N 19 13 .35 I Examens voor de akte als onderwijzer(es) in 1954: 54 Tot het derde jaar werden op grond van het be zit van een einddiploma ener school voor voorberei dend hoger of middelbaar onderwijs de volgende aantallen toegelaten: Rijkskweekschool 16, Christe lijke Kweekschool 12, Kweekschool Haags Genoot schap 35, Bisschoppelijke Kweekschool 12, R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen 16. Bij de aanvang van het Kweekschooljaar 1954 1955 was de bezetting als volgt: Voorts is voor opleiding van leerkrachten in de lichamelijke oefening en van bevoegden voor heil gymnastiek en massage te dezer stede gevestigd de Afdeling B: opleiding voor de hoofdakte. De ingeschreven studerenden bij de aanvang van de cursus 19541955 waren: 27 Kweekschool „Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding”, secretariaat: Ananasstraat 111. De studerenden, ingeschreven voor de cursus 1954 1955 en de geslaagden bij de examens in 1954 waren als volgt verdeeld. 22 v. Stichting „School voor Taal- en Letterkunde” secretariaat: Goudsbloem!aan 63. In het studiejaar 19531954 waren 610 leer lingen ingeschreven; hiervan studeerden er 596 voor een akte van bekwaamheid tot het geven van mid delbaar onderwijs. Bij de gehouden examens in 1954 slaagden voor een B-akte 20 en voor een A-akte 36 leerlingen. Naast de M.O.-cursussen (Nederlands, Frans, Duits, Engels en Geschiedenis) werden een cursus Latijn en een cursus Antieke Cultuur gegeven. Voor opleiding van leerkrachten voor het lager on derwijs en het nijverheidsonderwijs zijn in de Ge meente bovendien de volgende instituten gevestigd: 1. Gemeentelijke avondcursus tot opleiding voor on- derwijzer(es), Koningin Emmakade 36; directeur: W. H. Balkenstein. 2. Nederlands Instituut voor opleiding van leerkrach ten bij het nijverheidsonderwijs, 3e Van den Bosch- straat 22; directeur: Ir. J. Bakker. Gegevens betreffende de inrichtingen voor gymna siaal, middelbaar en handelsonderwijs alsmede om trent de colleges van curatoren onderscheidenlijk de Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs worden aangetroffen in het verslag omtrent het on derwijs. Voor het verslag van de Commissiën van Toezicht op deze onderwijsinrichtingen wordt verwezen naar het verslag omtrent het onderwijs. Gegevens aangaande de avondnijverheidsscholen zijn ook opgenomen in het vorenvermelde verslag omtrent het onderwijs. Prinsessegracht 4. Op 31 December 1954 telde het dagonderwijs 663 leerlingen, waarvan 320 aan de m.t.s. Het avond onderwijs telde 442 leerlingen. Ontheffing van school geld werd verleend aan 7, gedeeltelijke ontheffing aan 11 schoolgeldplichtigen. i V. V. Totaal IV M. V. 22 Totaal 64 59 20 112 29 5 20 41 8 41 48 24 33 148 311 26 123 33 33 I 26 42 Middelbare i M. V. 111 M. Rijkskweekschool Christelijke Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool v. Onderwijzeressen Rijkskweekschool Christelijke Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen 18 Aantal 1 candidaten. V. 25 45 37 27 34 82 96 34 21 25 75 149 25 45 36 24 18 22 21 15 18 15 10 8 7 4 II 31 7 5 14 9 8 Diploma Heilgymnastiek en massage. M. Studiejaar II M. V. 16 35 43 1ste studiejaar 2de studiejaar 3de studiejaar Akte M.O. Lichamelijke Oefening. M. 10 19 17 45 Geëxamineerd Geslaagd in 1954 M. V. M. V. i Aantal geslaagden. M. V. 19 17 13 28 26 D. VOORBEREIDEND HOGER, MIDDELBAAR, NIJVERHEIDS- EN HANDELSONDERWIJS. Gymnasium, lycea, hogere burgerscholen, handel scholen enz. Gemeentelijke Middelbare Technische School; Visserijschool en Zeevaartschool. Avondnijverheidsscholen. Academie voor Beeldende Kunsten en Technische School voor Bouwkunde, Rijkskweekschool 33 Chr. Kweekschool 34 Kweekschool Haags Genootschap 8 Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool v. onderwijzeressen 21 12 35 19 M. 59 48 25 I 23 16 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 63