I i I I 8 1 ll B 8' j T 6 - Gasbedrijf °1 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. 43.750,— 480.325,27 524.075,27 333.383,40 a. ƒ265.649.516,— „216.587.308,— 14.015.277,— 1.444.022,— raadsbesluit agio leningsbedrag 7.624.823,— s, 9.301.224,— 3.574.404,— 4.469.324,— 16. Inkomsten uit geldswaardige papieren der Gemeente. Zie de toelichting bij post 9. 17. Inkomsten uit vorderingen der Gemeente op derden. Zie toelichting bij post 10. 13. Rente in rekening-courant. Betreft rente van bij de Gemeente in rekening-courant gestorte gelden. 20-7-1953, no. 362A 20-7-1953, no. 362B 7-9-1953, no. 478A 7-9-1953, no. 478B 31-5-1954, no. 295A 12-7-1954, no. 432B Het vorenvermelde bedrag van ƒ847.458,67 is - geheel ten laste van de verlies- en winst rekening afgeschreven: hiertoe was het nodig tot een bedrag van te beschikken over de Reserve Dienst der leningen. Zie ook de toelichting bij de posten 5, 6, en 15. 6.472.722,— 1.278.655,— 5.261.312,— 3.365.936,— 4.422.022,— 1.070.515,— 3.147.621,— 3.752.325,— 6.229.146,— „116.950.210, ƒ599.187.034, 5.000,— 15.000,— 5.000,— 5.000,— 7.500,— 6.250,— ƒ43.750,— Wegens agio op geldleningen werd ontvangen Het voordelig saldo der ver- lies-en winstrekening, zon der rekening te houden met afboeking van agio op geldleningen en met af schrijving der kosten van het sluiten van en het disagio op geldleningen, bedroeg Dit bedrag is geheel ten bate van de verlies- en winstrekening over 1954 afgeboekt. Zie voorts de toelichting bij post 18. BALANS. 1. Aan de algemene dienst verstrekte kapitalen. Het bedrag van ƒ599.187.033,52 (afgerond ƒ599.187.034,—) is verstrekt voor: bedrijven: Electriciteitsbedrijf Duinwaterleiding Openbaar Slachthuis Gemeenteziekenhuizen Grondbedrijf Hypotheekbank Gemeentewerken Reinigingsdienst 13.196.495,— b. woningbouw: gemeentebouw ƒ101.619.944,— verenigingsbouw „114.967.364, 39.390.133,— 59.813.422,— 25.357.974,— 113.839.110,— Koninklijke Schouwburg overige bedrijven 1.000.000,— 2.000.000,— 500.000,— 500.000,— 3.000.000,— 1.000.000,— 11. Rente van aan de algemene dienst verstrekte kapitalen. De rente van de tegen gemiddeld percentage verstrekte kapitalen is berekend tegen 3,5 per jaar over de bedragen, genoemd in het op de blz. 2 en 3 gegeven overzicht. De bedragen, waarover tegen een vast percentage rente wordt berekend, welke bestemd zijn voor de financiering van woningbouw, komen met de rente percentages eveneens in gemeld overzicht voor. De rentepercentages van de rijks- en werkfondsvoorschotten variëren van 2*^ tot 4% per jaar. Het bedrag van 19.588.463,45 bestaat uit: 12.585.765,27 wegens rente van tegen gemiddeld percentage ver strekte gelden, 5.946.887,77 wegens rente van tegen vast percentage verstrekte gelden. 1.007.598,66 wegens rente van doorgegeven rijksvoorschotten en 48.211,75 wegens rente van doorgegeven werkfondsvoor schotten. Een overzicht van de belangrijkste objecten of groepen van ob jecten, voor de financiering waarvan de kapitalen, waarover rente is betaald, zijn verstrekt is opgenomen bij de hierna volgende toelichting bij post 1 der balans. 14. Rente van de reserves voor de premieleningen. De beide premieleningen, die de Gemeente in 1952 heeft gesloten, zijn gebaseerd op een rente van 4% waarvan 1% te betalen in de vorm van variërende premies. Teneinde de verlies- en winst rekening van het Fonds jaarlijks met de juiste rentebedragen be rekend naar 4% te belasten, wordt voor elke lening het voor de betaling van premies beschikbare bedrag van l3/4% der uit staande obligaties in een te vormen reserve gestort, waaruit de voor de premiebetalingen nodige bedragen worden geput. Voor het jaar 1953 waren de op l3/«% gebaseerde beschikbare rentebedragen voor de premiebetalingen echter ontoereikend. De premiebedragen, welke niet uit de reserve konden worden geput werden in dat jaar door het Fonds voorgeschoten, tenge volge waarvan de reserves thans nog met een debetsaldo op de balans voorkomen. De over de reserves bij te boeken rente (van lening I 10.691,93 en van lening II 10.793,55) komt ten bate van de verlies-en winstrekening van het Fonds. i 15. Afboeking van agio op geldleningen. Het agio op de in 1954 gesloten geldleningen bedroeg ƒ43.750, gespecificeerd als volgt: 18. Uitkering van de Reserve Dienst der leningen. De kosten van het sluiten van geldleningen bedroegen over 1954, na aftrek van de ten laste van de woningbouw gebrachte zegeikosten van geldleningen, gesloten ten behoeve van de financiering van de bouw van woningwet-woningen, 657.458,67 Het disagio op geldleningen bedroeg 200.000, 857.458,67 6.716.938,— ipenbaar lager onderwijs 13.108.320, p c. algemene dienst: begrotingstekorten 1941/1947 stadhuis Burgemeester de Monchyplein 19.947.856, hoofdbureau van politie straataanleg in uitbrei- dings- en wederop- bouwplannen straten, pleinen, parken, riolering, enz havens, vaarten, bruggen marktwezen aankoop van huizen en gronden bijzonder lager onderwijs middelbaar, hoger- en nijverheidsonderwijs sport-en speelterreinen 4.615.945, musea, bibliotheek, enz. 1.712.145, N.V. Gem. bedr. „Haag- sche Tramweg Mij” aan derden verstrekte geldleningen diverse objecten 2.791.110,— 6.680.950,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 96