49 1 I 16 I BIJLAGE V. 1 VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN 16.766,75 716.344,12 Nadelig saldo 277,07 w. Transporteren ƒ780.616,25 804.319.86 Transporteren 20.728,30 418,48 5.669,26 865,41 906,54 100,86 1.052,20 1.767,95 2.143,51 313,55 3.408,78 4.000,- Exploitatierekening 1954. 4.000 2.877,90 7.500,— 1.247,22 3.000,— 3.577,85 2.933,78 4.438,82 3.496,77 1.583,51 75.000,— Kosten voortvloeiende uit de aanvaarding van het legaat van wijlen W. J. H. Mulier - Vernieuwing batterij noodverlichting. IV. Kapitaalslasten> a. Rente van door het Financierings- en Be leggingsfonds verstrekte kapitalen b. Afschrijving ONTVANGSTEN (Volgno. 487). a. Opbrengst wegens verkoop van toegangsbe wijzen b. Opbrengst wegens verkoop van catalogi etc. c. Opbrengst tentoonstellingen en lezingen d. Opbrengst concerten e. Opbrengst verhuur aula en kleine voordracht- zaal Gemeentemuseum Opbrengst verpachting lunchroom Paviljoen Gemeentemuseum g. Opbrengst gebruik inventaris Paviljoen g' Ontvangsten wegens auteursrechten uit de nalatenschap van wijlen mevrouw G. C. Ver- hallen-Hautelet h. Verschillende ontvangsten i. Legaat van wijlen W. J. H. Mulier 13.103,— 4.249,75 6.413,92 16.306,60 4.421,70 31.470,81 2.540,33 UITGAVEN (Volgno. 812). A: Gemeentemuseum. I. Personeelsuitgaven: a. Salarissen b. Lonen c. Overwerk d. G.G. en G.D e. Sociale lasten II. Zakelijke uitgaven: b. Onderhoud gebouwen c. Schoonmaak gebouwen d. Aanschaffing Meubilair e. Onderhoud Meubilair Aanschaffing Kantoormachines g. Onderhoud Kantoormachines J. Autokosten k. Tramkosten Rijwielkosten m. Reis- en Verblijfkosten n. Verwarming o. Verlichting p. Waterverbruik r. Dienstkleding s. Kantoorbehoeften, drukwerken t. Porti, telegram- en zegelkosten v. Telefoonkosten w. Contributies en donaties x. Glasverzekering z. Verschillende kleine uitgaven aa. Grond-, dijk- en polderlasten ab. Premie brandverzekering ac. Premie autoverzekering e.d III. Specifieke uitgaven voor de uitvoering van de dienst a. Propaganda b. Laboratorium en fotografisch atelier c. Meubelen (vitrines en encadrementen) d. Herstellen Kunstvoorwerpen e. Kunsthistorische bibliotheek Verzekering „AH risk" div. bruiklenen g. Aankoop kunstvoorwerpen h. Organiseren van tentoonstellingen en Ie- 74.855,47 3.058,38 1.522,96 2.907,50 359,25 2.376,11 141,65 541,64 2.189,46 I 22.000,96 29.966,80 779,76 1.566,86 5.674,62 3.095,92 4.934,95 245,— 350,— 521,77 1.217,72 3.532,79 8,50 51.263,51 11.489,34 w zingen i. Kosten wegens het houden van concerten j. Muziekhistorische bibliotheek k. Bewakingskosten museumgebouw Z. Storting in het fonds van de ontvangsten van het museum (verkoop toegangsbe wijzen, catalogi etc.)I m. Kosten onderhoud inventaris Paviljoen n. Kosten Paedagogische Voorlichting o. Representatie p. Omzetbelasting q. Kosten Mededelingenblad r. Transportkosten Bruiklenen t. Aanschaffing wire recorder u. Herinrichting Haagsche Historie v. Kosten verbetering verlichting stijlkamers en poppenhuis ƒ261.152,16 69.636,78 7.953,15 395,— 58.273,36 w I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 658