a. c. e. - volgende 5.780,10 71 r$l 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal 1 geval; 127 gevallen; (per vliegtuig) 104 gevallen. 1.335,34 1.707,13 538,62 2.199,01 Met betrekking tot buitenslands dienende militai ren zijn telegrafisch ontvangen mededelingen omtrent 20.506,92 16.495,83 15.815,96 16.241,72 In 19 gevallen zijn de Minister van Oorlog ver zoeken doorgezonden om vergoeding van reiskosten voor het bezoeken van de graven van gesneuvelde militairen of verzets- en oorlogsslachtoffers. den en aan de Ontvanger der Directe Belastingen afgedragen. Voor verschillende overheidsinstellingen zijn in totaal 1 867 onderzoeken ingesteld of is medewerking verleend aan zaken, welke betrekking hadden op: 69.060,43 Op grond van de bij beschikking van de Minister van Oorlog van 11 Augustus 1948, Staf Adjudant- Generaal, afdeling A 2, bureau 3, nummer 563 vast gestelde regeling hebben in 1954 de betalingen plaats gehad. 1ste kwartaal 8 gevallen 2de kwartaal 9 gevallen 3de kwartaal 4 gevallen 4de kwartaal 8 gevallen 1. de financiële en gezinsomstandigheden, verband houdende met: pensionnering van militairen en verwanten van overleden militairen; b. pensionnering van oorlogsinvaliden en andere oud-militairen of van hun nagelaten betrek kingen (inbegrepen de zg. mobilisatieslacht- offers 1914—1918); afbetaling van schulden van nog dienende of ontslagen militairen; d. onverplichte uitkeringen i.v.m. ziekte van één der gezinsleden van militairen; verzoeken om gehele of gedeeltelijke vrijstel ling van betaling van de kosten, verbonden aan de opleiding tot adelborst bij de Konink lijke Marine; verzoeken om uitbetaling van 2)3 gedeelte der militaire bezoldiging aan verwanten van militairen, aan wie arrest is opgelegd. 2. zakenverloven, verzoeken om vervroegd groot verlof en verzoeken om vrijstelling van uitzending naar Nieuw-Guinea. 3. dienstvervulling van dienstplichtig koopvaardij- personeel of van degenen, die een opleiding volgen voor stuurman of machinist ter koop vaardij. 4. uitreiking van legitimatiekaarten aan oorlogsin validen. 5. uitreiking van dienstplichtbescheiden, toegezon den door Belgische gemeentebesturen, bestemd voor hier ter stede woonachtige Belgen. 6. inlichtingen omtrent de gedragingen op politiek gebied van adspirant-vrijwilligers, ten behoeve van het Nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag”. In 1954 is op de uitbetaalde kostwinnersvergoe dingen f 5.856,65 en op demobilisatie- en periodieke uitkeringen f 4.904,12 wegens loonbelasting ingehou- ziekte en terugkeer hier te lande aan verwanten door gegeven en wel in de volgende gevallen: ziekte terugkeer (per boot) In 1954 zijn 144 aanvragen om vrijstelling wegens kostwinnerschap opgemaakt. Omtrent elke aanvrage is een staat van inlichtingen aan het betreffende mi nisterie toegezonden. De voorschriften betreffende deze vrijstelling zijn niet gewijzigd. Terzake van door ongehuwde militairen ingediende verzoeken om, overeenkomstig het bepaalde in de „Voorlopige Regeling Bezoldiging Koninklijke Land macht” als kostwinner te worden erkend, zijn in de loop van het verslagjaar 22 staten van inlichtingen opgemaakt, welke met de verzoekschriften aan de Minister van Oorlog zijn toegezonden. De financiële hulpverlening aan gedemobiliseerde militairen op grond van de in het verslag over 1951 genoemde regelingen, is in 1954 voortgezet. De volgende ter zake uitbetaalde bedragen zijn volgens het hieronder vermelde, in kwartalen ver deelde, overzicht aan het Rijk gedeclareerd: 44 37 34 40 I e p e r mili- goeding reiskosten zoek. Totaal uitgekeerd. HI, V e r z o r g i ng militairen, oud-mili- tairen en nagelaten betrekkin gen van overleden militairen enz. PERIODIEKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE TIJDENS VERLOF IN AFWACHTING VAN ONTSLAG WEGENS ONGE SCHIKTHEID, ALSMEDE NA DEMOBILISATIE. •■'"A LOONBELASTING. VRIJSTELLING WEGENS KOSTWINNERSCHAP. ERKENNING ALS KOSTWINNER ONGEHUWDE MILITAIREN. DEMOBILISATIEUITKERING. Aantal posten. IV. Berichtgeving omtrent zieke, ge wonde en uit een der overzeese gebiedsdelen per boot of vliegtuig teruggekeerde ta i ren en ver voor g ra I b e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 80