I I I 64 Christelijke Turnkring ’s-Gravenhage en Omstre ken van het Nederlands Christelijk Gymnastiek Ver bond, secretariaat: Arnhemsestraat 90. R.K. Haagse Turnkring, secretariaat: Den Helderstraat 51. Het totale ledental van de op 1 November 1954 bij de kring aangesloten verenigingen bedroeg 5 934; op 1 Januari 1954 telde de kring 5 235 leden. Bij de kring waren aan het eind van het verslagjaar (30 October 1954) 26 verenigingen aangesloten. Het hoogtepunt van het jaar was de viering op 21 November van het 20-jarig bestaan van de Haagse Kring. Er werd een Kringuitvoering gegeven, waar aan door 11 verenigingen met in totaal 250 perso nen werd deelgenomen. Verder had in het verslagjaar een avondsportfeest plaats op het A.D.O.-terrein, georganiseerd door het Algemeen Haags Comité. Hieraan werd door 150 dames meegewerkt. Financiële gegevens werden voor het Gemeentever slag niet ontvangen. Het aantal leden van de kring ’s-Gravenhage e.o. bedroeg per 30 September 1954 (einde verenigings- jaar) ruim 7 300 leden. De stijging van het aantal leden kwam in hoofdzaak door het toetreden van 2 verenigingen. Het aantal aangesloten verenigingen be draagt thans 15. In het verslagjaar vierde de kring zijn 25-jarig be staan. Ter gelegenheid hiervan werden op 5 Mei adspirantenwedstrijden in de Dierentuin georgani seerd, waaraan door 1 100 personen werd deelgeno men; op 25 Mei werd, eveneens in de Dierentuin, een feestavond georganiseerd. Het financieel overzicht over 1954 toonde een voordelig saldo van 69,43. Het totale aantal overnachtingen van buitenlan ders bedroeg 18 900. De opbrengst van de overnachtingen was in 1954 19.485,30? De bezoekers gebruikten 17 256 warme maaltijden en 28 265 broodmaaltijden, welke onderscheidenlijk 16.393,20 en 12.719,25 opbrachten. secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. In de vacatures in het Algemeen Bestuur wegens het aftreden volgens rooster van een derde deel der leden werd de Raad van Advies gehoord door herbenoeming voorzien. Het Algemeen Bestuur was als volgt samengesteld (alphabetisch): G. Bent, referendaris ter Gemeente secretarie; W. Boer, gepensionneerd Gemeentelijk In specteur voor lichamelijke opvoeding, thans ambte naar Stichting Bevordering Bescherming Bevolking; H. F. Diesbergen, directeur ener N.V.; Th. M. Dresmé, Wethouder van ’s-Gravenhage; Jac. Dub beldam, bedrijfsleider; H. Eisma, beherend vennoot ener commanditaire vennootschap; M. J. Jansen, lid van de Pensioenraad; J. Kortenhorst, economisch ad viseur; Dr. H. W. M. Littaur, directeur ener N.V.; Prof. Dr. G. A. van Poelje, lid van de Raad van State; J. Rensen, referendaris-afdelingshoofd ter Ge meentesecretarie; Mr. D. S. van Veen, beheerder van een bijkantoor der Nederlandse Handelmaatschappij; H. F. van Weenen, hoofdvertegenwoordiger ener N.V.; Jan Wils, architect; Mr I. van Woerden, refe rendaris aan het Ministerie van Justitie; Mr. R. H. Gegevens omtrent de sport- en speelterreinen van de Gemeente worden aangetroffen in het verslag van de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. Turnkring ’s-Gravenhage en Omstreken van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, secretariaat: Alkmaarsestraat 27. Door toetreding van een nieuwe vereniging kwam het aantal der aangesloten verenigingen op 26; het totale aantal leden der aangesloten verenigingen werd hierdoor 8 651 (v.j. 8 102). In 1954 werden o.a. georganiseerd: Haagse kring- kampioenschappen en bondsvaardigheidsproeven. Door een flink aantal dames uit de kring werd deelgenomen aan de Olympische dag te Amsterdam. Het financieel overzicht over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 391,48. Stichting Haagse Jeugdverblijven” secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. Het aantal door de stichting beheerde verblijven breidde zich in het verslagjaar uit van 43 tot 46. Het jeugdcentrum en conferentieoord „Overvoor- de” was ook in 1954 beschikbaar voor het houden van bijeenkomsten. De mogelijkheid tot overnach ten ontbreekt evenwel nog; waarschijnlijk zal het gebouw in de loop van 1955 volledig in gebruik genomen kunnen worden. In de Gemeenteraadsvergadering van 1 Maart 1954 werd besloten tot de vorming van een aan het investeringsfonds (zie Gemeenteverslag 1952) te kop pelen schenkingenfonds, eveneens ter grootte van 50.000,—. In October 1954 stelden Burgemeester en Wet houders het maximumbedrag, dat aan een instelling per clubhuis uit beide fondsen te zamen mag worden uitgekeerd, vast op 6.000,in bijzondere geval len kan dit tot 10.000,worden verhoogd. In 1954 werd aan jeugdinstellingen uit het investerings fonds een bedrag van 782,geleend en uit het schenkingenfonds een bedrag van 4.866,26 ver strekt. Voor de samenstelling van het bestuur van de stichting wordt verwezen naar blz. 15. Stichting „Algemeen Haags Comité", Beoefening van sport.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 73