48 fc Bijlage. de 6 schappij; N.V. Exploitatie-Maatschappij Zeebad Sche- veningen; F.R.R. jongenskamp, Rhenen; Clubhuis de Fram; Ambassade der Franse Republiek; Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen; Gemeentebestuur van Rijswijk; Gemeentedrukkerij; Gemeentepolitie; Dienst van Gemeentewerken; Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen; Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; Gereformeerde Kerk; Gereformeerde kerk onderh. art. 31 K.O.; Uitgeverij De Goudenregen ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging; Stich ting ’s-Gravenhaags bureau voor medische sportkeu ring; ’s-Gravenhaagse Diakonesseninrichting; Stich ting Groen en Bloemen, Voorburg; Hockeyclub H O C. Gazellen combinatie; Haagsch Dagblad; Haags Filmmuseum; Haags Instituut voor Volksontwikke ling; Haags Jongeren Parlement; Haags Montessori- lyceum; Redactie Haags Wijkblad; Haagsche Courant; Haagse Filmliga; Haagse Jazzclub; Haagse Jeugd Actie; Haagse Korfbalbond; Haagse Studenten Filmorgani- satie; Haagsche Tramweg maatschappijVan der Heem N.V.; Hoge Raad van Adel; firma J. Hoogeveen Co; Drukkerij F. L. Hoogewerff en H. P. Willemsen; Haagse Voetbalvereniging „Houdt Braaf Stant”; Humanistisch Verbond, afd. ’s-GravenhageN.V. In stituut Schoevers; N.V. Indola, Voorburg; Internatio naal Jeugdverkeer; Italiaans Cultureel Instituut voor Nederland; Buurtvereniging Jacobastraat; Kamer van Koophandel en Fabrieken; Katholiek Jongeren-Con- tact St. Agnes; Drukkerij Kleijwegt; Koninklijk In stituut voor taal-, land- en volkenkunde; Koninklijke Bibliotheek; Koninklijke Luchtvaart Maatschappij; Koninklijke Shellgroep; Drukkerij Korthuis; Uitge versmaatschappij V. A. Kramers, Rijswijk; Krijgsge schiedkundige afdeling van de Generale Staf; Kweek school van het Haags Genootschap; Drukkerij P. van der Linden; Drukkerij Lips Co; Haagse sportver eniging Marathon; Boekhandel Mensing en Visser: Haagse Handbalvereniging Minerva; Ministerie van Justitie; Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen; Jeugd-radio-omroep Minjon; Uitgeverij Motor; Museum voor het Onderwijs; Vereniging voor de Haagse jeugd De Mussen; Hervormde Gemeente Bezuidenhout; Hervormde Gemeente Laakkwartier; Hervormde Gemeente Maranathakerk; Hervormde Gemeente, Rijswijk; Hervormde Gemeente wijk 31; Hervormde Wijkgemeente Vogelwijk; N.V. Assurantie- maatschappij „De Nederlanden van 1845”; Neder landse AmateurgidsenbondNederlandse Blindenbond Nederlandse Boekenclub; Nederlandse bond van huis- en grondeigenaren; N.V. Levensverzekering maatschappij Nederl. Nillmy van 1859; Nederl. Pr - testantenbondNederlandse raad der Europese Bev. - ging; Nederl. Reisvereniging; N.V. Nederlandse Spot - wegen, Utrecht; Nederl. Tafeltennisbond, afd. ’s-Gra venhage; Nederl.vereniging tot bescherming van die ren; Nederl. vereniging tot bescherming van voetgai- gers; Nederl. vereniging van huisvrouwen, atd. ’s-Gravenhage; Nederl. vereniging van Vervoerspers’- OPGAVE VAN DE PERSONEN EN INSTELLINGEN DIE VOOR DE ARCHIEF- VERZAMELINGEN IN HET JAAR 1954 GESCHENKEN HEBBEN GEGEVEN. I. De Historisch-Topografische Bibliotheek en Handbibliotheek. G. Ansoul, Heelsum; A. W. Apol; Dr Th. G. A. Bos, Amsterdam; L. J. van Dijk, Rijswijk; M. G. Emeis Jr, Amsterdam; Prof. Mr R. Feenstra, Amsterdam; Dr C. M. Geerars, Amersfoort; Dr H. E. van Gelder; Mr J. E. J. Geselschap; K. Gisolf; E. Groenevelt; mej. L. J. van der Haer; A. C. baron van Heerdt; Mr B. van ’t Hoff; H. G. Horn; H. A. Höweler, Laren; J. W. M. Klomp; mevr. A. M. Klomp-Barnaart; mevr. C. A. Kluyver; J. Kohier, Rijswijk; D Kusters, Rijswijk; Th. van der Lans; mej. A. M. E. de Leeuw; H. T. C. van Lelyveld, AmsterdamW. Kvan Loonmevr. Jde Loos- Haaxman, Leiden; H. M. M®nsonides; Dr W. Moll; A. C. Oosterbaan; mej. Mr E. C. M. Prins; F. Ch. L. Raadsveld; B. J. A. Renekens; S. J. Robitsch; Pastoor J. A. Roeseling; A. Th. van ScherpenseelProf. F. Steinbach, Bonn; A. Sijthoff; mej. G. C. Telders; L. Veldhuis; W. J. Verbeek; J. Vermaak, Hilversum; A. Vremeijer; mevr. A. E. J. de Vries-Bruins; Ir D. A. N. Vriesendorp, Dordrecht; J. J. Vürtheim; Dr W. E. van Wijk, Barchem (Geld.); F. Zonneveld; J. W. van Zwieten, Alphen a/d Rijn. Algemeen Rijksarchief; Rijksarchief in de provincies Gelderland en Noord-HollandGemeentearchieven van Amsterdam, Breda, Delft, Gouda, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam Schiedam, Tilburg, Utrecht, Vlissingen en Zutphen; Archief der Nederlandse Hervormde Kerk; Haagse Voetbalvereniging A.D.O.; Kon. Nederl. Toeristen bond A.N.W.B.Academie voor beeldende kunsten; Korfbalvereniging Achilles; Voetbalvereniging De Ade laars; Alg. Afdelings-Ziekenfonds voor ’s-Gravenhage en omstreken; Algemeen Haags Comité; Algemeen Publiciteitsbureau; Alg. Nederl. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer; Afd. Algemene Zaken der Ge meentesecretarie Ambassade der Verenigde Staten van AmerikaStichting Ankerwerk; Anti-trekhondenbond; Bankierskantoor Staal Co; Stichting Bevordering Bescherming Burgerbevolking; Beweging van Euro pese Federalisten; Het Binnenhof; Bisschoppelijke Kweekschool; Boekencentrum N.V.Bond van Onder wijzeressen bij het voorbereidend onderwijs; Brand weer; Bureau Rijksinspecteur voor roerende monumen ten; Burgemeester de Monchyschool A; C.J.M.V. Re- gentessekwartier; Cemsto Schoonmaakbedrijf, Amster dam; Centraal bureau voor Genealogie; Stichting De Christengemeenschap; Damesleesmuseum;Historische Vereniging Die Haghe; Gemeentelijke Dienst Schooi en Kindertuinen; Dienst voor Schone Kunsten; Natuurkundige Maatschappij Diligentia; firma Edauw en Johannissen; Eerste Nederl. Verzekeringsmaat- i VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 642