1 STICHTING SOCIAAL VOORZIENINGSFONDS GEMEENTEPERSONEEL 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 1954 TOT EN MET 31 DECEMBER 1954. Ook in het afgelopen jaar werd de nodige propa ganda gevoerd voor de werving van meer contribu anten. Zo werd reeds in het begin van het jaar een klein uwblad uitgegeven, waarvan de strekking geen andere v as dan in het kort het bestaan en het doel van het fends uiteen te zetten. Teneinde nog meer bekendheid aan het S.V.G. te In 1954 zijn diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld, o.a. ruimere verstrekkingen bij dieet- en extra voeding, het verstrekken van bijdragen in kosten van de perma nente dieetvoeding van suikerpatiënten, alsmede een regeling tot financiering van huishoudelijke en gezins hulp. Aan het einde van het verslagjaar ontvingen 36 suikerpatiënten een maandelijkse bijdrage van 10, Met ingang van 1 Januari 1955 werd de bijdrage in drie gevallen ingetrokken en in zes gevallen verhoogd. In totaal werd over de periode 1 Juni 1954 (datum van ingang der verstrekking) t./m. 31 December 1954 aan dieetvoeding voor suikerzieken een bedrag van 2470,uitgekeerd. In 40 gevallen financierde het fonds de kosten van gezinshulp tot een totaal bedrag van ƒ7.071,51, waar van 739,40 aan bijdragen werd terugontvangen. In het verslagjaar werden 577 verstrekkingen gedaan. In 279 gevallen besliste het bestuur tot het toekennen van een gift, in 36 gevallen tot een gift in natura en, zoals eerder vermeld, werden 40 aanvragen afgedaan op grond van de regeling huishoudelijke hulp. In 78 gevallen werd een lening verstrekt, terwijl in 144 ge vallen een gecombineerde gift en een lening werden toegekend. In totaal werd in 1954 (met inbegrip kosten dieet voeding aan suikerpatiënten en kosten huishoudelijke hulp) aan giften verstrekt 20.829,56, aan leningen ƒ21.870,56. Aan aflossingen van leningen, waaronder ook die in vorige jaren verstrekt, werd terugontvangen ƒ16.729,77. geven, besloot het bestuur in Maart een affiche te doen vervaardigen en hiertoe voor het gehele gemeente- personeel een prijsvraag uit te schrijven. Een deskundige jury onder voorzitterschap van de heer C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, kende uit de 52 ingezonden werkstukken de eerste prijs van 100,toe aan het werkstuk van mej. H. F. van Leeuwen, onderwijzeres. Voorts werd voor nieuw in dienst genomen personeel in samenwerking met de afdeling Publiciteit der Ge meentesecretarie een zeer aantrekkelijke folder samen gesteld, welke onder de toepasselijke titel: „Kunt U Uw boontjes werkelijk altijd zelf doppen?” de nieuwe collega’s op populaire wijze een uiteenzetting geeft van het doel en de werkwijze van het fonds. De resultaten van de gevoerde propaganda weer spiegelen zich in de stijging van het aantal contribu anten, dat op 31 December 1954 5 250 bedroeg, het geen neerkomt op 52 van het maximaal bereikbare aantal van rond 10 000. Tijdens het verslagjaar onderging de samenstelling van het bestuur twee wijzigingen. Om redenen van particuliere aard stelde de heer J. C. C. Gerrebrands zich met ingang van 1 Januari i 1954 niet langer als afgevaardigde van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel beschikbaar en werd in zijn plaats als zodanig aangewezen de heer P. A. Sewalt. De tweede wijziging was een gevolg van de toelating van het Ambtenarencentrum in de Centrale Commissie van Overleg. Op grond van artikel 5 der statuten wees het Ambtenarencentrum de heer F. Bekink aan als zijn vertegenwoordiger in het bestuur. Aangezien de orga nisaties bij onderlinge afspraak waren overeengekomen, dat tot zolang door de Algemene Bond van Ambtena ren twee vertegenwoordigers zouden worden aange wezen, diende thans een dezer bestuurszetels te worden afgestaan ten gunste van het Ambtenarencentrum. Als gevolg hiervan trad de heer J. Vlieger uit het bestuur, waardoor tevens een einde kwam aan diens functie als tweede voorzitter. In de bestuursvergadering van 23 Juni werd als zodanig aangewezen de heer C. Guyt, aanvankelijk tot 1 September 1954, doch toen later bleek, dat de Christelijke Bond van Overheidspersoneel de heer Guyt ook na diens pensionnering als vertegen woordiger handhaafde, werd besloten, geen wijziging te brengen in de aanwijzing van tweede voorzitter. Burgemeester en Wethouders hebben zich met een en ander verenigd. De in de statuten voorgeschreven bestuursuitbrei- ding leidde tot een op 13 October gehouden candidaat- stelling, waarbij 28 geldige candidatenlijsten werden aangeboden. Binnen de voorgeschreven termijn had op 11 November over de gestelde candidaten een stemming plaats. De 4229 contribuanten, die aan de stemming hadden deelgenomen hadden de hoogste aantallen stemmen uitgebracht op de candidaten J. C. Haak en A. A. Goud, die met ingang van 1 Januari 1955 als leden aan het bestuur werden toegevoegd, zodat het bestuur sedert die datum als volgt is samengesteld: Lid-voorzitterMr J. A. Zandee; lid-vice-voorzitter C. Guyt; leden: F. Bekink, A. A. Goud, J. C. Haak, P. J. Hendriks en P. A. Sewalt. Werkzaamheden. Algemeen. Samenstelling bestuur. BIJLAGE 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 84