48 i. 5 De gemeente-archivaris H. M. MENSONIDES bouw van een nieuw archiefdepót. Er zal niet in herha ling worden getreden door nogmaals een opsomming te geven van de vele bezwaren welke aan de huidige huisvesting kleven, doch wel valt de aandacht te vesti gen op de ongunstige ligging van het gebouw aan het Rijswijkseplein. De enorm drukke verkeersstroom, die vrijwel zonder onderbreking langs het archief raast, is er de oorzaak van dat vele bezoekers van archief zowel als tentoonstellingen - en vooral de ouderen onder hen - van een bezoek worden afgeschrikt. Zolang het archief nog aan het Rijswijkseplein gevestigd blijft zou een verbetering van de overgang voor voetgangers over de Rijswijkseweg stellig ook het bezoek aan het gemeente archief ten goede komen! door 278 (315) bezoekers gedurende 838(965) bezoeken, voor de Bibliotheek kwamen 182 (143) bezoekers met 464 390) bezoeken, voor de Prenten verzameling 231 (214) met 393(335) bezoeken, voor de Letterkundi ge Verzameling 21 (13) met 119 (40) bezoeken. Zoals vanzelf spreekt werd door vele bezoekers meer dan één der verzamelingen geraadpleegd. Uit de Bibliotheek werden 458 (270) boeken uitge leend buiten het gebouw. Aan het Bureau Bevolking der Gemeentesecretarie werden 252 (278) maal op verzoek inlichtingen verschaft. De schriftelijk behandelde zaken bedroegen 944 (1170). Uit het buitenland kwamen 37 (23) brieven; over genealogie handelden er 182 (239); 104 (80) be troffen de Bibliotheek106 (78) de Prentenverzameling, 59 (75) de Letterkundige Verzameling. Voorts werden beantwoord 135 aanvragen om inlichtingen van de Bevolkingsbureaux van andere gemeenten, alsmede 75 aanvragen van de Commissie Sociale Stratificatie en Mobiliteit van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse volk van het Sociologisch Instituut der Rijks Universiteit te Leiden. Er werden verzonden 251 (158) bedankformulieren en 125 (153) aanvraagformulieren. Van archiefstukken werden 35 (104) authentieke af schriften afgegeven; een bedrag aan leges van ƒ302.78 (ƒ270.werd geind. Langs fotografische weg werden 682 (357) stukken gereproduceerd; 253 (185) uit het archief, 299 (150) uit de Prentenverzameling, 108 (11) uit de Letterkundige Verzameling en 22 (11) uit de Bibliotheek. Stukken uit de archieven en verzamelingen werden 3 (10) malen elders gedeponeerd; te weten bij de Ge- meente-archieven te Eindhoven, Gouda en Nijmegen. Op het Gemeentearchief te ’s-Gravenhage werden 10 (7) maal stukken van elders gedeponeerd, nl. van het Gemeente-archief in Rotterdam, het Algemeen Rijks- archief en het Rijksarchief in Noord-Brabant. In de vernieuwde tentoonstellingszaal werd op 11 Juni door de Burgemeester een tentoonstelling ge opend van 19e eeuwse aquarellen en tekeningen onder de titel „Den Haag, zoals de 19e eeuw het zag”, welke van 12 tot 27 Juni voor het publiek toegankelijk was en 1854 bezoekers trok. Van 10 tot 31 October werd gehouden de gebruikelijke najaarstentoonstelling, welke was gewijd aan „Werk en Water” en door 1555 be zoekers werd bezocht. Voorts werd medewerking verleend aan 10 tentoon stellingen elders, waarbij die van Loosduinen, Scheve- ningen en Voorschoten vermeld dienen te worden. Zoals reeds in het vorig verslag met nadruk werd verklaard, is de enige afdoende maatregel welke in het belang der verzamelingen kan worden genomen, de VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. Maatregelen in het belang der verzamelingen te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 641