49 6 Op 22 Februari bracht H. M. Koningin Juliana een bezoek aan de tentoonstelling „The Seagram Collec tion of Canadian Paintings”. H.M., die vergezeld was van haar hofdame, Jonkvrouwe C. E. B. Roëll, en haar ceremoniemeester, Jonkheer D. G. de Graeff, werd verwelkomd door Z. Exc. Thomas A. Stone, ambassa deur van Canada, nadat diens 10-jarig kleindochtertje H.M. orchideeën had aangeboden. De Burgemeester, Mr F. M. A. Schokking, en zijn echtgenote alsmede enige leden van de Canadese Ambassade waren mede Over het Museum Bredius zijn weinig bijzonderheden te melden. Het bezoek bleef in vergelijking met het vorig verslagjaar stationnair. Wegens de gebruikelijke voorjaarsschoonmaak van het gebouw was het museum van 21 Maart tot 10 April gesloten. Ook dit jaar bleef het Museum Bredius onderdak bieden aan het Nederlands Costuummuseum. Het laat zich echter aanzien, dat hierin het volgend jaar veran dering zal komen. Gerestaureerd werden in het verslagjaar het werk van Pieter de Putter: Stilleven met baardmankruik (inven tarisnummer 89-46) en dat van A. van Ostade: De schilder op bezoek bij de familie de Goyer (inventaris nummer 86-46). Voor het Nederlands Costuummuseum wordt geen afzonderlijk entree geheven. Het aantal bezoekers is begrepen in dat van het Museum Bredius. Nu dit museum nog steeds niet over een eigen ge bouw beschikt moest ook dit jaar een groot deel van het nog steeds groeiend bezit opgeslagen blijven.. Geëxposeerd werd slechts een beperkt aantal cos- tuums uit de periode van 1750 tot 1850. Er werden zeven costuumdemonstraties gegeven en wel: 2 Maart: voor de leden van de Volksuniversiteit te Hengelo (Ov.) in het Concertgebouw aldaar; 11 Mei: voor deelnemers aan het 8ste Internationale Chemigrafische Congres te Amsterdam in het Muider- slot; 12 voor Mei; herhaling van voorgaande demonstratie een andere groep deelnemers aan dit congres; Juni: voor deelnemers aan het congres van de „Fédération Internationale des Imprimeurs sur Tissus” in Kasteel Oud-Wassenaar te Wassenaar; 6 September: voor deelnemers van het Internatio naal Mathematisch Congres te Amsterdam in de kleine zaal van het Concertgebouw, aldaar; 13 October: voor leden van de Haarlemse Kunstge- meenschap in het Concertgebouw te Haarlem; 26 November: ter gelegenheid van een receptie aan geboden door het Gemeentebestuur van ’s-Gravenhage aan de deelnemers van de Conferentie der Nederlandse Letteren in het Raadsgebouw, Javastraat 26. ter verwelkoming aanwezig. De Canadese ambassadeur leidde H.M. rond over de tentoonstelling. Na de rond gang werd de thee gebruikt in de directiekamer van het Museum. Het bezoek duurde ongeveer een uur. Van 12 tot 24 Augustus werd aan het Comité „Van- Riebeeck-herdenking 1952” gelegenheid gegeven het in opdracht van dit comité door Dirk Wolbers vervaar digde beeld van Maria de Queillerie, echtgenote van Jan van Riebeeck, dat als geschenk van het Nederlandse volk te Kaapstad wordt opgericht, voor verscheping naar Zuid-Afrika op te stellen in de museumtuin. Op 21 Augustus, des namiddags te 3 uur, vond in een kleine kring van genodigden de overdracht van het beeld plaats. Op 17 Augustus bracht H.M. de Koningin een onofficieel bezoek aan de tentoonstelling „Uit het land van de Bijbel”, vergezeld van mevrouw A. J. L. baro nesse de Smeth, dame du palais, en Mr J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wyborgh, kamerheer. Vóór het Museum werd H.M. verwelkomd door de heer E. Zippori, zaakgelastigde van Israël. In het Museum werd zij begroet door de waarnemend directeur, Dr Beatrice Jansen. De heer Dr P. Kahane, hoofdcon servator van het archaeologisch museum te Jeruzalem, leidde H.M. rond over de tentoonstelling. Na de rond gang werd de thee gebruikt in één van de stijlkamers. Begin September besloten Burgemeester en Wethou ders, op voorstel van de directeur van de Dienst voor Schone Kunsten, ter stimulering van het bezoek aan het Gemeentemuseum, het aantal gratis bezoekdagen te verhogen. Voortaan zal behalve op de eerste Zaterdag van de maand de toegang tot het Museum en de ten toonstellingen ook op de derde Zaterdag van de maand geheel gratis zijn. Bovendien wordt er ook iedere Woensdagavond van 8 tot 10 uur gratis toegang ver- I leend. De eerste gratis Woensdagavond was op 8 I September. Na afloop van de Algemene Vergadering van de I „Vereeniging van Haagsche Museumvrienden” op I Zaterdag 27 November in het Gemeentemuseum werd I door Mr L. J. F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst I voor Schone Kunsten, een causerie gehouden over I „Wat verwerft het Museum en waarom”. Op 17 December hield mej. T. van der Haagen I rondleidster bij de Paedagogische afdeling, voor leden I van het personeel aan de hand van kleurendia’s een I causerie over haar bezoek aan Mexico. Door de Dienst werd ook dit jaar medegewerkt aan I de zg. „kwartjesactie” van de V.V.V. ’s-Gravenhage. I Het betreft de uitgifte van kaarten, welke tegen betaling I van ƒ0.25 aan alle Nederlandse stations op een afstand I van 30 km of meer van Den Haag verwijderd, geduren- I de het touristenseizoen recht gevende op reductie hij I het bezoek aan de bezienswaardigheden van ’s-Graven- I hage. Een der coupons gaf recht op reductie bij het I bezoek aan de permanente verzamelingen van het Ge- I VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Diversen. Museum Bredius. Nederlands Costuummuseum. 21 1) Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ’s-Gravenhage. B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 649