60 Leesbibliotheken der St. Vincentiusvereniging, secretariaat: Rijswijkseweg 163. Het aantal uitgeleende boeken steeg van 298 390 in 1953 tot 311 042 in 1954, over de verscheidene afdelingen verdeeld als volgt: Laan 28 562, Noorderbeekdwarsstraat 48 598, Rijswijkseweg 44 969, Jurriaan Kokstraat 41761, ,71 Cijfers betreffende uitlening, bezoek en boeken bezit van de Christelijke Openbare Leeszaal en Bi bliotheek zijn begrepen in die van de Openbare Lees zaal en Bibliotheek. Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Biblio theek, Sophialaan 9. Gegevens omtrent boekenbezit, uitlening, leeszaal- bezoek en aantal leden zijn vermeld in het volgende staatje. Van Egmondstraat 69 806, Jan Wapstraat 30 476, Escamplaan 30 460 en Hoefkade 16 410. Het aantal banden bedroeg 88 141; het aantal in geschreven lezers in 1954 1 130 tegen 1 191 in 1953. Afdeling Boekverspreiding van het Algemeen Ne derlands Verbond, Surinamestraat 28. Van het Prins Bernhard Fonds ontving de afdeling in het verslagjaar een subsidie van 1.000, Het voornaamste werk van de afdeling was ook dit jaar weer de verzending van boeken naar emigranten in Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Voorts werden boeken gezonden naar België, Zuid- Afrika, Duitsland, Frankrijk, Polen, Brazilië, Chili en Paraguay. Nederlandse Blindenbibliotheek, Noordwal 7. Zie blz. 49 en 50. Gemeentearchief, Rijswijkseplein 38. Voor gegevens omtrent het Gemeentearchief wordt verwezen naar het verslag van die instelling. _2 485_J_ 250 026 I De bibliotheek telde einde 1954 in totaal 17 217 betalende leden; het totale aantal lezers was 31 610. Het boekenbezit omvatte 212 923 banden met in begrip van de boeken van de Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Scheveningen. De Gemeente verleende een subsidie van 407.166,90, het Rijk en de Provincie Zuid-Holland onderscheidenlijk 32.953,25 en 11.348,40. De Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Scheveningen had einde 1954 730 betalende leden en 1 152 jeugdleden. Vereniging Jeugdleeszaal en -Bibliotheek, Colensostraat 4. Het totaal van de uitgeleende boeken bedroeg in 1954 29 162 (vorig jaar 35 659). Het aantal bezoekers in de leeszaal was in 1954 4 391 jongens en 1 520 meisjes. In de uitleenbibliotheek steeg de voorraad boeken van 4 492 tot 4 607 en in de leeszaal van 2 115 tot 2 188. Aan het eind van 1954 bedroeg het aantal leden 698 (v.j. 707). Het nadelig saldo van de rekening 1954 bedroeg 278,01. Van de Gemeente werd een subsidie van 6.686,20 ontvangen. Boekenbezit. waarvan 14 252 56 578 93 349 Uitgeleende 3 316 3 316 fout was gemaakt bij de nummering in het stamboek. Hierdoor waren in de Centrale 901 delen te veel geteld, in het Centrale, Sophialaan 9 Filiaal Paschalisparochie (Ben. hout) Filiaal Scheveningen 46 5699 998 3 084 50 651 i 363 510 33 210 82 858 114 347 93 425 89 698 62 711 52 941 16 859 909 559 2 182 164 2519 188 104 13 588 17 962 26 560 19 594 18 454 21 527 11 784 567 318 140 studie boeken. ontspannings lectuur, 48 453 6 857 7 224 62 534 22 370 I 43 361 42 624 42 132 I 24 491 i 15 985 jeugd boeken. Leeszaal- bezoeken. 77 849 i 2 400 14 041 1 599 1 304 16 944 147 670 5 058 8 286 11 129 6 763 10 117 12615 7 392 3^93 212 923 Totale aantal. w.o. jeugd boeken. 2 220 3 606 2 606 4 202 1 994 1 888 610 31 378 Centrale, Bilderdijkstraat 1 Filiaal Colensostraat Filiaal Duinoord Filiaal Mient Filiaal Moerwijk Filiaal Paets van Troostwijkstraat Filiaal Chr. O.L.B. Scheveningen Filiaal O.U.B. Scheveningen Stations en correspondentschappen p. Boekenbezit op 31 Dec. 1954. Ledental op 31 Dec. 1954. 4 000 2 800 3000 3 300 i Overzicht van wetenschappelijke Leeszaalbezoeken. werken. 118 828 j 19 622 I 42 526 44 426 31 207 I 29 112 16 693 25 172 13 807 I I 341 393 1) Ontdekt werd, dat in 1934 een jaaroverzicht zijn deze thans in mindering gebracht. I romans. de in 1954 uitgeleende boeken, van het leeszaalbezoek en van het boekenbezit. I Uitgeleende boeken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 69