2 1 controleur C; 1 zaalwachter; 1 hulpzaalwachter; 1 werkvrouw. In het verslagjaar werd voortgegaan met de in 1952 begonnen vernieuwing van de glazen dakbedekking. Het Museum Bredius was in het voorjaar 14 dagen gesloten voor de gebruikelijke grote schoonmaakbeurt. gen. Tevens wordt de verlichting door het aanbrengen van TL-buizen aanzienlijk verbeterd. Eveneens werd in December een begin gemaakt met de verbouwing van de bibliotheek. Oorspronkelijk was alleen rekening gehouden met de kunsthistorische bibliotheek, maar door de muziekbibliotheek uit de collectie Scheurleer en het kostbare archief van de Franse Opera uit de Koninklijke Schouwburg, ont stond een ernstig ruimtegebrek. Door de kelder onder de bibliotheek bij de bibliotheek te betrekken en deze door een trap rechtstreeks met de bibliotheek- ruimte in verbinding te brengen kan dit ruimtegebrek worden ondervangen. Ter plaatsing van de vele thans nog in kisten opgeslagen archiefstukken werden 133 stalen boekenrekken aangeschaft. Voorts wordt een vertrek ingericht voor de bibliothecaresse, die tot heden haar werkzaamheden in de studiezaal moet verrichten. Voor een en ander werd door de Gemeenteraad in zijn zitting van 1 Maart een bedrag van 15.000,gevo teerd. Aan de door Mr J. G. Huyser in 1940 aan de Ge meente geschonken rijke verzameling van Oostazia- tische kunst, welke eerst door de oorlog en daarna door ruimtegebrek 14 jaar lang in kisten verpakt moest blijven staan, kon eindelijk een waardige plaats worden ingeruimd aan het einde van de hal naast het gedeelte, waar de collectie Chinese kunst is ondergebracht. Op 20 Mei werd deze uitbreiding van het gemeente lijk kunstbezit in een kleine kring, doch daarom niet zonder plechtigheid, voor het publiek, opengesteld. Hierbij werd door de directeur, Mr L. J. F. Wijsenbeek, namens het Gemeentebestuur aan Mr J. G. Huyser de museumpenning overhandigd als blijk van erkentelijk heid voor de zo belangrijke schenking. In verband met de voor de Theatertentoonstelling benodigde ruimte werd de afdeling Haagse Historie medio April gesloten om eerst medio September te worden heropend, nadat alle zalen van deze afdeling opnieuw waren geschilderd. In December werd een begin gemaakt met de ver bouwing van de depotruimten in de kelder van het Ge meentemuseum, waarvoor door de Gemeenteraad in zijn zitting van 1 Maart een bedrag van 45.000, beschikbaar was gesteld. In de depotruimten worden o.a. grote houten ramen, bespannen met draad, aange bracht waaraan de schilderijen kunnen worden gehan- schappelijke assistenten C (1 afdeling Oude Kunstnij verheid, 1 afdeling Moderne Kunst, 1 Muziekhistorische afdeling); 1 wetenschappelijk assistent B (afdeling Moderne Kunst); 1 wetenschappelijk assistent A (afdeling Haagse Historie); 2 museumtechnici A (1 afdeling Moderne Kunst, 1 Paedagogische afde ling); 5 museumassistenten B (2 afdeling Oude Kunst nijverheid, 1 afdeling Moderne Kunst, 2 Muziekhisto rische afdeling); 2 museumassistenten A (1 afdeling Oude Kunstnijverheid, 1 Paedagogische afdeling); 1 rondleider (Paedagogische afdeling). Administratief personeel: 1 administrateur C; 1 com mies A1 boekhouder B; 1 adjunct-commies A; 4 administratieve ambtenaren B; 1 administratieve amb tenaar A; 3 bureel-ambtenaren A; 1 schrijver; 1 typiste-kantoorbediende1 controleur A. Technisch personeel: 1 technische ambtenaar A; 2 technici A; 1 machinist B; 1 muziekinstrumentmaker; 4 atelier-bedienden1 stoker centrale verwarming. Toezichthoudend personeel: 1 concierge1 controleur B; 1 portier B; 9 zaalwachters; 22 hulpzaalwachters. In het verslagjaar verschenen 3 dubbelnummers van de „Mededelingen van de Dienst voor Schone Kunsten” t.w. 8e jaargang 5/6, 9e jaargang 1/2 en 3/4. Het laatst genoemde dubbelnummer was tevens het laatste num mer, dat in samenwerking met de redactie van het blad ,,’s-Gravenhage", officiële uitgave van de Gemeente secretarie tot stand kwam. Doordat dit blad (voorheen uitgegeven door het Bureau voor Statistiek en Voor lichting der Gemeente) een algehele wijziging heeft ondergaan en nu door de afdeling Publiciteit van de Gemeentesecretarie wordt uitgegeven, verschijnen de „Mededelingen” voortaan als een zelfstandige uitgave van de Dienst voor Schone Kunsten. Dit schept tevens de mogelijkheid de „Medelingen” bij de nieuwe jaargang een nieuwe, meer aantrekkelijke, vorm te geven. In Augustus verscheen een door de heer H. Verburg ontworpen vouwblad in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, hetwelk als propaganda voor het Gemeen temuseum in 20 000 exemplaren in het buitenland zal worden verspreid. Door de afdeling Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd het vouwblad naar alle Nederlandse vertegenwoordi gers in het buitenland gezonden. De Algemene Neder landse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij verklaarden zich bereid vóór de aanvang van het nieuwe reisseizoen in het komende voorjaar te zullen zorgdragen voor de verspreiding van het vouwblad over de buitenlandse verkeersbureaux. Door de Dienst werd opdracht gegeven tot het ver- B. Museum Bredius. Gebouwen, opstelling der verzamelingen. Volontairs: 4 en openstelling Publicaties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 645