Haagse Jeugdherbergstichting, secretariaat: Perenstraat 194. a n e Haagse Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkin deren, secretariaat: Gouwestraat 65. Voor gegevens wordt verwezen naar blz. 47. Vereniging tot het houden van St. Nicolaasfeestjes op de Haagse scholen, secretariaat: Berberisstr. 117. Van deze vereniging werd over 1954 geen verslag ontvangen. Voor gegevens betreffende de uitlening van kin derboeken door de Centrale, Bilderdijkstraat 1, en door de filialen van de Openbare Leeszaal en Biblio theek, de Christelijke Openbare Leeszaal en Biblio theek te Scheveningen en de Jeugdleeszaal en -Bi bliotheek wordt verwezen naar blz. 59 en 60. e In 1954 steeg het aantal overnachtingen met niet minder dan 4 869, gerekend t.o.v. 1953, zodat het totale aantal 30 642 bedroeg. De jeugdherberg Ockenburgh wordt voor Den Haag meer en meer een centrum met een internationale reputatie. Van de 30 642 overnachtingen kwamen er 15 442 voor rekening van de mannelijke en 15 200 voor rekening van de vrouwelijke gasten. Haagse Jeugd-Actie (Haja), secretariaat: Burge- meester De Monchyplein 9. Voor het jaar 1954 werd door de Gemeente ten behoeve van de aangesloten jeugdorganisaties en jeugdinstellingen een subsidie van 228.000,be- Op 30 Juni 1954 waren 10 708 individuele leden aangesloten tegen 10 521 leden per 30 Juni 1953. Aan de cursussen werd in het seizoen 1953/1954 deelgenomen door 5 174 personen (1952/1953: 5 181). De Zondagochtendbijeenkomsten werden door 23 593 personen bezocht; de andere grote bijeenkom sten (toneel, muziek, voordracht) werden eveneens goed bezocht. In samenwerking met de Stichting „Algemeen Haags Comité-Kunstcontact” i.o. werden in de loop van het verslagjaar een serie van 2 exotische dans avonden in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen en een dubbele serie van 4 kunstavonden in het Kurhaus georganiseerd. Een gedeelte van de abonnementen werd voor de leden van het H.I.V.O. gereserveerd. H.I.V.O.-leden konden verder bij voorrang kaar ten betrekken voor culturele voorstellingen onder aus piciën van het Algemeen Haags Comité. Bovendien had het H.I.V.O. de voorverkoop voor 5 Woensdagavondconcerten (series C. en D.) en 5 verpozingsconcerten door het Residentie-Orkest; er werden onderscheidenlijk 700 en 441 abonnementen verkocht. Aan excursies, wandelingen, vacantiereizen naar binnen- en buitenland werd deelgenomen door 1 650 personen. Voorts bezochten 689 personen in georganiseerd verband verscheidene tentoonstellingen. De rekening vermeldde per 1 Juli 1954 een nade lig saldo van 3.519,66. Door de Gemeente 9.000,verstrekt. schikbaar gesteld, verdeeld als volgt: jeugdorganisa ties 63.000,jeugdzorginstellingen 155.000, en voor leidersvorming 10.000,Uit laatstge noemd subsidie werden toegemoetkomingen ver leend (tot maximaal 50 in de kosten van op leiding en vorming van jeugdleiders(sters). In samenwerking met de Vereniging voor Handen arbeid organiseerde de Haja een cursus in handen arbeid en een cursus „Paasversieringskunst”, waar aan onderscheidenlijk door 47 en 50 personen werd deelgenomen. Door Burgemeester en Wethouders werden uit het Burgemeester-De-Monchyfonds twee beurzen be schikbaar gesteld voor de opleiding tot jeugdleider ten dienste van de massajeugd. De sectie „Georganiseerde Jeugd” regelde ook in 1954 voor de jeugd de herdenkingsbijeenkomst op de nationale herdenkingsdag, alsmede de feestelijkheden op de 5 de Mei in samenwerking met het Algemeen Haags Comité. Op deze dag werd op het Binnenhof een zg. bevrijdingsmarkt georganiseerd, welke door 30 000 personen werd bezocht en waarvan de op brengst 15.000,bestemd was voor de vluchtelingenhulp. Ook in het verslagjaar werd medewerking ver leend aan de samenstelling van de jeugdgemeente- raad van de miniatuurstad „Madurodam” door aan wijzing van de helft van het aantal leden. Boven dien werd medewerking verleend aan de bloemenuit- reiking in de „Haagse Bloemenweek” en aan de vacantiekampen van de R.K. Stichting voor Vacan tiebezigheid, het laatste in samenwerking met het Algemeen Haags Comité. De sectie „Vrije Jeugd” organiseerde in het ver slagjaar filmvoorstellingen in de clubhuizen en theatervoorstellingen in de vacan tie weken; de thea tervoorstellingen werden gegeven onder auspiciën van het Haags Vacantie-Comité. Bovendien werden filmvoorstellingen gegeven in het kader van de actie „jeugdvorming op filmgebied”. In totaal werden de film- en theatervoorstellingen door ruim 25 000 jeugdige bezoekers bijgewoond. Na de Kerstdagen werd in samenwerking met het Algemeen Haags Comité op verscheidene plaatsen in de stad een kerstboomverbranding georganiseerd. In 1954 werden vacantiekampen gehouden op Ockenburgh, Groenendaal en Steenvoorde. werd een subsidie van It ie 63 I r i Jeugdwerk. 1 Haags Instituut voor Volksontwikkeling (H.I.V.O.), secretariaat: Westeinde 46.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 72