I 1 1 VAN POELJE, lid-voorzitter W. NIEUWHOFFJr, secretaris GEMEENTELIJK SCHEIDSGERECHT. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. In het jaar 1954 zijn drie vergaderingen gehouden, waarin vijf zaken werden behandeld. Voor de aard dezer gevallen zij verwezen naar bijlage 1 van dit verslag. de heer Mr J. A. Zandee, referendaris C bij de afdeling Personeelszaken, terwijl mej. Mr C. E. C. Baarslag, commies A bij genoemde afdeling, tweede plaatsver vangend secretaris was. I Bij de aanvang van het jaar 1954 was het Gemeen telijk Scheidsgerecht samengesteld uit de heren Prof. Dr G. A. van Poelje, lid-voorzitter, Mr S. J. R. de Monchy, plaatsvervangend lid-voorzitter, beiden be noemd door de Gemeenteraad; Ir Drs B. B. C. Felix en Jhr Mr R. W. J. den Tex, leden; Ir J. D. Tours, Mr D. J. Veegens, Dr F. H. van der Laan en Ir W. J. Harders, plaatsvervangende leden, allen aangewezen door de directeuren van Gemeentelijke diensten en bedrijven; W. Bokeloh en M. de Vries, leden; Mr J. G. M. Overmars, Mr J. van Wolferen, Mr B. J. Ge- veke en Mr G. J. Lammers, plaatsvervangende leden, allen aangewezen door de vakverenigingen van ambte naren en werklieden, vertegenwoordigd in de Centrale Commissie van Overleg. Op 1 September 1954 verstreek de ambtstermijn van het zittende Scheidsgerecht. In de plaats van de heer Ir J. D. Tours, die de wens te kennen had gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te komen, werd door de directeuren van Gemeentelijke diensten en bedrijven aangewezen de heer W. C. A. Riem Vis en in de plaats van de heren Mr B. J. Geveke en Mr G. J. Lammers werden door de vakverenigingen van ambte naren en werklieden aangewezen de heren Mr Dr F. A. Helmstrijd en H. A. J. Wolters. Met het secretariaat was belast de heer Mr W. Nieuw- hoff Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeentesecretarie. Plaatsvervangend secretaris was Bijlage I geeft een overzicht van de behandelde zaken. Van de uitspraken van het Gemeentelijk Scheids gerecht werd in het verslagjaar in één geval beroep bij de Centrale Raad van Beroep ingesteld. Ten tijde van het vaststellen van dit verslag had de Raad nog geen beslissing gegeven. Om een beeld te geven van de mate waarin tegen de door Burgemeester en Wethouders en de hoofden van dienst opgelegde of voorgenomen en voor beroep op het Scheidsgerecht vatbare maatregelen werd opge komen, bevat bijlage II een opgave van deze maatrege len. BIJLAGE Werkzaamheden. Bijlagen. Samenstelling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 81