b. d. HOOFDSTUK XIV. e. EREDIENSTEN. 66 h. Kerstbomen in de stad Kerstbomen verbranding. Ten einde de aan het Kerstfeest eigen sfeer te accentueren verleende het A.H.C. zijn medewerking bij het aankopen en doen plaatsen van kerstbomen op een aantal plaatsen in de stad. Na de Kerstdagen 1954 werd in samenwerking met de Haagse Jeugd-Actie een georganiseerde kerst bomenverbranding in verscheidene stadswijken ge houden. g. Intocht St. Nicolaas. De officiële intocht van de goedheiligman had dit jaar per hefschroefvliegtuig plaats. Op het bordes van het oude Stadhuis werd Sint Nicolaas door de Burgemeester begroet. De hierna volgende tabel geeft een overzicht van de kerkelijke gemeenten, het aantal leraren of gees telijken en het aantal kerkgebouwen van elk dier gemeenten op 31 December 1954. Stichting Haags Vacantie-Comité, secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. Het Comité paste ook in 1954 zijn werkzaamheden in die van het Algemeen Haags Comité in. Het programma strekte zich uit over een tijdvak van veertien dagen, nl. van 24 Juli t./m. 7 Augustus. Daarop aansluitend werd door de Stichting „Den Haag-Bloemen-Zee” de Bloemenweek georganiseerd, dit in tegenstelling met vorige jaren, toen de Bloemen week samenviel met de tweede „vacantieweek”. Hier door is bereikt, dat de vacantie-evenementen een tijdvak van drie weken bestrijken. h. i. De Gemeenteraad besloot: 30 Maart (Bijlage 207) tot het in beginsel mede werking verlenen aan de oprichting van een gedenk teken ter ere van de nagedachtenis van Dr. A. Ples- man, in leven directeur-generaal van de Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij 31 Mei 1954 (Bijlage 285) tot verplaatsing van een transformatorzuil ten behoeve van de oprichting van een gedenkteken door de Stichting „Bevrijdings- monument Loosduinen” en tot overneming van de rechten op het monument; 28 Juni 1954 (Bijlage 390) tot het voor rekening van de Gemeente doen verrichten van de nodige werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming en oprichting van een standbeeld van Johan van Oldenbameveldt en om na de oprichting dit stand beeld ten geschenke te aanvaarden van de Stichting „Fonds tot het oprichten te ’s-Gravenhage van een monument voor de Raadpensionaris Johan van Ol- denbamevelt”. De voornaamste evenementen uit het vacantiepro- gramma 1954 waren: het Politiefeest in het Zuiderpark (ruim 10 000 toeschouwers); culturele voorstellingen, nl. het optreden van het Joegoslavisch Danstheater in de Dierentuinzaal (2 000 bezoekers), 2 uitvoeringen door het Teatro folclorico brasiliero „Brasiliana” in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen (3 000 bezoe kers) en een voordrachtavond door Nel Oosthout in het openluchttheater Zuiderpark (450 bezoe kers); autobustochten naar Oostvoorne en Rockanje, de Zeisterbossen en naar de bloemenveiling in Aals meer (650 deelnemers); boottochten van Rotterdam via de Moerdijkbrug- gen en de Biesbos naar Gorinchem (1 500 deel nemers); excursies naar Haagse bedrijven en instellingen (2 500 deelnemers); autobusrondritten langs oude en nieuwe wijken (5 500 deelnemers 2); g. jeugdvoorstellingen: poppenkast en jeugdtoneel (15 000 en 18 000 toeschouwers); jeugdfilmvoorstellingen (13 000 toeschouwers); vacantie-wielercriterium 2 000 belangstellen den); sportdemonstraties: zaalhandbal, micro-korfbal, jiu-jitsu en judo (rond 10 000 belangstellenden). In samenwerking met de Haagse Jeugd-Actie en de R.K. Bond voor Vacantiebezigheid werden op Ockenburgh jeugdkampen georganiseerd. Rechtstreeks van het vacantie-programma hebben in totaal rond 90 000 personen geprofiteerd; de Bloe menweek van de stichting ,,Den Haag-Bloemen-Zee” heeft daarenboven nog aan 70 000 personen va- cantiegenoegens bereid. De bij Raadsbesluit van 2 November 1953 (Bij lage 574) vastgestelde definitieve Regeling van het Welstandstoezicht in de gemeente ’s-Gravenhage trad in de loop van het verslagjaar in werking. De nieuwe Welstandscommissie ving op 3 April 1954 haar werkzaamheden aan; de installatie van de Raad voor de Welstand had op 25 November 1954 plaats. Voor de samenstelling van genoemde organen wordt verwezen naar blz. 8. a. c. •i Kerkelijke gemeenten. Monumentenzorg. 1) Dit aantal is begrepen in het cijfer genoemd op blz. 65. Zorg voor Stadsschoon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 75