59 secretariaat Burgemeester De Monchyplein 9. De Jacob-Marisprijs voor de schilderkunst 1954 werd toegekend aan Jan van Heel voor zijn schil derij „Poppen”. Materiaalprijzen werden toegekend aan Wim Beuning en W. L. Bouthoorn, onder scheidenlijk voor „De Bacchische Vaten” en „Com positie”. Het hierna volgende staatje geeft een overzicht van de in 1954 uitgeleende boeken, van het leeszaal- bezoek en van het boekenbezit. secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. In de maand November van het verslagjaar vierde het Residentie-Orkest zijn 5O-jarig jubileum, in ver band waarmede de stichting in 1953 enkele grote opdrachten verleende. Door de daarmede gemoeide grote financiële uitgaven was het bestuur in het ver slagjaar gedwongen zijn activiteiten te beperken. Be sloten werd voortaan bij het verlenen van opdrachten het honorarium zodanig te bepalen, dat de componist zelf de kosten van „aanmaak” van materiaal kan dragen. De ingezonden werken voor de in 1953 uitge schreven prijsvraag voor een Holland-Festival-ouver- ture kwamen niet voor een beloning in aanmerking. Aan de beantwoording van genoemde prijsvraag werd deelgenomen door de componisten Jurriaan Andries- sen, Géza Frid en Oscar van Hemel. Van de Gemeente werd over 1954 een subsidie ontvangen van 5.000, Het exploitatie-overschot bedroeg 5.224,67. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bilderdijk- straat 1. secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. Door verschillende omstandigheden konden in de loop van het verslagjaar de toekenning en uitreiking van de Constantijn-Huygensprijs 1953, de Vijverberg- prijs 1953 en de Jan-Campertprijs 1953 niet plaats hebben. Het bestuur besloot het essayistisch werk van Victor van Vriesland te doen bundelen onder auspi ciën der stichting. De auteur G. H. ’s-Gravesande kwam gereed met de bewerking van het bronnenmateraal betreffende de geschiedenis van „De Nieuwe Gids”, van de oprich ting af tot 1894. Aan G. Borgers en Guillaume van der Graft (Ds. W. Barnard) werden voorschotten gegeven in ver band met de hun in 1953 verleende opdrachten om een werk te schrijven, onderscheidenlijk over Paul van Ostayen en Martinus Nijhoff. Het exploitatie-overzicht 1954 vermeldde een voordelig saldo van 51,40; de Gemeente kende de stichting een subsidie toe van 5.000, Door de Commissie voor de Jeugdconcerten van het Residentie-Orkest werden in het seizoen 1953- 1954 10 concerten georganiseerd, waarvoor grote belangstelling bestond. Het aantal verkochte abonne menten bedroeg 4 029. Door de Nederlandse Orkestvereniging werd voor leerlingen der lagere klassen van(m.)u.l.o. en v.h.m.o. (onderscheidenlijk 1 083 en 865) een inleidend jeugd- concert gehouden. Een uitvoering van de Mattheus- Passion werd door 1 235 scholieren bijgewoond. De Haagse afdeling van de Koninklijke Neder landse Toonkunstenaars-Vereniging gaf op 7 scholen in totaal 15 concerten; het aantal belangstellenden bedroeg ruim 1 300. Bijna 10 000 leerlingen van in totaal 116 scholen bezochten de tentoonstelling „De mens en zijn wo ning” in het Gemeentemuseum. De toneelgroep „Puck” verzorgde 2 voorstellingen, die door 3 500 leerlingen werden bijgewoond. Het Gemeentesubsidie over 1954 bedroeg 15.000,—. In totaal werden 524 voorstellingen gegeven, waarvan 256 in de Koninklijke Schouwburg. De laatstvermelde voorstellingen werden door 155 385 personen bezocht. De totale netto-recette in het speelseizoen bedroeg 570.408,63; voor de in Den Haag gegeven voor stellingen was dit bedrag 296.508,18. Het exploitatietekort bedroeg 245.819,96. Dit nadelig resultaat werd gedekt door een rijkssubsidie van 98.327,98 en een gemeentesubsidie van 147.491,98. De Jacob-Marisprijs voor de beeldhouwkunst 1954 werd in het verslagjaar niet toegekend, daar geen der ingezonden werken hiervoor in aanmerking kwam. Wèl werden twee materiaalprijzen toegekend, nl. aan mevr. F. Th. Ferwerda-Boertje en Th. van der Nahmer, onderscheidenlijk voor „Narda” en „Vrouw”. In samenwerking met de stichting „De Haagse Salon” werd van 8 Augustus t./m. 4 September 1954 een tentoonstelling gehouden van hedendaagse Haagse beeldende kunst. In totaal werden 591 werken ge ëxposeerd. De tentoonstelling werd bezocht door ruim 3 200 betalende bezoekers (in 1953: 4 500). Het exploitatie-overzicht 1954 vermeldde een voordelig saldo van 2.248,19; het gemeentesubsidie bedroeg 7.000, „Jacob-Marisstichting", „Johan-Wagenaarstichting”, Leeszalen en Bibliotheken. „Jan-Campertstichting”, Haagse Kunststichting voor de Jeugd, secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 68