49 7 Door de heer F. Tikotin, Wassenaar, werd terug genomen zijn bruikleen, bestaande uit een collectie Chinees lakwerk (twee suzuribako’s, een grote papier- doos, een Koreaans of Chinees kistje, een grote Chinese mand met hengsel, een kagamisu, een kobako, twee kogo’s en een drietal stuks ceramiek (drie chaire). Door de heer Mr L. Eikendal, ’s-Gravenhage, werden teruggenomen de door hem in de oorlogsjaren in bruik leen gegeven twee porseleinen beeldjes. Door mevrouw Louise Rupé, ’s-Gravenhage, werd teruggenomen de door haar in 1950 in bruikleen gege ven gobelin met de voorstelling van „Tobias en de Engel”. Door de Gemeentearchivaris van Gouda werd terug genomen het door hem in 1953 in bruikleen gegeven „Archief van de Commissie van toezicht op de Stede lijke Muziekschool te Gouda (24 December 1867 30 September 1937)”. Door de heer Mr Dr Ir J. van Hettinga Tromp, ’s-Gravenhage, werd teruggenomen een 17e eeuws eikenhouten lambrizering met schouw, tegels, deur en bankkussen, afkomstig uit de brouwerij van Jan Steen te Delft. Door schenkingen, bruiklenen en aankopen werden alle afdelingen belangrijk uitgebreid. Een volledige lijst van alle aanwinsten bevat bijlage VIII op bladzijde 20. Een woord van dank aan allen, die in het verslag jaar de verzamelingen van deze Dienst door schenking of bruikleen bedachten, mag hier niet achterwege blij- van. Deze dank gaat ook uit naar de „Vereeniging van Haagsche Museumvrienden”, die de verzameling ver rijkte met een schilderij van Jan Toorop en een 18e eeuwse viool. In de nacht van 13 op 14 October werd uit de mu- seumtuin een bronzen vogeldrinkbak gestolen. Deze drinkbak, een ontwerp van de beeldhouwster Fr. Carbasius, werd reeds voor de oorlog in de tuin ge plaatst, was tijdens de oorlog en enige jaren daarna in het depót opgeslagen, doch werd in 1950 opnieuw in de tuin geplaatst. De waarde van het beeldje wordt geschat op ƒ800,Van de vermissing werd mededeling gedaan aan de politie. Op 15 October werd bij de politie aangifte gedaan van van de vermissing van een kleine aquarel van A. de St. Aubin, voorstellende Mozart, 11 x 11, inventaris nummer T. 77-48. De aquarel, welke aan de Dienst in bruikleen werd verstrekt door de Dienst voor ’s-Rijks verspreide kunstvoorwerpen, was voor 5000,ver zekerd. Het Mozart-portretje was opgehangen in de muziekafdeling en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het reeds geruime tijd geleden werd weggenomen, zonder dat dit werd bemerkt, daar het door zijn kleine afmetingen weinig opviel. meentemuseum, een andere gaf recht op een gratis bezoek aan het Museum Bredius. Na afloop bleek, dat 923 personen van deze kaarten gebruik hadden gemaakt voor een bezoek aan het Gemeentemuseum en 208 personen voor een bezoek aan het Museum Bredius. Met de Haagse Tramweg-Maatschappij werd over eengekomen, dat de biljetten voor de rondritten, welke deze maatschappij telkenjare in het voorjaar en de zomer door Den Haag en omstreken organiseert, te vens recht zouden geven op een bezoek tegen geredu ceerde prijs aan de permanente verzamelingen van het Gemeentemuseum. Na beëindiging van deze rondritten bleek, dat 1020 personen dit jaar van deze mogelijkheid gebruik hadden gemaakt. Ten behoeve van de muziekhistorische afdelingen de Paedagogische afdeling werd een electronische gramo- foon aangekochtten behoeve van de Muziekhistorische afdeling bovendien een Gründig-bandrecorder. Aula. Krachtens de bestaande overeenkomst beschikte de Maatschappij voor Cinegrafie te Amsterdam, die de aula exploiteert onder de naam Filmtheater „De Uit kijk”, 4 dagen per week over deze zaal voor het geven van cultureel waardevolle filmvoorstellingen. Sedert het derde kwartaal kan deze maatschappij, ingevolge een speciale regeling, tegen een gereduceerd tarief ook over de aula beschikken op die middagen en avonden, waarop deze niet aan derden is verhuurd noch door de Dienst zelf wordt gebruikt. De Wijkgemeente „Statenkwartier” der Hervormde Gemeente van Scheveningen bleef ook dit jaar iedere Zondagochtend de beschikking houden over de aula voor het houden van godsdienstoefeningen. De kleine voordrachtszaal, welke in vorige jaren eveneens op Zondagochtend werd gebruikt voor jeugdkerkewerk, kon na 1 Februari niet meer ter beschikking worden gesteld, aangezien deze zaal werd verbouwd ten behoeve van en in gebruik genomen werd door de Paedagogische afdeling. In totaal werd de aula 75 maal verhuurd aan ver scheidene instellingen, organisaties en personen, terwijl de kleine voordrachtszaal 14 maal werd verhuurd aan het Haags Instituut voor Volksontwikkeling(H.I.V.O.) voor een tweetal cursussen, welke door Mr L. J. F. Wijsenbeek en de heer H. Verburg werden gegeven. Op Zaterdag 18 December werd de aula des morgens ter beschikking gesteld aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen voor een lezing voor leden van het personeel van die dienst. Nu de gemeente ’s-Gravenhage voor officiële ont vangsten de beschikking heeft over het oude Stadhuis, behoefde in het verslagjaar geen beroep te worden gedaan op het Gemeentemuseum voor dergelijke recepties. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN Verliezen. Aanwinsten. Ontvangsten Gemeentebestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 650