65 Commissie voor de viering van Nationale en an dere Gedenkdagen; Culturele Commissie; Commissie voor de Nationale Sloepenwedstrijden; Stichting Haags Vacantie-Comité; Commissie voor de Sport; Commissie voor de Intocht van Sint Nicolaas; „Commissie Houtrust”; De Commissie „Actie Herstel Torenspits”; deze commissie werd in de loop van 1954 opge heven nadat het ingezamelde bedrag van rond 30.000,aan het Gemeentebestuur was over gedragen als bijdrage in de kosten van het ca rillon. b. c. d. e. f. g- h. Woltjer, directeur der Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer ,,’s-Gravenhage”. Het Dagelijks Bestuur bestond uit de in functie gekozen leden: Prof. Dr. G. A. van Poelje, voorzitter; Th. M. Dresmé, vice-voorzittter; G. Bent, secretaris; H. Eisma, penningmeester; M. J. Jansen, J. Rensen en Mr. R. H. Woltjer, leden. De commissies en instellingen van of verbonden aan het Algemeen Haags Comité waren in het ver slagjaar: a. a. Viering Koninginnedag 1954. Deze dag werd ingezet met klokgelui van alle kerken. In de morgenuren werden door een zestal muziekkorpsen marsen naar het Binnenhof gehouden. Voor de jeugd was er in verscheidene wijken een feestelijke speurtocht; andere manifestaties voor de jeugd waren: poppenkastvoorstellingen, filmvoorstel lingen en een kindervoorstelling in het openlucht theater Zuiderpark. De traditionele wielrenwedstrijd „De Ronde van Den Haag” werd bijgewoond door 30 000 belang stellenden. Door het centrum van de stad trokken 4 zg. loopkapellen, waardoor de feestvreugde werd verhoogd. Op een 20-tal pleinen waren kinderdraai- molens en andere kindervermaakinrichtingen ge plaatst, die behalve op Koninginnedag ook op, 1, 3 en 5 Mei in bedrijf zijn geweest. In het Houtrust- gebouw werd het „Koninginneconcert” gegeven, uit gevoerd door het Residentie-Orkest 7 000 toe hoorders). In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werd een „Oranje-Concert” gegeven door het Chr. Residentie-Mannenkoor en de Kon. Haagse P.T.T.- Harmonie. Op een negental plaatsen in de stad werd in de avond gelegenheid geboden tot gecontroleerd dans- vermaak. De feestavond werd besloten met een taptoe door de Koninklijke Militaire Kapel. b. Viering Bevrijdingsdag (5 Mei). Door de Haagse Jeugd-Actie werd een uitgebreid feestprogramma samengesteld met als hoogtepunt de bevrijdingsmarkt op het Binnenhof, waarvan de baten bestemd waren voor de hulp aan vluchtelingen; an dere programmapunten waren o.a. jeugdvoorstel lingen in het Houtrustgebouw en in het openlucht theater Zuiderpark, alsmede de traditionele wandel tochten over 10 en 15 km. Het feestprogramma van het A.H.C. in de avond uren omvatte het wielercriterium „De Ronde van het Capitol”, een orgelconcert in de Grote Kerk, een nationale gemeenschapsavond van de democratische politieke partijen in de Dierentuin en een volkszang- avond in Diligentia. Ter afsluiting van deze feestdag werd op het Ma lieveld een groot vuurwerk afgestoken. c. Nationale Sloepenwedstrijden. Op 1 Mei werden in het Verversingskanaal nabij Houtrust voor de zevende maal de Nationale Sloe penwedstrijden gehouden, waaraan door de 8 in Ne derland bestaande zeevaartscholen werd deelgenomen. De wedstrijden werden door een groot aantal be langstellenden bijgewoond. d. Vlaggetjesdag Scheveningen. Aan de voorbereiding hiervan werd door een tweetal leden van het A.H.C.-bestuur deelgenomen. e. Holland Festival 1954. In en om het Holland Festival werden onder auspi ciën van het Algemeen Haags Comité 13 culturele uitvoeringen georganiseerd. Prinsjesdagconcert. Dit concert werd in het verslagjaar op uitnodiging van het A.H.C. verzorgd door het Symphonie-Or- kest van de Belgische Nationale Omroep o.l.v. Franz André. In het Dagelijks Bestuur van de Stichting „Den Haag-Bloemen-Zee” heeft de penningmeester van het Comité, de heer H. Eisma, zitting; in het Algemeen Bestuur bovendien de leden J. Rensen en Mr. R. H. Woltjer. In de Commissie van Overleg van Wijkorgani- saties is het Algemeen Haags Comité vertegenwoor digd door een Dagelijks-Bestuurslid. Met verschillende wijkverenigingen werd samengewerkt, in het bijzonder bij de viering van de Koninginnedag en de Bevrij dingsdag, bij culturele manifestaties en in de va- cantieweken. In de zomer van 1954 werden in samenwerking met de H.T.M. en de V.V.V. 2) autobustoch ten georganiseerd door oude en nieuwe wijken, langs stadsparken en strand. In totaal hebben 19 060 3) Hagenaars en vreemdelingen aan deze rondritten deelgenomen. Aan de voorjaarsritten naar Wassenaar namen 2 885 personen deel en aan de najaarsritten 23 770. Een beknopt overzicht van de manifestaties van het A.H.C. volgt hierna. H.T.M. Haagse Tramweg Maatschappij. 2) V.V.V. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ,,’s-Gravenhage”. 3) Zie noot op blz. 66.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 74