Muzenstraat 29. Ook in het seizoen 1953-1954 stond het orkest onder leiding van Willem van Otterloo; daarnaast traden 17 gastdirigenten op. In totaal werden 136 concerten gegeven, welke door 266 196 bezoekers werden bijgewoond; er had den 22 gramofoon- en filmsessies plaats. Het orkest begeleidde uitvoeringen van de koren „Toonkunst”, „Excelsior”, „de Stem des Volks” en het „R.K. Residentie-Koor” te ’s-Gravenhage en van de Nederlandse Bachvereniging te Naarden. In het kader van het Holland Festival werden 9 symphonie-concerten en 4 muzikale begeleidingen van opera’s uitgevoerd, waarvan 6 uitvoeringen onder auspiciën van het Algemeen Haags Comité. In het seizoen 1953-1954 waarbij niet gerekend de concerten voor de Mij. Zeebad Scheveningen hebben 60 solisten, waarvan 38 landgenoten, mede gewerkt aan 99 concerten; 67 van deze concerten Korte Voorhout 3. Voor gegevens betreffende de Koninklijke Schouw burg wordt naar het desbetreffende verslag verwezen. Korte Beestenmarkt 7. Aan het einde van het kalenderjaar 1954 be droeg het aantal ingeschreven leerlingen 286, waar van 158 mannelijke en 128 vrouwelijke. Aan 65 leer lingen werd kosteloos onderwijs gegeven; 14 leerlin gen genoten een Rijksbeurs of een renteloos voor schot ter voortzetting of voltooiing van hun muziek studies. Van elders kwamen 121 leerlingen. Door 42 can- didaten werd aan de practische eindexamens deel genomen; slechts 2 candidaten werden afgewezen. Ook in 1954 werden met de conservatoria van Parijs en Brussel uitwisselingsconcerten georgani seerd. Het aantal leden bedroeg op 31 December 1954: 150. In het verslagjaar herdacht de vereniging haar 70- jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum wer den twee bijzondere openbare voordrachtsavonden gehouden, onderscheidenlijk in het Museum voor het Onderwijs en in „de Kelder” van de Ridderzaal. Verder belegde de vereniging in 1954 6 bijeen komsten, waarop verscheidene onderwerpen betref fende kunst en industriële vormgeving werden be handeld. 31. werden door de Nederlandse solisten voor hun reke ning genomen. Buiten ’s-Gravenhage werd geconcerteerd in Am sterdam (28 x), Leiden (13 x), Hilversum (5 x), Gouda (2 x), Delft (2 x), Dordrecht (2 x), Den Bosch (1 x), Eindhoven (1 x) en Naarden (3 x). Het Gemeentesubsidie over 1954 bedroeg 290.000,benevens 52.900,als bijdrage voor het Pensioenfonds. secretariaat: Korte Vijverberg 7. In het verenigingsjaar 1953-1954 werden in totaal 64 manifestaties gehouden, w.o. tentoonstellingen, voordrachtavonden, lezingen, toneelforumavonden, muzikale uitvoeringen, excursies e.d. Het aantal leden per 1 Augustus 1954 bedroeg 309, waarvan aangesloten bij de: 1ste afdeling (schilders, beeldhouwers en grafici) 2de afdeling (architectuur en toegepaste kunst 3de afdeling (literatuur, toneel, dans, cinema) 4de afdeling (muziek) De lasten- en batenrekening over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 217,39. secretariaat: Prinsessegracht 23. In het verslagjaar werden door het Instituut en zijn onderdelen 90 vergaderingen en excursies, 3 vacan- tieleergangen en 3 buitenlandse excursies gehouden. Het aantal leden bedroeg op 31 December 1954 7 089 (1 Januari 1954: 6 811). De bibliotheek van het Instituut leende in 1954 2 396 werken uit tegen 2 517 in 1953; het aantal bezoekers van de leeszaal bedroeg 1 850 (in 1953: 2 091). Er werden 350 boeken aan de bibliotheek toegevoegd. De oplaag van het tijdschrift „De Ingenieur” be- dioeg aan het einde van 1954 8 750. De staat van baten en lasten van het Instituut ovei 1954 werd afgesloten met een batig saldo var 1.297,39. Mauritskade 5. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal ledei 3 240 tegen 3 125 op dezelfde datum van het vorigi jaar. Het aantal deelnemers aan de cursussen van he Instituut heeft in het verslagjaar 5 365 bedragen te gen 5 224 in 1953. Evenals in vorige jaren behelsde het programm een aantal luistercursussen, historische wandelinge door Den Haag, bezoeken aan instellingen, alsmed cursussen voor algemene ontwikkeling, taalcursus sen enz. Door de Gemeente werd over 1954 een subsidi toegekend van 6.000, 62 Vereniging „Het Residentie-Orkest”, Koninklijke Schouwburg, Koninklijk Conservatorium voor Muziek, Nederlandse Vereniging „Arti et Industriae”, secretariaat: Elandstraat 66. 108; 65; 59; Vereniging „Haagse Kunstkring”, Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, Volksuniversiteit voor 's-Gravenhage,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 71