-- 56 R 2de Christelijke Huishoudschool, Stortenbeker- straat 10. Op 31 December 1954 telde deze school 255 leer lingen. In totaal werden in 1954 90 getuigschriften uitgereikt, waarvan 78 voor primair huishoudonder- wijs en 12 voor huisnaaister. Het Gemeentesubsidie was 26.699,03. 's-Gravenhaagse Vakschool voor meisjes, correspondentie-adres: Wassenaarseweg 124. De school telde 432 leerlingen. De volgende di ploma’s werden o.a. uitgereikt: tweejarige cursus (primaire opleiding) 198, huisnaaister 30, costuum- naaister 15, coupeuse 15, hulp in de huishouding 31 en kinder verzorgster 13. Van de Gemeente werd over 1954 een subsidie van 56.962,58 ontvangen. In de loop van het verslagjaar werd het nieuwe schoolgebouw aan de Koningin Marialaan, hoek Wilhelminastraat, in gebruik genomen. Huishoudschool „Laan van Meerdervoort”Laan van Meerdervoort 211. Op 31 December 1954 telde de school 461 leer lingen. Er werden in 1954 o.a. de volgende akten/ diploma’s behaald: Het aantal leerlingen van de avondcursussen be droeg in 1954 481. In de loop van het verslagjaar kwam de tweede school aan de Sweelinckstraat nagenoeg gereed; na de Kerstvacantie kon zij in gebruik worden genomen. De uitgaven over 1954 bedroegen 361.962,71; het Gemeentesubsidie was 77.895,45. Rooms-Katholieke Huishoudscholen, a. Dr. Kuyperstraat 4. De school telde op 1 September 1954 484 leer lingen, waaronder 54 voor de opleiding lerares N XX. Aan verschillende cursussen namen verder nog 400 leerlingen deel. In 1954 werden de volgende getuigschriften uit gereikt voor het met succes voltooien van de oplei ding: 1ste Christelijke Huishoudschool, De Ruyterstraat 36. De school werd op 31 December 1954 bezocht door 788 leerlingen, waarvan 27 de opleiding voor de akte N VIII volgden en 34 die voor de akte N XX. Deze akten werden in 1954 door onderschei denlijk 4 en 9 leerlingen verworven. In de lagere opleiding werden 243 getuigschriften uitgereikt. Het Gemeentesubsidie over 1954 bedroeg 78.715,—. h. Woudenbergstraat 4 t./m. 8 (tot 1 September 1954: Spionkopstraat 9). De school werd op 1 September 1954 bezocht door 218 leerlingen, waarvan 203 voor de primaire opleiding en 15 voor de naaistersopleiding. Het aantal geslaagden voor primair huishoudon derwijs bedroeg in het verslagjaar 31. c. Ledeganckplein 7: De school werd op 1 September 1954 bezocht door 413 leerlingen, w.o. 197 voor de primaire op leiding. Het aantal geslaagden voor primair huishoudon derwijs bedroeg in het verslagjaar 56, voor de op leiding naaister 6 en voor de opleiding gezinsverzorg ster 47. Voor de drie scholen kende de Gemeente subsidies toe van onderscheidenlijk 80.311,83, 24.115,26 en 26.346,62. 3de Christelijke Huishoudschool, Vissershaven- straat 83. De huisvesting van de school leverde ook in het verslagjaar moeilijkheden op. De lessen worden nl. in zes verschillende gebouwen gegeven. Het aantal leerlingen op 31 December 1954 be droeg 208. In het verslagjaar ontvingen 73 leerlingen het getuigschrift van de primaire opleiding, 11 het getuigschrift voor huisnaaister en 2 leerlingen het ge tuigschrift voor costumière. Het Gemeentesubsidie was 21.852,83. aan 7 en driejarige cursus (vooropleiding lerares Nij verheidsonderwijs) aan 17 leerlingen. Een bewijs vormingsklasse werd aan 13 leerlingen uitgereikt. Voor het eerste en tweede gedeelte van de Nijver- heidsakte Na slaagden onderscheidenlijk 9 en 8 can- didaten; voor het tweede gedeelte van de aanteke ning dameskleermaken 2 candidaten. Het Rijk kende over 1954 een subsidie toe van 162.920,—, de Gemeente 80.270,97. De uit gaven bedroegen 270.701,78. s r 5 19 17 13 30 53 26 34 13 6 5 6 18 6 7 49 29 16 5 11 21 73 16 5 - - Huishoudscholen. Samengestelde dagcursus Primaire opleiding Assistente in de huishouding Opleiding volgens leerl.stelsel Gezinsverzorgster Vormingsklasse Huishoudkundige voor inrichtingen 1- jarige opleiding tot huishoudkundige Kinderverzorgster Akte V Akte N VII Akte N VIII 2- jarige opleiding tot huishoudlerares Kinderverzorgster Kinderverzorgster koloniehuizen Diploma vormingsklasse (Na Mulo) Hulp in de huishouding Avondopleiding hulp in de huishouding Coupeuse Costuumnaaister Naaister Primair huishoudonderwijs Akte N XX Akte N XX 2de gedeelte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 65