8 I f 5 S f VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERLIES- EN WINSTREKENING. behoeve van he 15.000,— 5.000,— 17.783.766,35 3.000,— 26.723,73 door de Gemeente 's-Gravenhage 969,51 14.375,— 6.187,50 18.987,50 ,5 262,50 51.812,50 14.334,38 57.671,69 124.788,08 Gemeente inkomsten uit vorderingen der 421.965,35 268.447,82 80.964,13 3.600.562,75 4.371.940,05 12.000,— Voor een nadere specificatie der belegde gelden wordt verwezen naar de toelichting bij post 20 der balans. 585.633,31 421.965,35 48.211,75 827.172,10 505.705,85 rente van inschrijvingen in het Grootboek Na tionale Schuld rente van inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw De inkomsten van het Fonds te dezer zake zijn verantwoord op post 17. 3.502,66 221,07 6.388.546,88 8.130.083,84 867.837,27 8.610,— 2. Rente van belegde gelden. De rente van deze beleggingen bedroeg over 1954 3'/2 per jaar 4. Betaalbaar gestelde verjaarde coupons. Ingevolge raadsbesluit van 31 December 1945 (bijl. 17), kunnen Burgemeester en Werhouders verjaarde coupons, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden niet tijdig konden worden verzilverd, alsnog doen betalen. Op grond van dit raadsbesluit zijn in 1954 verjaarde coupons tot een bedrag van 1.927,50 betaalbaar ge steld. 1. Rente van opgenomen leningen. De over 1954 verschuldigde rente van de ten Fonds gesloten geldleningen bedroeg van obligatieleningen onderhandse leningen annuïteitsleningen inschrijvingen in Grootboek A (volgens de van 1 November 1951 af geldende bepalingen) leningen met fondsen der Gemeente rijksvoorschotten ontvangen op grond van ar tikel 56 der Woningwet (gemeentebouw) idem (verenigingsbouw) werkfondsvoorschotten TOELICHTING bij enige rekeningen der verlies en winstrekening en van de balans. 6 Afschrijving van disagio op geldleningen. Het disagio op de 3%% obligatielening, groot 20.000.000,— (Rb. van 1 Februari 1954, bijl. 48) bedroeg 200.000,Dit bedrag is ten laste dezer rekening geheel afgeschreven. Zie ook de toelichting bij post 18. 8. Overige kosten. Op deze rekening is verantwoord kosten van advertenties en overige kosten be treffende uitloting van obligaties kantoorbehoeften enz terugbetaling aan de algemene dienst van een gedeelte der wedden enz. der ambtenaren, die met de directie, de administratie, de boekhouding enz. van het Fonds zijn belast vergoeding aan de Gemeente voor beheers kosten drukkosten jaarverslagen 1954 (voor druk kosten van het jaarverslag van hèt Fonds over 1954 en het aandeel in de drukkosten van het Gemeenteverslag over 1954 wordt een bedrag van ƒ3.000,gereserveerd; dit bedrag is begrepen in het totaal van post 30 der balans) 5- Afschrijving op kosten Dienst der leningen. Het totaal bedrag van de in 1954 ter zake betaalde kosten, na aftrek van de terugontvangen zegelkosten van ten behoeve van de woningbouw gesloten leningen, bedraagt 657.458,67. Dit bedrag is ten laste dezer rekening geheel afgeschreven. Zie voorts de toelichting bij post 18. 3. Rente van door derden belegde gelden. Op grond van artikel 23, lid c, van de Algemene Verordening op het beheer van bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage, zoals deze is gewijzigd bij raadsbesluit van 18 Januari 1954 (bijl. 557 van 1953 en 26 van 1954), heeft het Fonds ingaande 1 Januari 1953 mede tot doel het beheren van de gelden, welke door ge meentelijke stichtingen en andere instellingen, waarmede de Ge meente door financiële belangen is verbonden, bij haar worden belegd. Van de mogelijkheid gelden bij het Fonds ter belegging te storten is gebruik gemaakt door het Sociaal Voorzieningsfonds Gemeen- tepersoneel ’s-Gravenhage, alsmede door in deze gemeente werk zame, ingevolge de Woningwet toegelaten, woningcorporaties, welke de onder hun beheer staande Reservefondsen voor de woningexploitatie (7% jaarhuurfondsen) grotendeels bij het Fonds hebben belegd. De rente over de belegde gelden is berekend naar 3*/2 per jaar. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar post 21 der balans. 7. Bankkosten. Op deze rekening is verantwoord de provisie voor uitbetaling van coupons en uitgelote obligaties. 10. Uitkering van op derden. Het bedrag van f4.371.940,05 is samengesteld als volgt: Rente van aan verenigingen verstrekte rijks voorschotten woningbouw Rente van geldleningen, verstrekt voor andere doeleinden dan woningbouw Rente van geldleningen, verstrekt voor de bouw van vóór 1 Januari 1946 gereed gekomen woningen Idem van na 31 December 1945 gereed gekomen woningen: rentebestanddelen van annuïteitenƒ3.203.005,75 rente in rekening-courant 397.557, 9. Uitkering van inkomsten uit geldswaardige papieren der Gemeente. De inkomsten van het Fonds te dezer zake zijn verantwoord op post 16. Zij bestaan uit: rente van obligaties: dividend van aandelen: N.V. Bank voor Ned. Ge meenten N.V. Stedelijk Belang N.V. Haagsche Bouw-Mij. (Habo) N.V. Exploitatie Mij. Sche- veningen N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 95