J geldnemer. 33/4 565.194,94 17.513,47 1955 9.069.57 1 378.937,36 i 520.000, 1979 van 1) 3»/2 3.116.118,56 232.267,26 1965 Exploitatie van tramlijnen. 8 411.820,95 1977 5. „Houtrust”. 8.499*45 1962 6. J. van der Veen. 21.417,95 21.417,95 52.428,74 15.075,04 12.490,20 7. N.V. (B.V. 689). 4 62.000, 62.000, 3 Jan. 1939 (Bijl. 61 P«). 496,42 I 33/4 16.632,42 10.123,28 1969 1.080,20 119. 31/2 4.223.285,67 821.000, 1982 65.000, 10. 31/2 190.000, 14.226,20 3 Jan. 1939 (Bijl. 572). 3’/2 2.141.102,09 1.293.205,14 1969 64.754,04 „Naar 3% 392.303,16 1992 17 April 1950 (Bijl. 183). 392.303,16 16 October 1950 (B(jl. 509). 3'4 7.750,— 1.548,42 1956 3.249,43 24 Febr. 1947 (Bijl. 67). 3% 200.000, 156.950,39 14.811,19 1963 16. 2 Oct. 1950 (BUI. 502). 31/4 11.000, 8.673,64 267,39 1976 10 Aug. 1953 (BUI. 433). 20.000, 3 18.255,39 1.744,61 1963 18. 14 Juni 1954 (Bijl. 361). 3 11.375,— 11.375,— 1964 Het oorspronkelijk bedrag van de vordering op de H.T.M. terzake van de inbreng bedroeg f 13.616.434,58. 256.655,06 Stichting Maria mmaculata voor geestelijk minder volwaardigen. Bouw van tuinhuisjes in Morgenstond. Inrichting van een consul tatiebureau inMoerwijk Voor aankoop van het schoolgebouw Valerius- straat 124. Bouw en inrichting een ziekenhuis. Doel, waarvoor de lening is verstrekt. Raadsbesluit en no. der Bijlage. Rente- percen- j tage. I 3’/2 4 125.224,03 28.742,30 352,91 330,59 139,07 Bedrag der aflossing in 1954. 7.195,96 38.048,44 917,56 1.647,06 338,26 1959 1959 1959 1991 1991 rente loos. 31/2 „350.000,— 50.000,— 12.000,— 6 April 1925 (Bijl. 297) en 8 Augustus 1938 (Bijl. 374). Restant der schuld na de aflos sing over 1954. 3% 3% 3% 1. Ver. „Afd. ’s-Graven- hage van het Ned. Rode Kruis”. 13. ’s-Gravenhaagse Cen trale Ver. „Kraamver zorging”. 9. N.V. Electriciteitsbe- drijf Zuid-Holland. Gedeeltelijke financiering van de uitbreiding van het gebouw voor dag- verpleging van kleuters. Bouw en inrichting van een ziekenhuis. rente loos. 1 .vov,z,v 1.011,53 I 424,21 1 3i/2 3i/2 3% II. N.V. Gemengd bedrijf H.T.M. 3. N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. Eerste inrichting uitbrei ding van sanatorium- ruimte (De Lighallen). 25 Jan. 1937 (Bijl. 28) en besl. Burg. 24 Nov. 1942 63,20 59,15 24,75 Verbouwing, enz. van „Frankenslag”. 1 I H inrichting, de kliniek 14. ’s-Gravenhaagse Cen trale Ver. tot bescher ming v. zuigelingen en kleuters. 27 Juli 1942 (BV. 420), 19 Juni 1943 (BV. 336) en 12 Juli 1944 (BV. 308). De Gemeente heeft een lening opgenomen bij het Pens.-fonds der H.T.M. en die doorge geven aan de N.V. 12. Eerste Nederlandse Ver. voor kleuterzorg het Strand”. Stichting van een tentoon stellingsgebouw. Aanschaffing van stoelen voor tentoonstellings gebouw. I-' N.V. tot Keuring van Electrotechnische Ma terialen (K.E.M.A.) te Arnhem. Verbetering en uitbreiding der inrichting. Vereniging voor Wijkverpleging. 17. Haagse Bond van volkstuinders- erenigingen. N.V. Tentoonstellings gebouw „Houtrust”. Verbouwing en inrichting pand Deimanstraat 11 tot tehuis voor debiele werkende meisjes. Herstel en uitbreiding ge bouwen en laboratoria. Verbouwen en inrichten van schoolgebouwen tot werkinrichtingen a. Sirtemastraat b. Roggeveenstraat W itte-de-Withstraat c. Roggeveenstraat 2 d. W.-de-Withstraat 27 Mei 1946 (Bijl. 132), 2 Dec. 1946 (Bijl. 399), en 31 Juli 1950 (Bijl.380). 13 Juli 1936 (Bijl. 348) en 17 Juli 1939 (Bijl. 360). 30 Jan. 1950 (Bijl. 42). 30 Juni 1926 (Bijl. 330), 3 Jan. 1939 (Bijl.572 ’38). I Jaar, waar- i in de lening j geheel zal zijn afge- lost. Stichting „Haags Sa natorium”. 19 Sept. 1949 (Bijl. 474), 23 Jan. 1952 (Bijl. 24). 27 Febr. 1922 (Bijl. 165), 16 Nov. 1925 (Bijl. 910), 27 Apr. 1931 (Bijl. 277) en8Mrt. 1937 (Bijl. 117). Oorspron kelijk bedrag der lening. 130.000,— 29.718,55 Steno-Dactylo Instituut Schoevers. 2. Ver. „Juliana- Kinderziekenhuis” te ’s-Gravenhage. Overneming koppelver- binding tussen electrici- teitsfabrieken van ’s-Gravenhage en Rot terdam. Exploitatie van het markt terrein aan de Herman- Costerstraat a. Renteloze bijdrage. b. Voorschot in liquidi- teitstekort. BIJLAGE 7 Aug. 1932 (Bijl. 427), 12 Dec. 1932 (Bijl. 689), 1 Oct. 1934 (Bijl. 470), 12 Sept. 1938 (Bijl. 404), 16 Sept. 1943 (B.V. 554) 14 Nov. 1949 (Bijl. 565) en 21 Dec. 1954 (Bijl. 796). 4. N.V. Bouw- en Expl. Maatschappij „Von- delstraat”. 8. ’s-Gravenhaagse Ver. „Dr. Schroeder van der Kolk”. crediet I 35.000, II „100.000, III,, 110.000, IV„ 110.000, V „110.000, 6 Jan. 1941 (Bijl. 43440) en 29 Juli 1946 (Bijl. 196). Overzicht van door de Gemeente verstrekte geldleningen (uitgezonderd kasvoorschotten, bouwcredieten en voorschotten verleend aan Woningbouwverenigingen op grond van de Woningwet). Crediet ter betaling van het verschil tussen de verschuldigde erfpachts- canon en de canon, door B. en W. bepaald, in dien de grond voor woningdoeleinden ge bruikt zou zijn. 27.979,24 89.719,72 109.036,80 1 109.036,80 76.048,39 I 838.803,67 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 91