8 7 VERSLAG FINANCIER1NGS- EN BELEGGINGSFONDS. 30.600,— 8.858,73 200.000,— 407.226,39 123.750,— 416.085,12 325.000,— 200.000,— 80.000,— 10.000,— 476.296,— 3.246.546,— b. niet-woningbouw, verstrekte leningen ƒ121.626.020,13 5.417.595,20 5. Vooruitbetaalde kosten Dienst der leningen. 8 de - Saldo op 31 December 1954 668.299,27 de 1.170.000,— 7, 736*000,— 77.917.357,38 13. Overige debiteuren. Het bedrag van 6.187,50 betreft in 1955 ontvangen dividend over 1953 van aandelen van de N.V. Haagsche Bouw Maatschap pij (Habo). 20. Gemeente ’s-Gravenhage. Zie de specificatie van deze post op de pagina’s 8, 9 en 10 van dit verslag. 21. Belegde gelden door derden. Zie de toelichting bij post 3 der Verlies-en Winstrekening en de specificatie op pagina 10 van dit verslag. 28. Ragayfonds. Betreft de in 1954 ontvangen rente van het legaat Ragay, vermin derd met het restant van de in 1951 betaalde kosten voor restau ratie van het gedenkteken op het familiegraf-Ragay, welke nog niet van dat fonds waren terugontvangen. 2.438.370,21 2.422.812,87 332.860,23 223.551,89 2.178.750,— 560.900,— 1.000.000,— 240.000,— 23.394,09 876,— 22,50 Betreft in 1954 betaalde zegelkosten voor per 3 Januari 1955 ge storte leningsbedragen. 15.127.167,81 1.146.983,10 29. Gemeente 's-Gravenhage wegens geldswaardige papieren en vorderingen op derden. Zie de toelichting bij de posten 3 en 4. ƒ114.379.971,24 7.246.048,89 25. Te betalen rente van de kosten van 27. Reserve voor afschrijving van wederopbouw. Reservering van het aangegeven bedrag geschiedt ingevolge raads besluit van 27 Juni 1955 (bijl. no. 416). 47.956.103,37 11.756.810,51 inschrijvingen Grootboek Nationale Schuld inschrijvingen Grootboek voor de Weder opbouw opgenomen leningen. De per 31 December 1954 over 1954 nog te betalen rente bedroeg voor: obligatieleningen onderhandse leningen onderhandse annuïteitsleningen inschrijvingen in Grootboek A 3. Geldswaardige papieren der Gemeente. Het bedrag van ƒ3.246.546,is samengesteld als volgt: obligaties aandelen N.V. Bank voor Ned. Gemeenten N.V. Haagsche Woning bouw Mij. (Hawoma) N.V. Stedelijk Belang N.V. Haagsche Bouw Mij. (Habo) N.V. Exploitatie Mij. Scheveningen N.V. Gem. Bedr. Haag sche Tramweg Mij. (HTM) N.V. Electr. bedrijf Zuid- Holland N.V. Bouwkas Neder landse Gemeenten 4. Vorderingen der Gemeente op derden. Het bedrag is als volgt samengesteld: a. woningbouw: doorgegeven rijksvoorschotten verenigings- bouw11.487.190,24 verstrekte leningen102.892.781, 11. Gemeente 's-Gravenhage (vorderingen). De vorderingen, waaruit het bedrag dezer rekening bestaat, be treffen: aflossing op aan de algemene dienst verstrekte kapitalen belegde gelden door de Gemeente rente van aan de algemene dienst verstrekte kapitalen rente in rekening-courant storting ter vorming van een reserve voor af schrijving van de kosten van de wederopbouw aflossing op geldswaardige papieren der Ge meente inkomsten uit geldswaardige papieren der Ge meente rente over 1954 van het legaat Ragay jaarde rente Grootboek A 12. Debiteuren wegens vorderingen der Gemeente op derden. Deze vorderingen betreffen aflossingen op verstrekte geldleningen voor andere doeleinden dan woningbouw rente van verstrekte geldleningen voor: woningbouw397.557, andere doeleinden 9.669,39 en 9. Reserve voor betaling van de premies van 2'Zt premielening 1952 (I en II). Zie de toelichting bij post 14 der Verlies- en Winstrekening. 26. Reserve Dienst der leningen. Deze reserve bedroeg op 31 December 1953 1.001.682,67 Ten laste van deze rekening kwam in 1954 333.383,40 (zie de toelichting bij post 18 der Verlies- en Winstrekening)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 97