper werd voortgezet. De zeer talrijke aanwinsten voor de Historisch-Topo- grafische Bibliotheek en voor de Handbibliotheek wer den beschreven en op hun plaats gebracht. De titels van historisch of anderszins voor Den Haag van belang zijnde artikelen in tijdschriften werden in de bibliotheek catalogus opgenomen. Een begin werd gemaakt met verschillende verbeteringen in het beheer der biblio theek. Het systeem voor het inschrijven en onderver delen der nieuwe aanwinsten werd aanzienlijk veran derd; voor de administratie der ontvangen tijdschriften werd een nieuw systeem in gebruik genomen, terwijl ook voor de uitlening, door het gebruik van een nieuw formulier, een meer overzichtelijke administratie moge lijk werd. Dein 1952 begonnen klapper op de voor Den Haag van belang zijnde artikelen in de binnenkomende couranten werd voort gezet, waarbij ruim 7 000 nieuwe fiches werden vervaardigd. Met de invoeging dier fiches in de reeds aanwezige klapper was aan het einde van het verslagjaar een begin gemaakt. Van de werkzaamheden aan de Historisch-Topo- grafische Prentenverzameling valt in de eerste plaats te vermelden de verhuizing naar de gereedgekomen nieuwe berging in de tentoonstellingszaal. Deze kon in enkele weken haar beslag krijgen. De beschrijving van de prenten betreffende de omgeving van Den Haag in de historisch-topografische atlas werd voortgezet. Voorts werden de aanwinsten over 1954 beschreven en ingevoegd en de reeds aanwezige prenten gecontroleerd en materieel verzorgd. Begonnen werd met het ordenen en beschrijven van de werktekeningen in hoofdzaak afkomstig van de Dienst van Gemeentewerken. Deze stukken geven een belangrijke aanvulling van het archief na 1851, waarvan vele stukken zijn verloren gegaan, en zullen bovendien een overzicht geven van de bouwwerkzaamheid van het moderne gemeentebe- stu ur. Ook de nieuw verworven foto’s werden beschre- ver- en ingevoegd. Beschreven en ingevoegd werden !va> de prenten en tekeningen, de nieuw verworven Prt ten, 1467 plattegronden en tekeningen en 82 reeds VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 639