8 1 FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. BIJLAGE van de algemene dienst en van derden werd ter belegging ontvangen 627.958.179,90 16.824.142,60 ƒ611.134.037,30 zodat de schuld op 31 December 1954 bedroeg bestaande uit: 582.094.048,36 29.039.988,94 ƒ611.134.037,30 582.094.048,36 rijksvoorschotten woningbouw gemeentebouw verenigingsbouw werkfondsvoorschotten 15.823.780,11 11.487.190,24 1.729.018,59 IW t De gemiddelde rente over aan de algemene dienst verstrekte gelden bedroeg over 1945: 3,483 pCt., over 1946: 3,531 pCt., over 1947: 3,464 pCt., over 1948: 3,369 pCt., over 1949, 1950 en 1951: 3,25 pCt. over 1952: 3,86 pCt. en over 1953: 3,7 pCt. Over 1954 is deze bepaald op 3,5 pCt. afgelost werd in 1954 van de ter belegging ontvangen gelden werd aan de algemene dienst teruggegeven 500,— 2.460.716,— 2.376.500,— 60.699.862,— 71.609.934,56 96.838.988,23 2.000.000,— 4.000.000,— 191.687.730,73 12.857.100,— 64.378.091,84 73.184.625,— 540.053.477,07 71.722.117,89 16.182.584,94 obligatieleningen onderhandse leningen annuïteitsleningen grootboekinschrijvingen leningen met fondsen der Gemeente beleggingen door de Gemeente beleggingen door derden Algemeen. Per 1 Januari 1945 werd het Fonds - onder de naam van „Leningfonds” - ingesteld. Het trad op als financieringsapparaat, hetwelk enerzijds aan de algemene dienst de middelen verschafte voor de dekking van kapitaalsuitgaven en anderzijds die middelen putte uit geldleningen en uit andere middelen, zoals belegde kapitalen der Gemeente. Bij raadsbesluit van 21 Mei 1951 (bijl. no. 241) - waarbij de naam werd gewijzigd in „Financierings- en Beleggingsfonds” - werd een nieuwe verordening op het beheer van het Fonds vastgesteld, welke op 1 Juli 1951 in werking trad. Sedert 1 Januari 1953 is op het Fonds de Algemene Verordening op het beheer van bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage van toepassing (raadsbesluit van 18 Januari 1954, bijl. nos. 557 van 1953 en 26 van 1954). Krachtens deze verordening (artikel 23) is aan het Fonds, naast de functie van financieringsapparaat, ook opgedragen het beheren der gelden, welke de Gemeente ter belegging op lange termijn beschikbaar heeft of door gemeentelijke stichtingen en andere instellingen, waarmede de Gemeente door financiële belangen is verbonden, ter belegging in het Fonds worden gestort. Voorts is het Fonds belast met: a. het beheren van de aan de Gemeente toebehorende obligaties, aandelen, inschrijvingen in openbare schuldregisters en andere gelds waardige papieren, voorzover deze niet zijn ingebracht in het kapitaalbezit van een bedrijf of behoren tot de belegde gelden van een der gemeentelijke fondsen; b. het administreren van de vorderingen van de Gemeente op derden, ontstaan door het verstrekken van gelden op lange termijn. Van het bedrag van 582.094.048,36 is geleend tegen: 2’/s pCt. 2</2 pCt. 23A pCt. 3 pCt. 3—3'/2 pCt. 31/4 PCt. 33/8 pCt. 3’/u pCt. 3'/2 pCt. 33/4 pCt. 4 pCt. 4% pCt. 178.697.000,— 258.837.583,99 24.089.946,72 24.702.900,— 14.959.562,06 80.389.164,78 417.890,81 Schuld op lange termijn wegens leningen en bij het Fonds belegde gelden. De schuld van het Fonds per 1 Januari 1954 bedroeg in de loop van 1954 zijn ten behoeve van het Fonds geldleningen gesloten tot een totaalbedrag van f 16.431.863,45 392.279,15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 92