r 48 aantal eigen- vorige 1) De tussen haakjes geplaatste getallen geven de cijfers over 1953 aan. werden aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen 105 charters behorende tot het archief van het Geestelijk kantoor van Holland, welke in 1912 door de toenmalige Algemeen Rijksarchivaris als Haags aan het Gemeen tearchief waren geschonken, omdat ze betrekking had den op bezit in Den Haag van verschillende geestelijke instellingen. Zij werden echter bij de inventarisatie van het oud-archief herkend als te behoren tot de archieven van het Geestelijk kantoor van Holland en zijn dus thans weer met die op het Algemeen Rijksarchief berustende archieven verenigd. De Algemeen Rijks archivaris was echter zo vriendelijk van deze afgestane stukken een microfilm te doen vervaardigen ten behoe ve van het Gemeentearchief, zodat deze stukken, die ook voor de Haagse historie van enig belang zijn, nog steeds op gemakkelijke wijze kunnen worden geraad pleegd. Van de afdeling Openbare Werken der Gemeente secretarie werd ontvangen een aantal oude domsbewijzen ter aanvulling van de in het verslagjaar overgedragen collectie. Van de heer D. Snoeck werd ontvangen een koopbrieven betreffende een huis’ in de Zeestraat. Van de heer N. Ottema te Leeuwarden wérd door bemiddeling van de Algemeen Rijksarchivaris ont vangen een schepenacte betreffende de verkoop van een huis aan de Beestenmarkt, op 14 Mei 1806. Van de heer E. van Weel werden ontvangen koop brieven betreffende een huis op de Lutherse Burgwal 1619-1821 en taxaties van huizen op de Voldersgracht en Prinsegracht uit 1836. Door koop werd verworven een aantal eigendoms bewijzen van de buitenplaats Bosch en Duinzicht, aan de Benoordenhoutseweg, 1729-1867. Van de directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale belangen werd ontvangen een aantal familie papieren, portretten etc. afkomstig uit de nalatenschap van mevr. P. D. den Beer Poortugael Barendregt- Vermaas. Van het Polderbestuur van de Escamppolder werd in bewaring ontvangen het archief van de Escamp polder 1750-1928. Voorts werd ten behoeve van het Gemeentearchief een microfilm vervaardigd van elders berustende archiefstukken, die voor de Haagse geschie denis van belang zijn, nl. van een serie koopbrieven betreffende de huizen Nobelstraat no. 3 en 5, welke berustte in het archief van de Haagse Broederschap van Notarissen. Daar het Gemeentearchief niet over een eigen fotografische installatie beschikt geschiedde zulks op het Algemeen Rijksarchief. Voor de Historisch-Topografische Bibliotheek en de Handbibliotheek werden, naast duizenden kleinere drukwerken, 418 boekwerken ontvangen of aange schaft. Naast de wetenschappelijke tijdschriften werd bijzondere aandacht besteed aan periodieken uitgege ven door Haagse instellingen, verenigingen, firma’s en Scholen. Dank zij de algemene bereidwilligheid in te gaan op een verzoek om toezending, kan de bibliotheek thans dan ook beschikken over ongeveer 160 organen van plaatselijk belang. Het behoeft geen betoog, dat hierin voor de toekomst bijzonder interessant materiaal voorhanden is op economisch en cultureel gebied be treffende Den Haag. Degenen die de bibliotheek met geschenken verrijkten, staan in de bijlage genoemd De Historisch-Topografische Prentenverzameling werd verrijkt met 123 tekeningen en prenten, 1160 bouwtekeningen, 1718 foto’s, 1455 prentbriefkaarten. 31 negatieven, 16 cliché’s, 55 lantaarnplaatjes en 94 plattegronden. Deze aanwinsten werden deels door schenking, deels door aankoop verkregen. De namen der schenkers zijn opgenomen in de bijlage. Van deze aanwinsten verdienen als de meest waarde volle afzonderlijk vermelding: een tekening van Karei la Fargue van de rijweg tussen Honselersdijk en Wate ringen en een van J. E. la Fargue van de Bosbrug, een tekening van J. Bosboom van het interieur der kerk te Scheveningen, een tekening van de Elandstraat door J. Toorop in 1906 gemaakt, een perspectief op Schevenin gen uit circa 1925 en verschillende tekeningen van Groenhoven (L.) en andere Haagse parken. De Letterkundige Verzameling ontving behalve de uitgebreide schenkingen 'handschriften, brieven en an dere curiosa van Jacqueline Reyneke van Stuwe, vele schenkingen van handschriften, brieven van schrijvers alsmede enkele foto’s. Bovendien werd ontvangen een portret, nl. een pastel van Louise Stratenus door 1. C. Valois, geschonken met enkele andere stukken door Jkvr. H. W. J. de Vaynes van Brakell te Doorn, en het gipsmodel voor de plaquette van Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe door mej. Fr. Carbasius. Voorts werden ontvangen enige boeken en collecties krantenknipsels, tijdschriften, overdrukken enz. De namen der schenkers zijn opgenomen in de bijla ge. Verliezen werden, behalve de reeds vermelde, aan het Algemeen Rijksarchief afgestane collectie charters, niet geleden. Op verzoek van het Gemeentebestuur en zijn organen en functionarissen werden verscheidene rapporten op gesteld, waarvan een betreffende de tegenstrijdigheid tussen tekening en omschrijving in de 1816 wapenbrief der gemeente ’s-Gravenhage. Naar aanleiding daarvan werd door het gemeentebestuur aan H.M. de Koningin verbetering van de wapenbrief gevraagd, welke ver betering bij K.B. van 19 October 1954 werd verleend. Het aantal bezoekers der studiezaal bedroeg 681 (664)1), het aantal der gebrachte bezoeken 1869 (1667). Van buiten de stad kwamen 203 (207) bezoekers met 542 (509) bezoeken, van buiten het land 23 (13) met 56 (35) bezoeken. Genealogisch onderzoek werd verri.ht VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. inlichtinge 4 h. Gebruik van de archieven en verzamelingen ge maakt door en het verstrekken van inlichtingen aan autoriteiten en particulieren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 640