1 I I 57 Het verslag omtrent het onderwijs 1954 bevat ge gevens over de werkzaamheden van het Paedagogisch Centrum. In het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst worden gegevens betreffende het geneeskundig schooltoezicht en de schooltandver zorging aangetroffen. Vakschool voor Kappers(-sters), Bakkerstraat 59. De nieuwe cursus begon op 15 September 1954 met 300 leerlingen; ruim 50 leerlingen moesten wor den afgewezen wegens plaatsgebrek. Aan uitbreiding van de school bestaat derhalve dringend behoefte. In het verslagjaar slaagden voor het damesvak 22 van de 25 candidaten voor het gezellendiploma en 27 van de 35 candidaten voor het vestigingsdiploma. Voor het heren vak slaagden 10 van de 10 candi daten voor het gezellendiploma en 17 van de 19 candidaten voor het vestigingsdiploma. Het Gemeentesubsidie was in 1954 7.732,07. Vakschool voor Schoenmakers, Crispijnstraat 50. Voor de dagschool en -cursussen waren op 31 De cember 1954 80 leerlingen ingeschreven, voor de avondschool 71. Aan de dagschool slaagden 10 van de 15 examen- candidaten; er werden 21 nieuwe leerlingen ingeschre ven. Aan de avondschool slaagden 37 van de 41 examencandidaten. Over 1954 werd door de Gemeente een subsidie van 21.650,24 verleend. De avondschool telde 72 leerlingen. Door 5 cur sisten werd deelgenomen aan het Meesterexamen van de Vakgroep Kleermakerij. Alle vijf slaagden. De school ontving een Gemeentesubsidie van 23.961,—. School tot opleiding van Winkelpersoneel, De Gheynstraat 129. Op 1 September 1954 bedroeg het aantal leerlin gen 367. Aan het eindexamen werd deelgenomen door 93 leerlingen; hiervan slaagden er 75 (44 meisjes en 31 jongens). De school ontving in 1954 een 55.788,25 aan Gemeentesubsidie. Hogere Vakschool voor het Hotel-, Café- en Res taurantbedrijf, Assendelftstraat 20. Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar (15 September 1953) werd het programma van de school veranderd van een cursus van 10 maanden in een tweejarige cursus. De periode 1953-1954 vormt dus geen afgerond geheel, maar een deel van de cursus 1953-1955. Op 1 Januari 1954 telde de school 64 leerlingen. Bij de van 1 tot 15 Mei gehouden overgangsexamens werden 8 leerlingen afgewezen en niet tot de verdere opleiding aan de school toegelaten. De overblijvende 56 leerlingen werden, door bemiddeling van de di recteur, van 1 Juni tot 15 September 1954 in eerste klas bedrijven als stagiaires te werk gesteld. Door gebrek aan ruimte in het schoolgebouw kon den in 1954 geen nieuwe leerlingen worden inge schreven. Vereniging van kleermakerspatroons ter bevorde ring van het vakonderwijs voor kleermakers, school: Waalstraat 30. Op 31 December 1954 waren bij de dagschool 41 leerlingen ingeschreven. Van de 13 deelnemers aan het eindexamen 1954 slaagden er 13. Voor gegevens betreffende de verstrekking van schoolkleding en -voeding wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor School- kinderzorg. bedrag van 1ste Huishoud- en Industrieschool van de Vereni ging „Licht, Liefde, Leven”, Vinkensteynstraat 141. Op 31 December 1954 waren 333 leerlingen op de school, te weten: voor de primaire opleiding 262, voor huisnaaister 30, voor kinderverzorgster 15, voor hulp in de huishouding 12 en voor gezinshulp 14. (Met de opleiding tot gezinshulp werd in September 1954 begonnen.) De aantallen diploma’s, die konden worden uitge reikt, bedroegen onderscheidenlijk 89, 10, 12 en 10. Aan verschillende cursussen namen 586 leerlingen deel. De school ontving een Gemeentesubsidie van 63.517,01. 2de Huishoud- en Industrieschool van de Vereni ging „Licht, Liefde, Leven”, Vermeerstraat 56. Op 31 December 1954 telde de school 140 leer lingen voor primair huishoudonderwijs. In 1954 verwierven in totaal 61 leerlingen het ge tuigschrift. De school ontving een Gemeentesubsidie van 20.044,35. In December had de aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuwe school aan de Capadosestraat. I INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS. Het Paedagogisch Centrum. Geneeskundig schooltoezicht; schooltandverzorging. Vakscholen. Schoolkleding en -voeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 66