saldo van 530,79. Stadhouderslaan 41. Gegevens met betrekking tot het Gemeentemuseum worden aangetroffen in het verslag van de Dienst voor Schone Kunsten. Vereniging van Haagse Museumvrienden, secretariaat: Laan van Meerdervoort 14. In 1954 werden 2 nieuwe aanwinsten verworven, nl. een 18de-eeuwse viool van J. B. Le Fébure en een schilderij van Jan Toorop („houthakker”). De vereniging telde op 31 December van het ver slagjaar 1 486 leden tegen 1 462 op dezelfde datum in 1953. In het verenigingsjaar 1953-1954 belegde O.K.K. een 11-tal avonden, waarvan er 8 aan zuiver literaire onderwerpen waren gewijd, één aan Maeterlinck en Debussy, één aan het raadselachtige in de kunst en één aan de werkzaamheden van de P.E.N.-club. 3) De voorzitter van het Genootschap, Ben van Eys- selsteijn, mocht de zg. „Gleimbecher” uit handen van de Duitse dichter Ludwig Bate in ontvangst nemen. Lange Voorhout 15. In het verslagjaar werden 8 tentoonstellingen ge organiseerd. Op 31 December 1954 telde het Genootschap in totaal 470 leden (1953: 447). De lasten- en batenrekening over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 15.095,79. Internationaal Persmuseum, Javastraat 32. In 1954 werd het museum door 827 personen be zocht, onder wie leden van personeelsverenigingen, leerlingen van middelbare scholen enz. Ook in het verslagjaar werden weer door tal van personen, journalisten en anderen, interessante stuk ken geschonken. Door de Gemeentelijke Woningdienst werden enige verbeteringen in het museum aangebracht, waardoor het aanzien zeer verfraaid is. secretariaat: Laan van Meerdervoort 1123. secretariaat: Rijswijkseplein 38. In het verslagjaar werd voor de leden van „Die Haghe” wederom een aantal interessante voordrach ten en excursies georganiseerd. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leden 418 (vorig jaar 397). De rekening over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 623,41. Oranje-Nassau-Museum, Prinsegracht 3 (Waaggebouw). De Vereniging „Oranje-Nassau-Museum” telde in 1954 rond 1 000 bezoekers. Aan contributies werd een bedrag van 977,90 ontvangen; aan rijkssubsidie 1.232,en aan ge- meentesubsidie 262,50. De rekening over 1954 vermeldde een nadelig De aantallen bezoekers van de in de Gemeente gevestigde Rijksmusea bedroegen in 1954: Mauritshuis135186 Museum Mesdag5 988 Panorama Mesdag206 426 Museum Meermanno Westreenianum289 Museum Gevangenpoort 29 695 Nederlands Postmuseum 15 355 Het Rijkspenningenkabinet was ook in 1954 nog gesloten, omdat een permanente expositie niet kon worden ingericht wegens te beperkte plaatsruimte. 3) Groenmarkt 1. Het museum, dat op 18 December 1953 werd op gericht, heeft ten doel Nederlandse letterkundige do cumenten handschriften, brieven, portretten van schrijvers e.d. te verzamelen en hierdoor de be studering van onze letterkundige geschiedenis te ver gemakkelijken. Het bestuur bestaat uit: Dr. J. Hulsker, voorzitter; Prof. Dr. G. Stuiveling, vice-voorzitter; Drs. G. Kamphuis, secretaris; Dr. W. Moll, 'penningmeester, Prof. Dr. H. van de Waal, Prof. Dr. N. A. Donker sloot, E. Lefebvre, Prof. Dr. W. J. M. A. Asselbergs en Bert Bakker. Directeur van het museum is Dr. L. Brummel; deze is belast met de dagelijkse wetenschappelijke en organisatorische leiding. Het museum ving zijn werkzaamheden aan in Octo ber 1954. In het verslagjaar werden reeds enkele schenkingen ontvangen, zoals portretten, handschrif ten en zeldzame jaargangen van tijdschriften. Van verschillende zijden werden belangrijke letterkundige verzamelingen toegezegd, o.a. over Aart van der Leeuw, Martinus Nijhoff, Arthur van Schendel, Jan Engelman e.a. 61 Gemeentemuseum, Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio", Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis”, Vereniging „Die Haghe”, i) P.E.N. Poets, Essayists, Novalists. Particuliere Musea. Rijksmusea. Het aantal incidentele bezoekers in groepsverband bedroeg dit jaar 300; verder werden 700 personen voor het verstrekken van inlichtingen te woord gestaan. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 70