8 8 I 3 2 ---- ~711.443.7J VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. Te vorderen van de algemene dienst. Rijksvoorschotten ingevolge art. 56 der Woningwet. ercentagc verstrekt. Tegenj 4’4 pCt. Totaal. Gemeentebouw. Verenigingsbouw. 4 pCt. 3’4 pet. 3% pCt. 3 pCt. Totaal. 1.787.907,72 28.276.468,64 16.379.657,58 11.896.811,06 ƒ68.109.226,96 ƒ38.581.149,73 711.647 ƒ153.663.931,87 345.041.943,56 41.853.980,65’) 15.302,13 928,03 16.230,16 Afgelost per 1 Januari 1954 68.093.924,83 38.580.221,70 123.917,89’) 123.917,89’) 28.400.386,53 16.503.575,47 123.917,89’) 123.917,89”)] Afgelost per 18 Maart 1954 67.970.006,94 ƒ153.523.783,82 230.665,—’) Verstrekt per 1 April 1954 Verstrekt per 1 Juli 1954 Afgelost per 31 Juli 1954 359.480.598,81 2.576,36”) 2.576,36”) Kwijtgescholden per 17 Augustus 1954 11.894.234,70 ƒ28.397.810,17 Verstrekt per 1 October 1954 359.541.895,81 1.086.839,82 679.795,36 407.044,46 5» Afgelost per 30 November 1954 11.487.190,24 27.310.970,35 15.823.780,11 8.708.106,64 17.428. 27.812.767,20 55.423.967,97 Verstrekt per 31 December 1954 58.889,13 Afgelost per 31 December 1954 f 1.729.018,59 ƒ11.487.190,24 ƒ15.823.780,11 ƒ27.310.970,35 ƒ46.231.539,35 ƒ84.813.937,18 ƒ39.516.827,78 6.498.079,37 ƒ179.502.950,22 390.644.094,36 Het Fonds had derhalve op 31 December 1954 Aangewend voor de voorlopige financiering Idem voor de 2l/2/„ premielening 1952II j 386.895.924,21 27.369.250.48’) Tegen gemiddeld rentepercentage verstrekt. f 414.965.863,78 24.321.769,42’) 47.288.328,34 1.056.788,99’) ƒ85.232.915,95 418.978,77 Werkfonds voorschotten. 17.428; 2.425.138,52 180.000,— 359.300.598,81 241.297,—’) 3’/2PCl- 359.526.673,73 ƒ153.647.701,71 Verhoging van het rijksvoorschot per 18 Maart 1954 r Afgelost per 31 Augustus 1954 Volgens de balans per 31 December 1953 had het Fonds te vorderen van de alge- I mene dienst wegens verstrekte kapitalen Verstrekt per 1 Januari 1954 auBvvvv>>u --J van de gedane uitgaven ten laste van de Reserve voor betaling van de premies van de l'/i premielening 1952 I „11.713.491,52 2.425.138,52 I 359.860.598,81 380.000,— 359.757.338,73 103.260,08’) 16.426.96i 21.849.13j f 41.853.9M ƒ611.134.0371 „599.187.033 11.947.00’1 f 253.354,18 249.905,37 I - 5O3.25J 110.832,01 Per 31 December 1954 was derhalve nog beschikbaar Dit bedrag is aan de algemene dienst verstrekt kapitaalverstrekking aan de Dienst voor het Ge: idem voor kosten van straataanleg kapitaalverstrekking i.v.m. uitlichting van gronden uit het gemeentelijk grondbedrijf kapitaalverstrekking aan het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf i.v.m. de inbreng van grond ^|eronder ƒ27.346.415,22 wegens buitengewone aflossingen. In 1953 heeft de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting het bedrag der Grootboekinschrijving ad 145.785.75 voor 60 af- Jroken woningen van het complex Afvoerkanaal II en III aangewend tot vermindering van het op gemelde datum op die woningen itende schuldrestant ad ƒ270.180,95. Het bedrag van f 145.785,75 is aan de Gemeente kwijtgescholden. In de plaats van de 60 afgebroken woningen zijn 51 woningen herbouwd. Het Rijk heeft in 1954 medegedeeld, dat 51/60 van het bedrag r oorspronkelijke Grootboekinschrijving van 145.785,75, derhalve 123.917,89, aan de Gemeente zou worden uitbetaald en moest •rden aangewend tot vermindering der bouwkosten van de 51 herbouwde woningen. De in 1953 verleende kwijtschelding werd in verband armede tot een bedrag van 123.917,89 weer ingetrokken. tpitaalverstrekking aan de algemene dienst in verband met de inbreng van gronden in het Gemeentelijk Grondbedrijf. I door het Rijk aan de Gemeente toegekende bijdragen in de geleden oorlogsschade aan woningwetwoningen zijn niet aan de Gemeente [betaald, maar tot een bedrag, gelijk aan deze bedragen is kwijtschelding verleend van de terugbetaling van door het Rijk indertijd voor pteï toegekende rijksvoorschotten. Het door het Rijk in 1954 kwijtgescholden bedrag van ƒ2.576,36 is door het Fonds op de vordering de Gemeente wegens verstrekte kapitalen in mindering gebracht. erender 7.238.956,45 wegens buitengewone aflossing. 3.568.18[Merouder ƒ873.600,wegens buitengewone aflossing. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. iic, i r. l van de algemene dienst te vorderen ƒ390.644.094,36 ƒ179.502.950,22 ƒ27.310.970,35 f 1.729.018,59 ƒ599.187.033,52. Nog beschikbare financieringsmiddelen. De schuld van het Fonds per 31 December 1954 wegens leningen en belegde gelden bedroeg Van de algemene dienst was per 31 December 1954 te vorderen 17.262.909,01 t voor: het Gemeentelijk Grondbedrijf i.v.m. de inbreng van gronden 6.548.650,18 39.713.258 - ƒ39.824.090,01 50.570,81 I 307.262,23 ƒ181.336.551,02 1.833.600,80»))

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 93