J voor de Voor 55 Op 31 December 1954 telde de school 255 leer lingen; op 1 Januari 1954 was dat aantal 231. Bij het eindexamen 1954 slaagden 95 candidaten. In totaal werden per 1 September 1954 127 nieu we leerlingen toegelaten tot de school. Aan de school waren in het verslagjaar 20 leraren verbonden. Het gemeentesubsidie over 1954 was 70.791,25. Van Diemenstraat 202. In de loop van het verslagjaar werd een begin gemaakt met een verbouwing van het schoolgebouw. In 1955 zal waarschijnlijk een aanvang worden ge maakt met de bouw van een tweede industrieschool aan de Van Bleiswijkstraat. Op 31 December bedroeg het aantal leerlingen 401 (dagopleiding 367 en avondopleiding 34 leer lingen). De volgende getuigschriften werden uitgereikt: tweejarige cursus (primaire opleiding) aan 84, huis naaister aan 13, costuumnaaister aan 9, coupeuse De volgende aantallen leerlingen verlieten de scho len en cursussen met getuigschrift: 1ste Technische School 1ste Avondtekenschool cursus voor volwassenen cursus e.t.o.t eendagscursus typografen Het aantal leerlingen van de drie scholen van de Vereniging ,,De Ambachtsschool te s-Gravenhage” gevestigd Nieuwe Haven 95, De la Reyweg 68 en Zwaardstraat 16, bedroeg op 1 September van het verslagjaar onderscheidenlijk 931, 867 en 398. De 1ste, 2de en 3de Avondtekenschool hadden begin October onderscheidenlijk 525, 483 en 292 leerlin gen. De cursus voor volwassenen aan de 1ste Avond school werd bezocht door 209 personen. De andere cursussen hadden de volgende bezetting: cursus e.t.o.t. (electrotechnisch opzichter-tekenaar) cursus u.J.n.o. (uitgebreid lager nijverheidsonderwijs) cursus v.m.t.o. (voorbereidend middelb. techn. onderwijs cursus verwarmingsmonteurs cursus vestigingswet schildersbedrijf B.O.V.A.G.(BondvanAutohandelarenenGaragehouders)- cursus Bezuidenhoutseweg 75. De stand van het leerlingental was op 1 Januari 1954 34 en op 31 December van het verslagjaar 51. Op laatstgenoemde datum was het aantal docenten 20. Het gemeentesubsidie over 1954 bedroeg 19.932,20. Het aantal leerlingen van de u.t.s. (uitgebreide technische school), De la Reyweg 168, was op 1 September 1954 335. Aan de eindexamens van de Uitgebreid Technische School namen deel: voor de afdeling Electrotechniek 47 candidaten, waarvan er 37 slaagden; voor de af deling Werktuigkunde 42 candidaten, waarvan er 40 slaagden; voor de afdeling Bouwkunde 18 candida ten, waarvan er 15 slaagden. De machinistendagschool ving het schooljaar 1954/’55 aan met 181 leerlingen; van de 58 leerlin gen die deelnamen aan het examen voor het voor lopige diploma, slaagden er 27. Voor de machinisten avondcursus bedroegen deze aantallen onderscheiden lijk 69, 7 en 4. De uitgaven van de vereniging beliepen in het ver slagjaar 2.295.027,70. Aan subsidie werd van de Gemeente 507.383,50 ontvangen. R.K. Technische School ,,St. Joseph”, Lam groen 14. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerlin gen van de dagschool 896, van de avondschool 630; gediplomeerd werden onderscheidenlijk 338 en 200 leerlingen. Het aantal leraren van dagschool en avondschool bedroeg op 31 December 1954 onder scheidenlijk 43 en 57. De school ontving van de Gemeente een subsidie van 174.938,12. Christelijke Technische School, Veluweplein 1. De dagschool telde op 31 December 1954 695 leerlingen, de avondschool op 1 October 462. Van de dagschool werden 298 leerlingen in het verslag jaar gediplomeerd; van de avondschool 104. Het gemeentesubsidie bedroeg voor de dagschool 99.710,81 en voor de avondschool 11.167,22. Bij de afdeling Bouwkunde (m.t.s. dagonderwijs) slaagden 28 van de 36 candidaten voor het eind examen, bij de afdeling Weg- en Waterbouwkunde waren dat 28 van de 34 candidaten. Bij de afdeling Tekenen en Schilderen werden 3 getuigschriften uit gereikt, bij de afdeling Reclame-onderwerpen 5 en bij de afdeling Meubelconstructie en Binnenhuis kunst 9. Bij de in 1954 gehouden staatsexamens voor de middelbaar-onderwijsakten Tekenen slaagden: akte MA 6 candidaten; MB 7 MC 3 de akte Handtekenen L.O. waren geen examencandidaten. Voor de akte N XI (nijverheids onderwijs) slaagden 2 candidaten. 136 Luchtvaart Nijverheidsschool (L.N.S.), Zeezwaluwhof 26. 282 97 13 144 162 144 58 144 54 3 Industrieschool voor meisjes, 206 115 187 17 63 2de Technische School 2de Avondtekenschool cursus verwarmingsmonteur 2de Technische School 3de Avondtekenschool Technische Scholen. Katholieke School voor Maatschappelijk Werk,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 64