49 4 Lezingen enz. Een overzicht van de tijdens het verslagjaar gehou den lezingen, georganiseerd door de Dienst voor Schone Kunsten, al dan niet in samenwerking met derden, wordt aangetroffen in Bijlage III op bladzijde 14. Lazarus” van J. C. Fr. Bach; op 22 Maart „Miserere” van J. Sarti en op 27 Mei „Die Auferstehung und Himmelfahrt” van K. Ph. E. Bach. Voorts werd door het Museum-Kamerorkest een tiental uitzendingen voor de N.C.R.V. verzorgd van werken uit de Neder landse orkestliteratuur uit de 17e en 18e eeuw. Debutantenconcerten. Er werden dit jaar 5 debutentenconcerten georgani seerd. Bijzonderheden treft men aan in de staat op bladzijde 12 en 13. Overige concerten. Op 13 October werd door het Museum-Kamerorkest, met medewerking van het Museum-Kamerkoor en Willem Noske, viool, een weldadigheidsconcert gege ven ten bate van de „Lichthoeve". Voor andere concerten dan de hierboven vermelde, al dan niet in samenwerking met derden georganiseerd, moge worden volstaan met verwijzing naar de staat op bladzijde 13. Voor genodigden en belangstellenden werd van 16 September tot 30 September in de kleine voordrachts- zaal onder de titel „Werken van kinderen in buiten schoolse activiteit" een tentoonstelling ingericht, welke een selectie bracht van schilder- teken-, plak-, boet seerwerk enz., vervaardigd door leerlingen van lagere scholen in vier in verschillende wijken van ’s-Graven- hage ingerichte „werkplaatsen" onder toezicht van enige kunstenaars. Opzet was hierbij het zoeken naar een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding voor de jeugd, die in deze „werkplaatsen” op vrije middagen en gedurende de vacantietijd in de gelegenheid werd ge steld zich met allerhand, vaak ook waardeloos, mate riaal naar hartelust uit te leven in bepaalde kunstuitin gen. Op 16 September des namiddags te 3 uur vond een voorbezichtiging plaats voor de pers, waarbij o.a. de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt, tegenwoordig was. Tenslotte werd door de Dienst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Residentie-Orkest in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen een kleine tentoonstelling georganiseerd van foto’s, oude pro- programma’s, muziekpartituren enz., betrekking heb bende op de geschiedenis van het orkest. In het verslagjaar werden 111 groepsbezoeken aan de permanente verzamelingen en aan de verschillende tentoonstellingen gebracht, waarvan 96 met rond leiding. Op diverse middagen en avonden werden door leden van de wetenschappelijke staf in totaal 37 rondleidingen over de verschillende afdelingen van de permanente verzamelingen gehouden, welke door bezoekers van het museum gratis waren te volgen en wel 11 over de afdeling Moderne Kunst, 11 over de afdeling Oude Kunstnijverheid, 12 over de Muziekhistorische afde ling en 3 over de afdeling Haagse Historie. Door de heer A. W. Ligtvoet, wetenschappelijk assistent van de Muziekhistorische afdeling, werd een serie van 9 Zaterdagmiddag-voordrachten met licht beelden en illustratie van gramofoonplaten, gevolgd door een rondgang langs de besproken instrumenten gegeven. Voor bezoekers aan de betrokken tentoonstellingen werden gratis speciale rondleidingen gehouden over de tentoonstellingen „Uit het land van de Bijbel", Betje Wolff en Aagje Deken” en „Grafiek van Picasso", waarvoor over het algemeen zeer grote belangstelling bestond. In het kader van de Haagse Kunstmaand werden, in samenwerking met het Haags Cultureel Centrum, groepen belangstellenden tegen een geringe vergoeding Tentoonstellingen van derden. Ook in het verslagjaar werd van vele zijden een beroep gedaan op de verzamelingen van de Dienst om door het tijdelijk afstaan van kunstwerken mede te werken aan de totstandkoming van vele tentoonstel lingen in binnen- en buitenland. Een overzicht hiervan geeft de staat op bladzijde 15. Abonnementsconcerten. Voor het seizoen 1954/55 werd de intekening open gesteld op een abonnement, omvattende een viertal concerten alsmede een opera-opvoering, te geven door het Museum-Kamerorkest met medewerking van het Museum-Kamerkoor, het geheel onder leiding van Dirk J. Balfoort. Voor de opera werd de medewerking ingeroepen van Cees Laseur voor de regie, alsmede van enkele solisten. In totaal werden 304 abonnementen aangevraagd (v.j. 207) t.w. 45 van ƒ8,18 van 6,50; 135 van 6,en 106 van 4, In het verslagjaar w'erden door het Museum-Kamer orkest 5 concerten in totaal gegeven, waarvan 4 behorende tot het seizoen 1953/54. Aan 3 hiervan ver leende het Museum-Kamerorkest zijn medewerking. Zie verder de staat op bladzijde 12. Radio-uitzendingen De Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (N.C.R.V.) nodigde het Museum-Kamerorkest en het Museum-Kamerkoor uit voor een drietal uitzendingen gewijd aan geestelijke koorwerken uit de 18e eeuw. Op 22 Januari werd uitgezonden: „Die Auferstehung VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Groepsbezoek en rondleidingen. Concerten en andere gebeurtenissen op muziekgebied.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 647