50 I Leonid Andrejew Edgar Wallace Ludwig Hirschfeld M. J. Brusse Joseph Kesselring G. B. Shaw Lesley Storm Jean Anouilh Ayn Rand William Shakespeare Noel Coward Carlo Goldoni Samuel Taylor Rosemary Casey N. W. Gogol Christopher Fry Fred Heller Constantijn Huygens Anton Tsjechow Hans Lengfelder en Siegfried Tisch Hierna volgt een overzicht van de voorstellingen, die in 1954 hebben plaats gehad. elkander behoren op eenzelfde groep werden geplaatst. Ook de hoofdstoomleidingen en de condensleidingen werden dienovereenkomstig verzwaard en vernieuwd. Vervolgens werden in de loges van de Koningin en de Burgemeester, nieuwe staalplaatradiatoren gemonteerd, hetgeen eveneens het geval was in de ontvangkamers van de Koningin. Ook de oude radiatoren in de grote hall werden door plaatradiatoren vervangen, welke aldaar in cachets werden gemonteerd. De gedemon teerde gegoten ijzeren radiatoren werden zo mogelijk weder gemonteerd in de ondergeschikte ruimten, zoals het grote schildersatelier, de timmermanswerkplaats, het costuummagazijn en de coulissenruimte. De ribben buizen en het oude materiaal werden afgevoerd. In 1955 zal het nog resterende deel der herstellingen worden verricht. De Gemeente ontving in 1954 ter plaatsing in de Koninklijke Schouwburg van de erven van wijlen de heer C. L. Ie Cosquino de Bussy te Amsterdam een door de kunstschilder Jan Sluyters geschilderd portret van wijlen mevrouw Esther de Boer van Rijk. De heer J. Meihuizen, oud directeur van het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage verrijkte de schilderijenverzameling van de Koninklijke Schouw burg met een door de kunstschilder Han van Meegeren getekend portret van wijlen Dr Willem Royaards. Er zijn in totaal 376 voorstellingen gegeven, t.w 316 avondvoorstellingen, 59 middagvoorstellingen en 1 ochtend-middag-voorstelling. De voorstellingen werden verzorgd door de vaste bespeler van de Koninklijke Schouwburg „De Haagsche Comedie", terwijl in het bijzonder voor wat betreft de stukken uit het oude repertoire medewerking werd verleend door de volgende toneelkunstenaars: Annie van der Lugt Melsert-van Ees; Lily Bouwmees ter; Cor van der Lugt Melsert; Louis Gimberg Jacques Reule. De Directeur van de Koninklijke Schouwburg, de heer G. J. van Leersum verzorgde het verbindende commentaar tussen de verschillende fragmenten. Op Zatermiddag 8 Mei 1954 heeft een voorstelling plaats gevonden, in het kader van dit jubileum, waar de 3 prijswinnende scholen enkele eenacters hebben opgevoerd. Het gold hier namelijk een wedstrijd welke gehouden werd tussen een achttal Haagse Middelbare scholen, waarbij als jury vier leden van „De Haagsche Comedie" fungeerden. Voorts werd van 8 Mei - 4 Juli in het Gemeente museum in samenwerking met de Dienst voor Schone Kunsten en de Sticusa (Stichting Culturele Samenwer king) een tentoonstelling „theater" gehouden. Bij dit jubileum werd door het gezamenlijke perso neel van de Koninklijke Schouwburg aan de Gemeente een door de kunstschilder Bob Bruyn geschilderd portret van H. M. Koningin Juliana aangeboden, welk schilderij een plaats vond in de grote foyer. Daarnaast werd door het Nederlands Kunstverbond (Afdeling ’s-Gravenhage) een door de beeldhouwer Bram Roth vervaardigd relief aan de Gemeente aangeboden, ter plaatsing in een der zijmuren in de grote hall, terwijl de Vereniging Contact Haagsche Personeelsverenigin gen een door de kunstschilder Dick Braam vervaardigd schilderij, voorstellende de frontgevel van het gebouw van de Koninklijke Schouwburg, aanbood. Ook dit schilderij vond een plaats in de grote foyer. e Meubilair Het vernieuwen en herstellen van de fauteuilzittingen en het bekleden van de fauteuilleuningen in de zaal, op de Fauteuil le Rang en op het Balcon. Het vernieuwen van het tapijt middenfront damesfoyer en op het Balcon. Het vernieuwen van het linoleum op de galerij en in het repetitielokaal (voorzijde). Ter gelegenheid van de viering van het 150-jarig be staan van de Koninklijke Schouwburg (1804-1954) werd op Donderdag 29 April 1954 een gala-avond voor genodigden gegeven, waarbij een Spectacle coupé werd opgevoerd, samengesteld uit fragmenten van stukken, welke de laatste 20 jaar repertoire hebben gehad. Openbare voorstellingen van dit Spectacle Coupé wer den gegeven op Zaterdagavond 1 Mei en Zondagavond 2 Mei, terwijl op Zondagmiddag 2 Mei een voorstelling tegen verminderde prijzen plaats vond. Een keuze voor dit Spectacle Coupé werd gemaakt uit de volgende stukken: 1 De Man die de klappen krijgt 2 Politieraadsei 3 Een Vrouw zoals ieder zoekt 4 Boefje 5 Arsenicum en oude kant 6 Pygmalion 7 Toontje heeft een paard getekend 8 Orpheus en Eurydice 9 De nacht van de 16de Januari 10 Hamlet 11 Ik lach er om 12 De knecht van twee meesters 13 Gelukkige jaren 14 De fluwelen handschoen 15 De Revisor 16 Venus bespied 17 De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor William Shakespeare 18 Het ministerie is beledigd 19 Trijntje Cornelisdr. 20 De Kersentuin 21 Waarom jok je, Cherie VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. 2 Overzicht der voorstellingen. Schenkingen. Verhuring van het gebouw. Jubileum 150-jarig bestaan. !L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 675