secretariaat: Gevers Deynootplein 30, Scheveningen. In het verslagjaar waren de Festivalcentra Den HaagScheveningen, Amsterdam, Alkmaar, Amers- Aan 17 van de 79 candidaten werd een beurs toegekend. Op 31 December 1954 genoten 61 stu derenden een Gemeentelijke studiebeurs. Kosteloze toelating tot de school voor Taal- en Letterkunde werd aan 15 personen verleend (20 aanvragen). Zie hierna, onder „andere onderwerpen” hetgeen is vermeld omtrent de „Haagse Kunststichting voor de Jeugd”. secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. In het speelseizoen 1953-1954 (1 Sept. 1953 t./m. 31 Aug. 1954) waren belast met de artistieke en zakelijke leiding van het gezelschap der stichting, de Haagse Comedie, de heren Cees Laseur en Paul Steenbergen. foort, Arnhem, Delft, Gouda, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Naarden, Rotterdam en Utrecht. Tentoonstellingen in het kader van het Holland Festival 1954 werden georganiseerd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft en Otterlo. Het aantal manifestaties, dat in de periode van het Holland Festival 1954 is gegeven, bedroeg 115. In Den Haag-Scheveningen hadden 45 manifestaties plaats, in Amsterdam was het aantal 41. Buiten Den Haag en Amsterdam vielen 29 mani festaties in de bovengenoemde plaatsen. In samenwerking met het Algemeen Haags Co mité werden 6 uitvoeringen gegeven tegen populaire prijzen (Nederlandse Opera, Sadler’s Wells Ballet, Residentie-Orkest). Het aantal bezoekers aan deze uitvoeringen was 14 500. De manifestaties in Den Haag-Scheveningen en Amsterdam trokken onderscheidenlijk 58 000 en 47 000 bezoekers. De gemeente ’s-Gravenhage verleende voor 1954 een garantie van 80.000, In de subsidies ter begroting 1954 gebracht, waren begrepen: voor het Residentie-Orkest 290.000,bene vens 52.900,als bijdrage voor het Pensioen fonds; voor de Haagse Kunststichting 159.069, voor de Jan-Campertstichting 5.000,voor de Johan-Wagenaarstichting 5.000,voor de Jacob- Marisstichting 7.000,(waarvan 2.000,voor de Haagse Salon); voor de Haagse Kunststichting voor de Jeugd 15.000,voor het Haags Cultureel Centrum f 10.000, Voor opdrachten aan en aankoop van werken van Haagse beeldende kunstenaars werd tweemaal een bedrag van 25.000,uitgetrokken; voor de uit gave van het verzamelde werk van Louis Couperus een bedrag van 7.500,(in 1953 1.500, Aan het Holland-Festival 1954 werd een garantie verleend van 80.000, Voorts werden subsidies goedgekeurd ten behoeve van: het Nederlands Steuncomité voor beeldende kunst 500,de Haagse Kunstmaand 1954 15.000,de Nederlandse Opera 75.000,de vereniging Haagse Museumvrienden 300,de Ne derlandse Orkestvereniging (het voormalig Zuid-Hol- lands Orkest) 500,het West-Nederlands Sym- phonieorkest 350,het Nederlands Ballet 60.000,andere balletgezelschappen 10.000, bijzondere voorstellingen en uitvoeringen 7.000, volksvoorstellingen 3.000,muziek- en zangver enigingen 8.000,openluchtconcerten 8.100, overige uitgaven voor culturele doeleinden 5.000, Het aantal contribuanten bedroeg per 31 Decem ber 1954 379 (v.j. 411). In het kader van de Haagse Kunstmaand 1954 („Haagse Schouw”) gehouden in de maand Octo ber werden door de Haagse Comedie, het Resi dentie-Orkest en het Nederlands Ballet 6 opvoe ringen gegeven van „Een Midzomernachtdroom”. Door De Nederlands Opera werden 3 voorstellingen gegeven, nl. Don Pasquale, Rigoletto en Tannhauser. Verder bood de Haagse Kunstmaand o.a. voordrach ten door Paul Steenbergen en Albert Vogel. Het totale aantal bezoekers van de verschillende mani festaties bedroeg 25 542. In het verslagjaar werden voorts een aantal lezin gen en een receptie gehouden. Op verzoek van de voorzitter van het Holland Fes tival nam de Stichting de organisatie van de Holland Festival Club op zich. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Residentie-Orkest werd, in samenwerking met de vereniging „Vrienden van het Residentie-Orkest”, een gedenkboek uitgegeven. De Gemeente verleende een subsidie van 15.000,voor de organisatie van de Haagse Kunstmaand. Van deze beide instellingen zijn afzonderlijke ver slagen verschenen. 58 Holland Festival 1954, Studiebeurzen; Burgemeester-De Monchyfonds. Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen. Haagse Kunststichting, ANDERE ONDERWERPEN. Kunstsubsidies. Stichting Haags Cultureel Centrum, secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. Museum voor het onderwijs; School- en kindertuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 67